فصلنامه علمی
مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
1. مقایسة حیطه‌شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89

عبدالمحمد طاهری؛ نجف طهماسبی پور؛ معصومه صادقی کهمینی

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، صفحه 85-96

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.490

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی براساس طبقه­بندی بلوم در حیطه‌شناختی و مقایسة آن با حیطه‌شناختی آزمون تیمز 2007 انجام شده‌است. جامعة آماری این تحقیق کل محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی سال 89-90 با 156 صفحه، 4 بخش و 14 فصل می‌باشد که پژوهشگران به منظور به دست آوردن نتایج قابل اعتماد، جامعة آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
2. امکان‌سنجی طرح هوشمندسازی هنرستان‌های کشاورزی استان‌های لرستان و کرمانشاه

رضا موحدی؛ ناصر جمشیدی؛ حشمت‌اله سعدی؛ احمد یعقوبی فرانی

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، صفحه 97-110

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.491

چکیده
  هدف مطالعه یا مقاله حاضر امکان­سنجی طرح هوشمندسازی هنرستان­های کشاورزی دو استان لرستان و کرمانشاه می‌باشد که جهت تحقق این هدف، امکانات و شرایط حاکم بر هنرستان­های کشاورزی از نظر زیرساخت، میزان آگاهی افراد ذینفع و محیط یاددهی و یادگیری برای اجرایی شدن این طرح مورد بررسی قرار گرفت. روش ‌تحقیق مورد استفاده روش کمی است که با شیوة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
3. مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی

سید رسول عمادی؛ نیره زنجانی مسکن

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، صفحه 111-119

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.492

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی پایة دوم متوسطه است. این تحقیق از نوع مطالعات شبه‌تجربی می­باشد و جامعة آماری آن‌ را کلیة دانش‌آموزان کلاس‌های پایة دوم متوسطة دولتی دخترانه ناحیة دو شهر زنجان تشکیل دادند که با استفاده از نمونه­گیری خوشه‌ای تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- آموزش عمومی
4. بررسی درک دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی بر اساس مدل مژیا راموس و همکاران

ابراهیم ریحانی؛ فاروق فتح‌الهی؛ فهیمه کلاهدوز

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، صفحه 121-132

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.493

چکیده
  استدلال و اثبات در آموزش ریاضیات در همة مقاطع تحصیلی از مدرسه تا دانشگاه از اهمیت خاصی برخوردار است و درک و فهم ریاضی بدون تأکید بر استدلال و اثبات تقریباً غیر ممکن است. در این مطالعه که به روش توصیفی از نوع زمینه‌یابی انجام گرفته است، هدف مقاله، بررسی درک و فهم دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی می‌باشد. نمونة مورد مطالعه، 170 نفر از دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی فناوری آموزش- دوره متوسطه
5. طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه)

طاهره شاه جعفری؛ حسین ابراهیم آبادی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمد هاشم رضایی

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، صفحه 133-148

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.494

چکیده
  این پژوهش، طراحی الگوی  برنامه­های پس از مدرسه در فضای مجازی را برای دانش­آموزان سال سوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران در سال92-1391مورد بررسی قرار داده است. در این چهارچوب مؤلفه‌های اصلی الگو به منظور تعیین نیازها وعوامل اصلی تعیین­کنندة برنامه‌های پس از مدرسه در فضای مجازی، شناسایی و روابط بین آن­ها مورد مطالعه و بررسی قرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط های یادگیری مبتنی بر فناوری
6. اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسة هوشمند

محمد علی رستمی نژاد؛ عبدالله اخباری؛ محمد اکبری بورنگ

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، صفحه 149-159

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.495

چکیده
  امروزه مدارس هوشمند و هوشمندسازی مدارس در کانون توجه نظام آموزشی کشور قرار دارد؛ بر اساس دیدگاه اجتماعی– شناختی، نگرش دانش‌آموز به مدرسه در موفقیت تحصیلی و انگیزة یادگیرنده اثر می­گذارد. با توجه به اهمیت شناسایی نگرش یادگیرندگان نسبت به فناوری و مدرسه، پژوهش پیشرو در صدد تهیة پرسش­نامه­ای برای بررسی نگرش دانش‌آموزان نسبت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روانشناسی تربیتی
7. معنویت‌گرایی و روش‌های آموزش آن با رویکرد دینی

زهرا کاشانیها

دوره 10، شماره 2 ، بهار 1395، صفحه 161-174

http://dx.doi.org/10.22061/tej.2016.496

چکیده
  امروزه بشر به معنویت بیش از هرچیز نیازمند است؛ این مسأله یکی از مسائلی است که مورد توجه کارشناسان و صاحب­نظران امور انسانی قرار گرفته است. از طرفی ادیان راستین به­ویژه دین مبین اسلام؛ داعیة پاسخ­گویی به نیاز­های روحی و معنوی انسان را در همة ادوار  و همة نسل­ها دارد، لذا آموزه­های ناب دینی را باید به آگاهی بشر کنونی رساند ...  بیشتر