دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، بهار 1398، صفحه 371-638 
10. ماهیت و منطق برنامه درسی رباتیک تربیتی در دوره ابتدایی

صفحه 497-518

رحیمه منصوری گرگر؛ علی حسینی‌خواه؛ مینو عالمی؛ زهرا نیکنام


20. طراحی و اعتباریابی الگوی شبکه اجتماعی مجازی مدارس ایران

صفحه 625-638

محسن زارعی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ خدیجه علی آبادی؛ علی دلاور