فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی نحوه استفاده معلمان ایرانی از فضای مجازی برای توسعه حرفه‌ای و استخراج الگوی آن است. دراین مطالعه از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی استفاده شده است. 25 نفر از معلمان فعال در کاربرد فضای مجازی در آموزش استان همدان به مصاحبه دعوت شدند. از این رو نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انجام شد و بر اساس منطق اشباع نظری تا 25 نفر ادامه یافت. برای اعتبار و اعتمادبخشی به داده ها از قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و قابلیت تایید استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد معلمان با استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات می‌توانند به اطلاعات موردنیازشان در زمینه‌های مختلف دسترسی آسان داشته باشند؛ از همایش‌ها و کارگاه های آموزشی مطلع شوند؛ در تجربه‌های خود بازاندیشی کنندو در پاسخگویی به مسائل تربیتی دانش‌آموزان اعتماد به نفس‌ خود داشته باشند. با استفاده از ابزارهای تولید و ارائه محتوا به تولید محتواهای چندرسانه‌ای باکیفیت بپردازند؛ فعالیت‌های یادگیری متنوع طراحی کنند؛ انگیزه دانش‌آموزان را برای مشارکت افزایش دهند؛ از روش‌های تدریس فعال استفاده کنند. معلمان با استفاده از ابزارهای تعاملی می‌توانند تجارب خود را بیان کنند ؛ به تمرین نوشتن و تبادل اطلاعات با صاحب نظران و همکاران خود بپردازند؛ مهارت‌های گفتگوی خود را تقویت کنند؛ با همکاران و صاحب‌نظران به‌صورت مشارکتی یاد بگیرند و پروژه‌های گروهی انجام بدهند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Teachers'''' Professional Development Using Cyberspace: The Phenomenological Study of Hamedan Teachers

نویسندگان [English]

  • S. Khodaveisi 1
  • F. Seraji 2

1 The department of education, Faculty of Literature and Humanities, BuAliSina University, Hamedan, Iran

2 The department of education, Faculty of Literature and Humanities, BuAliSina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The present study seeks to investigate how Iranian teachers use cyberspace for their professional development. In this study, qualitative research method with descriptive phenomenological approach used The subjects, who consist of 25 teachers who actively promote the educational applications of cyberspace, were selected from among the teachers of Hamedan Province and invited to an interview. Snowball sampling technique was used and the number of subjects was decided to be 25 according to the principle of theoretical saturation the reliability and validity of the data were determined by transferability and dependability. By using information retrieval tools, they can access their required information in various fields, become informed about conferences and educational workshops, rethink their experience as well as improve their self-confidence in responding to students'' questions. By using tools content production and presentation, they can produce high-quality multimedia contents, design various learning activities, encourage students to participate in activities, and adopt active teaching methods. Finally, teachers can make use of interactive tools to express their experience and receive feedback, exchange information with other teachers and scholars, improve their communication skills, get involved in participatory learning along with their colleagues, conduct team projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " professional "
  • development "
  • cyber"
  • space"
  • teacher

[1] Tan, A.L.(2014). In-service teacher education in Gunstone, R.(ED), Encyclopedia of science education, 223-226.

[2] Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. Teaching and Teacher Education, 27(1),10-20.

[3] Taheri, M., Arefi, M., Pardakhtchi, M.H., & Ghahremani, M.(2013). Exploring the process of teacher professional development in Teacher Training Centers: Foundation Data Theory. Journal of educational innovation, 12 (45), 149-176. [in Persian]

[4] Buyukyavuz, o.(2013). Professional development for Turkish teachers of English: Is it a must or luxury? procedia social and behavioral sciences, 89, 363-367.

[5] Kwakman, k. (2003). Factors affecting teachers participation in professional learning activities. Teaching and teacher education, 19, 149-170.

[6] Tan, A. L. , Chang, CH. H. , & Teng, P. (2015). Tensions and dilemmas in teacher professional development. procedia social and behavioral sciences, 174, 1583-1591.

[7] Mishra, P., Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record , 108 (6), 1017–1054.

[8] Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education (CITE Journal), 9(1), 60–70.

[9] Chua, J.H., Jamil, H. (2012). Factors influencing the Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) among TVET instructors in Malaysian TVET Institution. Procedia - Social and Behavioral Sciences 69, 1539 – 1547.

[10] Blonder, R., Rap, SH. (2015). I like Facebook: Exploring Israeli high school chemistry teachers’ TPACK and self-efficacy beliefs. Education & InformationTechnologies,22(2):697-724.DOI 10.1007/s10639-015-9384-

[11] Purnell, c.p. (2012). Exploring teachers perceptions of professional development in virtual learning teams. Available from ProQuest database. (UMI No. 3536491).

[12] seraji, F. (2011). Applications of Internet tools in education & Research. Tehran:Ayizh. ] in Persian[

[13] Laurillard, D.(2002). Rethinking University Teaching: A Conversational Framework for the Effective Use of Learning Technologies (p. 157). London and New York : Rutledge Flamer.

[14] Loveless, A., Devoogd, G.L., & Bohin, M.R (2003). Something Old, Something New… is Pedagogy Affected by ICT?. (p. 352). USA: Routledge Falmer.

[15] Caladine, R .(2008). Taxonomies for Technology. In: Tomei LA. Encyclopedia of Information Technology Curriculum Integration (p. 608). New York: Information Science reference.

[16] Tomei, L.A.(2008). Technology and Student Achievement. Encyclopedia of Information Technology Curriculum Integration (p. 452). New York: Information Science reference.

[17] Eady, M. J., Lockyer, L. (2013). ''Tools for learning: technology and teaching strategies'', Learning to Teach in the Primary School, Queensland University of Technology, Australia. p. 71.

[18] Zandi, p., Thang, S.M., & Krish, p. (2014). Teacher professional development through blogging: some preliminary findings. Procedia social and behavioral sciences, 118, 530- 536.

[19] Krish, P., Thang, S. M., Nambiar, R., & Lee, K. W. (2012). Blogging in enhancing teaching and learning of science: A Qualitative Case Study. Social sciences & humanities 20(2): 433-453. Available from://www. Pertanika.upm.edu.my/.IJEDICT) Vol. 6 (3): 73-87.

[20] Yadav, P. K. (2011). Blogging as a means of professional development for ELT professionals. Journal of NELTA, 16(1-2), 123-132

[21] Murugaiah, P., Azman, H., Ya’acob, A., & Thang, S.M. (2010). Blogging in teacher professional development: Its role in building computerassisted language teaching skills. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), Vol.6, Issue 3, 73-78.

[22] Nagaraja, S., Shashikiran, M., Mahadeva, S., & Mousumee M. (2016). Awareness and Use of Social Media by Student Teachers: A Study, IJNGLT, Volume 2 Issue 4. (ISSN 2395 – 5201)

[23] Pusmaz, A. , Ozdemir, A.S.(2012). The effect of web-based professional development study to mathematics teachers’ problem solving strategies. Procedia social and behavioral sciences, 46. 1380-1384.

[24] van Eekelen, l. M., Boshuizen, H. P. A, & Vermunt, J. D. (2005). Self-regulation in higher education teacher learning. Higher Education, 50(3), 447-471.

[25] Shwartz, Y., Katchevitch , D.(2013). Using wiki to create a learning community for chemistry teacher leaders. chemistry education Research and practice. Issue 3, 312-323.

[26] Ronaldo, L.G.R., Salvador, D. F., & Luz, M.R.M. (2013). The use of internet tools for teaching and learning by in-service biology teachers: A survey in Brazil. teaching and teacher education. volume 34, 46-55.

[27] Mobile penetration rate in Iran increased from 93%. (2017). Available at http://www.donya-e-eqtesad.com/. Accessed on June 28,2017.[in Persian]

[28] Adibhajbagheri, M., Parvizi, S., & Salsali, M. (2014).Qualitative Research Methods. Eitheedition.Tehran :Boshra Publishing. [in Persian]

[29] Abedijafari, H., Taslimi, M.S., Faghihi, A., & Sheikhzadeh, M. (2011). Thematic analysis and networking of themes. A simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. journal of Strategic Management Thought, 5(2), 151-198. [in Persian]

[30] Braun, V., Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

[31] Hatton, N., Smith, D. (1995). Reflection in Teacher Education: Towards Definition and Implementationteaching and teacher education,11)1(, 33- 49.

[32] Saki, R. (2013). Knowledge of teachers about research and their need for research education. Journal of Scientific-ResearchJournal of ShahedUniversity, 20(3), 119-132 ].in Persian[