فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی فنی و حرفه ای
1. رشد کمّی دانش آموختگان فنی و حرفه ای کشور و تقاضای نیروی انسانی ماهر به منظور بازنگری در برنامه درسی

عباس صدری؛ انسیه زاهدی؛ نیره رحمانی

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 87-97

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.757

چکیده
  پژوهش حاضر به مقایسه عرضه دانش­آموختگان فنی و حرفه­ای با تقاضای نیروی انسانی در این بخش می­پردازد و مشتمل به بررسی کارآیی خارجی و اشتغال دانش­آموختگان و مقایسه عرضه و تقاضای نیروی آموزش­دیده در بخش کاردانی فنی و حرفه­ای به تفکیک رشته و گروه­های تخصصی می­باشد. در این پژوهش، روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فنی و حرفه ای
2. ارزیابی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در ایجاد فرصت‌ها و ظرفیت‌های لازم در مشاغل خانگی (مطالعه موردی: شهر قزوین)

یوسف گرجی مهلبانی؛ زهرا متولی الموتی

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.1753.1450

چکیده
  طی روند رو به رشد فناوری و پیامدهای آن، بسیاری از دولت­ها ناگزیر به تغییر رویکرد به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش شده­اند. دنیای کنونی شاهد تغییرات عمده­ای در عرصه کار است. توسعۀ امروزه ایجاد بنگاه­های اقتصادی کوچک در عرصۀ بیشتر نظام­های اقتصادی دنیا، به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است. در این میان توجه آموزش­های سازمان فنی و حرفه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی شایستگی حرفه ای معلمان
3. ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان

روشن احمدی؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ داریوش نوروزی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 115-126

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2699.1686

چکیده
  قاله حاضر با هدف، ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف، پرسشنامه ای بر اساس مرور نظام مند مبانی نظری در زمینه یادگیری صلاحیت های فناورانه تهیه شد. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای 60 نفری از دانشجو معلمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
4. سنجش میزان اثربخشی نور طبیعی بر کاهش استرس دانش آموزان در فضاهای آموزشی

فاطمه ایمانی؛ خسرو موحد

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 127-133

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2754.1702

چکیده
  استرس، رابطه ای خاص بین فرد و محیط است که در این حالت، شخص محیط را فراتر از منابع خود یا تهدید کننده سلامت خود ارزیابی می کند. عوامل مختلفی در ایجاد استرس نقش دارد. یکی از این عوامل، عوامل محیطی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نور طبیعی بر کاهش استرس دانش آموزان در کلاس درس انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است و به لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر سواد یادگیری مادام‌العمر دبیران زبان دوره دوم متوسطه

نرگس اکبری؛ محسن آیتی؛ علی زارع مقدم؛ هادی پورشافعی

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 135-143

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.3042.1773

چکیده
  تغییرات سریع، ضرورت کسب دانش های جدید و تخصصی را موجب شده است؛ از این رو سواد یادگیری مادام‌العمر و ارتقاء آن به عنوان یک توانمندی ضروری پیش روی کارکنان قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرآیند مدیریت دانش بر سواد یادگیری مادام­العمر دبیران دوره دوم متوسطه شهر بیرجند است. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. سنتزپژوهی بازده‌های آموزشی کلاس معکوس در فعالیت‌های یاددهی-یادگیری

حسن کاویانی؛ محمد جواد لیاقت دار؛ بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 145-166

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2154.1547

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی بازده­های آموزشی کلاس معکوس با استفاده از روش سنتزپژوهی انجام گرفت، از این رو واحد تحلیل، شامل کلیه پژوهش­های علمی مرتبط بود که باتوجه به جست و جوی منظم در پایگاه­های اطلاعاتی داخلی و خارجی بر اساس معیارهای ورود تعداد 1298 پژوهش علمی شناسایی و در نهایت بر اساس معیارهای خروج تعداد 106 پژوهش جهت تحلیل نهایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی درسی
7. طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی- رویکرد کیفی

سمیه زارع؛ حسین زینلی پور؛ اقبال زارعی؛ مهدی محمدی

دوره 12، شماره 1 ، زمستان 1396، صفحه 167-181

http://dx.doi.org/10.22061/jte.2018.2575.1657

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، طراحی محتوای الکترونیکی برنامه درسی آموزش توسعه پایدار در نظام آموزش عالی بود. طرح پژوهش کیفی و به طور ویژه «مطالعه موردی کیفی» بوده است؛ جامعه آماری عبارت بود از: 1- تمامی اعضای هیأت علمی رشته های مهندسی عمران، معماری، کشاورزی؛ 2- تمامی اعضای هیأت علمی رشته روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز و 3-تمامی متخصصین، ...  بیشتر