فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: ورود فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، افزایش دسترسی به رایانه در آموزش عالی و مواجه شدن دانشگاه‌ها با چالش‌هایی نظیر افزایش تقاضا برای آموزش، نیاز به فعالیت‌های اقتصادی به منظور تهیۀ منابع جدید و کاربرد فناوری اطلاعات برای ارائۀ خدمات آموزش در بازار جهانی، سبب شده است که دانشگاه‌ها در مورد نقش‌های سنتی خود تجدیدنظر و ساختارهای سازمانی جدیدی را ایجاد کنند. یادگیری الکترونیکی یکی از شکوفایی‌های پیشرفت تکنولوژی در تعلیم و تربیت می‌باشد. همگام با رشد تکنولوژی و تبلور آن در حوزه یادگیری، متخصصان این حیطه را به این فکر واداشت که به نیاز آموزشی فراگیران از طریق راه‌اندازی آموزش یادگیری الکترونیکی پاسخ‌گو باشند. تعیین سطح رضایت‌مندی دانشجویان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های دستیابی به کیفیت مطلوب در نظر گرفته شده است. مطالعات نیز نشان می‌دهد که برای اصلاح مداوم نظام دانشگاهی، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی و رفاهی، ضروری است. با توجه به دلایل ذکر شده، بررسی آمادگی و پتانسیل نظام بکارگیری یادگیری الکترونیکی اجتناب‌ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی میزان کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در ایجاد رضایت بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است.
روش‌ها‌: روش تحقیق (کیفی-کمی) بود که در بخش کیفی، از نوع تحلیل تم مصاحبه‌ها / گروه کانونی، و در بخش کمی، توصیفی و به صورت پیمایش بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی صاحب‌نظران حوزه یادگیری الکترونیکی، نخبگان دانشگاهی، اساتید و کارشناسان خبره، بودند که تعداد 22 نفر به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی و گلوله برفی انتخاب شدند، و معیار انتخاب دارا بودن سابقه بالای 10 سال و شاخص بودن در آموزش و پژوهش بود. همچنین جامعه آماری بخش کمی، دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی واحدهای دانشگاهی شمال‌غرب ایران بودند که از میان آنان حجم نمونه‌ای 219 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شد. روش جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه بود، و در بخش کمی از پرسش‌نامه محقق ساخته 45 گویه‌ای بر مبنای مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای، استفاده شد. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، واحدهای دانشگاهی شمال‌غرب ایران مشتمل بر 14 واحد دانشگاهی در سال 1397 می‌باشد که واحدهای دانشگاهی تبریز، بناب، مراغه، مرند، خوی، پارس‌آباد مغان، اردبیل، گرمی، خلخال، مشکین‌شهر، آذرشهر به دلیل دارا بودن اساتید با مرتبه علمی، استاد، دانشیاری و استادیار انتخاب شدند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، سازه‌های پژوهش در سطح رضایت‌بخش بود. همچنین تمامی مؤلفه‌های کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی به جز واسط کاربر و کارآمدی تمرین و تکالیف ارائه شده در روش یادگیری الکترونیکی مطلوب بود.
نتیجه‌گیری: با الهام از مبانی نظری، پیشینه تحقیق و همچنین نتایج داده‌های کیفی، و کمی مشاهده شد که کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی بر رضایت‌مندی دانشجویان تأثیرگذار است و همچنین رضایت‌مندی دانشجویان نیز بر متغیرهای زیادی در واحدهای دانشگاهی شمال‌غرب ایران تأثیرگذار است و پیامدهای مثبتی از جمله: افزایش انگیزش در ارتباط با اهداف تعالی سازمانی، یادگیری در هر مکان و زمان، یادگیری مشارکتی، خودارزیابی و خود راهبری، ارتقای کارکردهای نظام آموزشی، بازده بالایی بر یادگیری برون‌داد را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of E-learning methods on satisfaction of graduate students of the Islamic Azad University units of Northwest of Iran

نویسنده [English]

  • Kh. Sarboland

Department of Management, Parsabad Moghan Branch, Islamic Azad University, Parsabad Moghan, Iran

چکیده [English]

Background and Objective:The advent of information and communication technologies, increasing access to computers in higher education and universities’ challenges such as increasing demand for education, the need for economic activities to provide new resources and the use of information technology to provide education services in the global market has caused universities to reconsider their traditional roles and create new organizational structures. E-learning is one of the advances of technology in education. Along with the growth of technology and its development in the field of learning, experts in this field conceived the idea that they can meet the educational needs of the learners by launching e-learning courses. Determining the level of student satisfaction is one of the most important indicators of achieving the desired quality. Studies also show that in order to continuously improve higher  education system, it is necessary to evaluate the quality of educational, research and welfare services. Due to the above-mentioned reasons, examining the readiness and potential of the e-learning system is inevitable. Therefore, the purpose of this study was to evaluation the effectiveness of e-learning on the satisfaction of graduate students in Islamic Azad University.
Methods: The research method is mixed (qualitative-quantitative). In qualitative section, a theme-based questionnaire/focal group and in quantities section, a surveying type was used. The statistical population of the research in the qualitative section was experts in the field of e-learning, academic elites, professors and experts, 22 of whom were selected by non-random and snowball sampling. The selection criteria was having more than 10 years of experience and being excellence in education and research. The statistical population of the quantitative section were postgraduate students of university units in northwestern Iran, among whom a sample size of 219 was selected by stratified sampling. The data collection method was interview in the qualitative section. In the quantitative section a 45-item researcher-made questionnaire was used based on a 5-point Likert scale. Spatial and local research area included university units in northwestern Iran consisting of 14 units in 2018: Tabriz, Bonab, Maragheh, Marand, Khoy, Parsabad Moghan, Ardabil, Garmi, Khalkhal, Meshkinshahr, and Azarshahr. These units were selected because their instructors had the following academic degrees: professors, associate professors and assistant professors.
Findings: The results showed that all the components of the research was satisfactory and with the exception of user interface all features of e-learning were efficient.
Conclusion:Inspired by theoretical foundations, research background, as well as the results of qualitative data, it was observed that the effectiveness of e-learning method has an impact on students’ satisfaction and also student satisfaction affects many variables in northwestern university units in Iran. These include motivation in relation to the goals of the organizational excellence, learning in anywhere any time, participatory learning, self-assessment and self-directedness, improving the functions of the educational system that provide a high return on extracurricular learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Learning
  • Efficiency
  • satisfaction
  • Graduate education
  • Islamic Azad University

[1] Martínez Argüelles M, Castán J, Juan A. How do students measure service quality in e-Learning? (Case study: Regarding an Internet-Based University Electronic). Journal of e-Learning. 2010;8(2):151 -160.

 [2] Sahney S, Banwet K, Karunes S. The conceptualizing total quality management in higher education. The TQM Magazine. 2004;16(3):145-159.

 [3] Fardansh H. Introduction of educational technology. 3rd ed. Tehran: Samt Publisher; 2011.  

 [4] Safavi A. E-content criteria and standards from e-learning perspective. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education. 2020;13(1):27-52.

 [5] Ćukušić M, Alfirević N, Granić A, Garača Ž. e-Learning process management and the e-learning performance: Results of a European empirical study. Computers & Education. 2010;55(2):554-565.

 [6] Hemati F. Face-to-face learning versus e-learning (Case study: on the performance of students in faculty and e-learning students at the Payam-e-Noor University). Journal of Research in Virtual and Instructional Learning. 2015;3(11):49-58.

 [7] Jamali A, Ghorchian N, Lebanani M. The role of spirituality in promoting the quality of higher education: Conceptual model. Future Studies Journal of Management. 2012;23(9):77-93. [In Persian]

[8] Farhadi R. E-learning new paradigm in the evening information. Journal of Science and Technology Information. 2005;21(1):49-66.

 [9] Andone I, Sireteanu N. Strategies for Technology-Based Learning in Higher Education. SSRN Electronic Journal. 2007.

 [10] Khan B. People process and product continuum in e-learning.The e-learning P3 model. Education Technol. 2004;44:33-45.

 [11] Rosenberg M. E-learning strangles for delivering knowledge in the digital Age. New York: McGraw-Hill; 2002.

 [12] Sharif Khalifeh M, Karimi M, Mazaheri M. The study of challenges in applying information and communication technology in teaching and learning processes. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2011;1(3):23-42.

 [13] Carbonaro M, King S, Taylor E, Satzinger F, Snart F, Drummond J. Integration of e-learning technologies in an interprofessional health science course. Medical Teacher. 2008;30(1):25-33.

 [14] Oliver M. An introduction to the evaluation of learning technology. Educational Technology and Society. 2000;3(4):20–30.

 [15] Chen S. A cognitive model for non–linear learning in hypermedia programmes. British Journal of Educational Technology. 2002;33(4):449-460.

 [16] Ford N, Wood F, Walsh C. ). Cognitive styles and online searching. Online and CD-ROM Review. 1994;18(2):79–86.

 [17] Paechter M, Maier B, Macher D. Students’ expectations of, and experiences in e-learning: Their relation to learning achievements and course satisfaction. Computers & Education. 2010;54(1):222-229.

 [18] Štěpánek J, Šimková M. Design and Implementation of Simple Interactive e-learning System. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013;83:413-416.

 [19] Khan B. Managing E-learning design delivering, implementation and evaluation. Tehran: Industrial Management Institute; 2015.

 [20] Hosseinzadeh Edris Y, Cheraghi P, Vagei M. Student's satisfaction of educational programs and processes of Hamadan University of Medical Sciences. Journal of Science and Technology. 2013;11(3):37-44.

 [21] Jurkowitsch S. A student satisfaction model for Austrian higher education providers considering aspects of marketing communication. Special Edition on Consumer Satisfaction –Global Perspective. 2006;2(3):9-23.

 [22] Massy V, Andra K. A nation education quality work; national center for postsecondary improvement. California Stanford University; 2005.

 [23] Hatamifar K, Kakojoybari, A, Sarmadi M. Study student's satisfaction with Educational Services at Payame Noor University. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2012;70:117-139.

 [24] Alnaser A. Service quality higher education and customer satisfaction among undergraduate students of university of Jordan; Theses of master management. University Utara Malaysia. 2010.

 [25] Rafiei M, Ghaffari H, Khorrami M. Evaluating the effectiveness of electronic learning method in human resource education at Payam Noor University of Markazi Province. Quarterly Journal of Research in Virtual and Instructional Learning. 2017;4(16):84-71.

 [26] Rastgarpoor H, Gorjizadeh S. Evaluating the efficiency of electronic learning courses at Tarbiat Modarres University from Users' Perspectives. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2012;2(3):30-42.

 [27] Pegouhan A, Sabaghzadeh M, Yaghoobifar M. Student's satisfaction level in educational services and facilities of Sabzevar University of Medical Sciences. Medical and Health Services of Sabzevar. 2008;17(2):129-134.

 [28] Jafarirad A, Azizi M, Jafari Z. Studying the satisfaction of graduate students from the quality of services of public universities in Tehran. Quarterly Journal of Engineering. 2015;17(68):113- 125.

 [29] Keshavarz M, Rahimi M, Esmaili Z. Evaluating the effectiveness of electronic learning on students' Academic Achievement in Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Torbat Heydarieh University of Medical Sciences. 2018;1(2):13- 22.

 [30] Rahimi E, Abbasirostami N. Student's satisfaction of educational, welfare and administrative services of Technical and Vocational Schools in Markazi Province. Higher Education Letter. 2018;11(4):113- 135.

 [31] Hamidian, A., Abbaspour, M., & Sepehri, M. (2006). Study plan providing a standard framework for the production and delivery of e-learning courses for universities in the country. UNESCO Regional Office in Tehran.

 [32] Khorasani A, Doosti H. A study of the level of satisfaction and importance of the factors influential on effectiveness of E-learning from the employee’s viewpoints. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2011;1(4):37-58.

 [33] Emami H, Aghdasi M, Asousheh A. Electronic learning in medical education. Journal of Research in Medical Sciences. 2009;33(2):102-111.

 [34] Abdullahi M, Zamani B, Ebrahimzadeh E, Zare H, Zandi B. Lecturer factors inhibiting participation in E-learning Courses. Research and Planning in Higher Education. 2010;56:19-40.

 [35] Darab B, Montazer G. Assess the readiness of e-learning in Iranian universities. Journal of Educational Technology. 2010;4(3):181-190.