تأثیر استفاده از برنامه چندرسانه‌ای با استفاده از الگوی کاوش‌گری در میزان یادگیری و به یادسپاری مطالب درس علوم زیستی و بهداشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده: این پژوهش با هدف ساخت و آزمون چندرسانه‌ای در درس علوم زیستی و بهداشت با استفاده از الگوی کاوشگری علمی در شهر بیرجند انجام گرفت. روش به کار گرفته شده، شبه­تجربی و جامعه‏ آماری تحقیق، شامل دانش‌آموزان دوره‏ راهنمایی شهر بیرجند است. افراد نمونه شامل 40 نفر هستند که به روش خوشه­ای انتخاب و در متغیرهای معدل، سطح سواد والدین، سطح طبقه اجتماعی و اقتصادی همتاسازی شده‌اند. پیشرفت تحصیلی در سطوح پایین و بالای حیطه شناختی در پیش‌آزمون و پس‏آزمون اندازه‏گیری شد. نتایج تحلیل آزمون از طریق روش­های آماری ANOVA و اندازه‏گیری مکرر نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان در سطوح پایین و بالای حیطه شناختی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه به طور معناداری بالاتر بوده است. از سوی دیگر نتایج آزمون  tنشان داد که آموزش از طریق چندرسانه‌ای آموزشی باعث افزایش میزان طول مدت یادسپاری در دانش‏‏آموزان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact Use of a Multimedia Program of Investigating Model in Learning Health and Biological Science Material

نویسندگان [English]

  • Sh. Nouri
  • M. Ayati
  • A. Khamesan
Brigand Uni.
چکیده [English]

Abstract: This study was done with the aim of making and testing multimedia program in Biology and Hygiene course by using scientific exploration model in Birjand. The method which is used is Quasi-experimental and the research population consists of the students of a guidance school in Birjand. This study consists of 40 individuals that have been chosen by available method and the students were considered homogeneously with average, parents, educational levels and  social status. Educational attainment in high and low levels of cognitive domain was measured in pre-test and post- test. The results of analyzing research by using combined ANOVA and repeated measurement indicates that the educational progress in both levels (upper and lower) of the cognitive area in the experimental group with compare to the control group was  significantly higher. On the other hand t-test analysis results showed that the teaching by multimedia method has been increased the period of memories in the students.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Multimedia
  • Making and Constructivist
  • Scientific Exploration
  • Biology and Hygiene Course