فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
1. تحلیل کارآمدی آموزش مبتنی‌بر نقشه مفهومی در قالب چندرسانه‌ای بر بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

آزاد میرزایی؛ زهره خوش نشین؛ ساسان سلیمی؛ سید عبدالله قاسمی تبار

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3198.1813

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش فعال یادگیری به کمک نقشه‌ی مفهومی  معلم ساخته با تلفیق چندرسانه‌ایدر یادگیری مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه (کم‌توان ذهنی) بوده است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه موردمطالعه حاضر را دانش آموزان کم‌توان ذهنی در محدوده شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی علوم تربیتی
2. سیر تحول فلسفه تربیت حرفه‌ای در نظام آموزشی ایران

مهدی نادری؛ ابوالفضل غفاری؛ محمد رضا آهنچیان؛ علی اصغر خلاقی

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، صفحه 11-28

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2609.1711

چکیده
  از آنجا که روشن نبودن فلسفه تربیت و ابعاد مختلف آن، از جمله تربیت حرفه‌ای، یک خلاء در هر نظام آموزشی محسوب می‌شود، هدف این مقاله، شناخت فلسفه تربیت حرفه‌ای و تبیین سیر تحول آن در ایران معاصر (از زمان تأسیس دارالفنون، تاکنون) است. جهت رسیدن به این هدف، محقق سعی نموده تا با رویکرد فلسفی و با روش تحلیلی استدلالی سیر تحول فلسفه تربیت حرفه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ارزیابی و بررسی تطبیقی نقش ریاضیات در آموزش معماری دردانشگاه‌های داخل و خارج از کشور

الهام محمدزاده چیانه؛ حسین سلطان زاده

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، صفحه 29-40

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2994.1762

چکیده
  ضرورت آموزش ریاضی و کاربرد مؤثر مفاهیم آن در طراحی معماری از دغدغه­های مهم برنامه­های آموزشی دانشگاه­ها و مؤسسات معاصر به­شمار می­رود. در نظام آموزشی معماری در ایران ریاضی به شیوه سنتی و مستقل از دوره­های عملی طراحی و آموزش داده می­شود و با دانش ریاضی به عنوان یک موضوع فرعی و بعضاً یک معضل در عرصه آموزش برخورد می­شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
4. ارزشیابی نمودهای رویکرد ارتباطی در کتاب انگلیسی (1) دورۀ اول متوسطه ایران

رضا نجاتی؛ زهرا چراغی؛ اعظم ناصری

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، صفحه 41-53

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3236.1826

چکیده
  نویسندگان ارجمند در پیشگفتار کتاب زبان انگلیسی پایۀ هفتم گفته‌اند که این کتاب با «رویکرد ارتباطی فعال خودباورانه» تألیف شده است.، این پژوهش به بررسی تمام دروس، تصاویر، متن و تمرین‌های این کتاب بر پایه مؤلفه‌های رویکرد ارتباطی و میزان کارآمدی آن پرداخته است و محقق بر آن است تا میزان انطباق محتوای کتاب را با اصول و اهداف رویکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
5. مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانشجویان نظام آموزش حضوری و الکترونیکی

مریم فلاحی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ داریوش نوروزی

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، صفحه 55-64

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2459.1629

چکیده
  هدف پژوهش حاضر  مقایسه مهارت­های اجتماعی دانشجویان نظام آموزش حضوری و الکترونیکی بوده است. روش تحقیق، روش شبه­ آزمایشی با دو گروه آزمایشی می­باشد. اولین اندازه‌گیری با اجرای یک پیش ‌آزمون و دومین اندازه‌گیری با اجرای پس ‌آزمون صورت گرفته است. به روش تصادفی ساده جمعاً 48  نفر، به ‌عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. دو گروهی که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
6. ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه‌ی سنجش کیفیت ویژگی‌های کالبدی مؤثر بر فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه

حمید رضا عظمتی؛ بهرام صالح صدق پور؛ زینت امینی فر

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، صفحه 65-72

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3182.1808

چکیده
  کمبود فعالیت بدنی یکی از نگرانی‌های عمده در مورد بهداشت عمومی کودکان است. محیط کالبدی و خصوصاً فضای باز یکی از متغیرهایی است که به نظر می‌رسد، می‌تواند سطح فعالیت بدنی کودکان را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، ساخت ابزاری برای ارزیابی ویژگی‌های کالبدی ارتقادهنده‌ی فعالیت جسمانی کودکان در حیاط مدرسه است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اموزش الکترونیکی- مجازی
7. آثار سودمند و زیان‌بار استفاده از رسانه‌های ارتباطی نوین (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) از دیدگاه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بهار

فریدون یزدانی

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، صفحه 73-81

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2785.1713

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تعیین آثار استفاده از رسانه‌های ارتباطی نوین از دید دانش‌آموزان شهر بهار بوده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل تمامیدانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر بهار می‌شده است که بر این اساس تعداد 288 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار اصلی جهت جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شایستگی حرفه ای معلمان
8. مقایسه صلاحیت های حرفه ای معلمان در بین فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاه ها

حسین واحدی کوجنق؛ ناصر کریمی؛ رسول رضایی؛ ایوب اسماعیل پور

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، صفحه 83-90

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3134.1793

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان، فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاه ها می باشد. طرح پژوهش حاضر از نوع تحقیقات علی-مقایسه‌ای است. نمونه آماری عبارت از 210 معلم فیزیک و ریاضی در سه گروه فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم سابق و سایر دانشگاه‌های کشور می باشد که از نظر ویژگی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت
9. مدیریت نام تجاری در آموزش عالی : تاثیر ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی (معیار هویت نام تجاری دانشگاه)

اصغر زمانی؛ مهتاب پورآتشی؛ سیما قجربیگی

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، صفحه 91-98

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2835.1727

چکیده
  هویت نام تجاری دانشگاه و تصویر ذهنی مثبت یکی از مهم‌ترین مواردی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دانشگاها در سراسر دنیا می باشد. به همین دلیل، این مقاله به مطالعه مدیریت نام تجاری در آموزش عالی و بررسی ارزش ویژه برند بر جذب استعدادهای علمی در آموزش عالی پرداخته است. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است و جامعه آماری در این پژوهش کلیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
10. نقش مبلمان فضای داخلی کلاس‌ها بر ارتقاء میزان یادگیری دانش‌آموزان

خسرو موحد؛ خاطره سجادی

دوره 12، شماره 4 ، پاییز 1397، صفحه 99-105

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2931.1745

چکیده
  مدرسه یک مرکز اجتماعی است و اساسی‌ترین هدف آن یادگیری مفاهیم درسی و آموزش رفتار اجتماعی مطلوب است. رفتار مرتبط با کالبدی است که انسان در آن محیط قرار می‌گیرد، بنابراین ویژگی‌ها و کیفیت‌های فضاهای آموزشی در شکل‌گیری رفتارها تأثیرگذار هستند. محققان روانشناسی محیط، با مطالعه الگوهای رفتاری کودکان در فضاهای آموزشی به تأثیر عواملی ...  بیشتر