فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ایران

4 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین رابطه تکالیف برانگیزنده با تاب آوری تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای اهداف تبحری و ادراک شایستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان کارشناسی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می دادند. از این جامعه 414 نفر(270دختر-144پسر) به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ادراک از ساختار کلاس بلک برن، پرسشنامه جهت گیری هدفی میگلی و همکاران، پرسشنامه ادراک شایستگی ویلیامز و دسی و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی مارتین بودند. داده ها با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها تاب آوری بطور مستقیم از طریق تکالیف برانگیزنده قابل پیش بینی است، بلکه این رابطه از طریق اهداف تبحری و ادراک شایستگی نیز میانجی گری می شود. بر این اساس می توان دریافت که تنظیم تکالیف جذاب و برانگیزنده موجب اتخاذ اهداف تبحری، احساس خودباوری و کنترل بر موقعیت یادگیری در یادگیرندگان می گردد و از این طریق آنان را قادر می نماید تا برای دستیابی به اهداف خود تاب آورانه فعالیت نمایند.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between motivating tasks and academic resiliency: The mediating role of mastery goals and perceived competence

نویسندگان [English]

  • Sh. Mirzaie 1
  • A. Kiamanesh 2
  • E. Hejazi 3
  • Sh.S. Banijamali 4

1 PhD student in Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, humanities faculty, Tehran, Iran

3 Tehran University, psychology & education faculty, Tehran, Iran

4 Alzahra University, psychology & education faculty, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study was to explore the relationship between motivating tasks and academic resiliency and Also determination mediating role of mastery goals and perceived competence. The target population of the study comprised Tehran universities students who were studying at education and psychology faculties in the academic year of 2014-2015. The sample consisted of 414 students who were selected by random cluster sampling method. The instruments used in this study were: Survey of Classroom Goals Structures (Blackburn ), Achievement Goal Orientation (Midgley & et al), Perceived Competence Scale (Williams & Deci) and Academic Resiliency Questionnaire (Martin). The research method applied to this study was structural equation modeling. The results revealed that motivating tasks has direct effect to predict academic resiliency. Furthermore, mastery goals & perceived competence mediated the relationship of motivating tasks with academic resiliency. Based on this, it can be concluded that the setting of attractive and motivating tasks lead to the adoption of goals of mastery, self -esteem and control over the learning position of learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivating tasks
  • academic resiliency
  • perceived competence
  • mastery goals
  • goal orientation

[1]Mwangi, C. N., Okatcha, F. M., Kinai, T. K., & Ireri, A. M. (2015). Relationship between academic resilience and academic achievement among secondry school students in Kiambu County, Kenya. International Journal of School and CognitivePsychology.S2-003.DOI: 10.4172/2469-9837.

[2]Masten, A. S., Herbers, J. E., Cutuli, J. J., & Lafavor, T. L. (2008). Promoting competence in the school context.Professional School Counselling.12, (2).1-14

[3]Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the schools, 43(3), 267-281.

[4]Martin, A. J. (2003). The student motivation scale: Further testing of an instrument that measures school students' motivation. Australian Journal of Education, 47, 88-106.

[5]Martin, A. J. (2002). Motivation and academic resilience: Developing a model for student enhancement. Australian Journal of Education, 46(1), 34-49.

[6]Waxman, H. C., Gray, J. P., & Padrón, Y. N. (2003). Review of research on educational resilience. Washington, DC: center for research on education,diversity & excellence.

[7]Pintrich, P., & Schunk, D. (2002). Motivation in education: Theory,research and applications (2nd ed.). New Jersey: Prentice hall.

[8]Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of goal pursuits:Human needs and the self determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.

[9]Reeve, J. M. (2005). Understanding motivation and emotion. New Jersey: Wiley.

[10]Ghasem, M., & Hosseinchari, M. (2012). Psychological resilience and intrinsic- extrinsic motivation: The mediating role of self-efficacy. Developmental Psychology, 33(9), 61-71. [in persian]

[11] Cassidy, S. (2015). Resilience building in students: The role of academic self-efficacy. Frontiers Psychology.6: 1781.DOI: 10.3389/FPSYG.

[12]Zimmerman, B. J., & Cleary, T. J. (2006). Adolescents' development of personal agency: The role of self-efficacy beliefs and self-reulatory skill. In F. Pajares, & T. C. Urdan, Self- efficacy beliefs in adolescents (pp. 45-69). Greenwich: Information Age Publishing.

[13]Bahadormotlagh, E., Attari, Y., & Bahadormotlagh, G. (1391). The effectiveness of teaching cognitive strategy skills on perceived competence dimensions in students. Developmental Psychology:Iranian Psychologists, 33(9), 39-46. [in persian]

[14]Hardre, P. L., Chen, C.-H., Huang, S.-H., Chiang, C.-T., Jen, F.-L., & Warden, L. (2006). Factors affecting high school students' academic motivation in Taiwan. Asia Pacific Journal of Education, 26(2), 189-207.

[15]Beghetto, R. (2004). Toward more complete picture of student learning: Assessing students' motivational beliefs. Area of teacher education.

[16]Ranjbar, M. (2013). The mediating role of goal orientation in the relationship between family cohesion and flexibility and academic resiliency. Shiraz: unpublished M.A. degree dissertation. [in persian]

[17]Mohebinoorodinvand, M., shahany, M., & Pashasharifi, H. (2014). The relationship of psychological capital (hope,optimism, resiliency and efficacy) with the achievement goals and performance of the first year students. Research in Curriculum Planning, 11(3), 61-79. [in persian]

[18]Jowkar, B., Kojuri, J., Kohoulat, N., & Hayat, A. (2014). Academic resilience in education: The role of achievement goal orientation. Journal of Advances in Medical and Professionlism, 2(1), 33-38.

[19]Wolters, C. A. (2004). Advancing achievement goal theory: using goal structures and goal orientations to predict students' motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology, 96, 236-250.

[20]Greene, B. A., Miller, R. B., Crowson, M., Duke, B. L., & Akey, K. L. (2004). Predicting high school students' cognitive engagement: Contributins of classroom perceptions and motivation. Contemporary Educational Psychology, 462-482.

[21]Saleh, B., Damavandi, M., & Taleghani, Z. (2015). Determining the meaning task in relation to teachers teaching method with student's academic self accept (Study of the delphi method). Art and Humanities Journal, 7(2), 124-134.

[22]Roeser, R. W., Midgley, C., & Urdan, T. C. (1996). Perceptions of school psychological environment and early adolescents' psychological and behavioral functioning in school: The mediating role of goals and belonging. Journal of Educational Psychology, 88, 408-422.

[23]Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Sheldon, K. M., & Deci, E. L. (2004). Motivating learning performance and persistence: The synergistic effects of intrinsic goal contents and autonomy- supportive contexts. Journal of Personality and Social Psychology, 87, 246-260.

[24]Blackburn, M. A. (1998). Cheating and motivation: An examination of the relationships among cheating behaviors,motivational goals, cognitive engagement, and perceptions of classroom goal structures. Oklahoma University: Unpublished Doctoral Dissertation.

[25]Hejazi, E., Lavasani, M., & Babaei, A. (2011). The relationship between perceptions of classroom goal structure, thinking styles, approaches to learning and academic achievement in students. Research in Curriculum Planning, 8(30), 28-38. [in persian]

[26]Bong, M. (2005). Within grade changes in korean girls' motivation and perceptions of the learning environment across domains and achievement levels. Journal of Educational Psychology, 97(4), 656-672.

[27]Hejazi, E., Naghsh, Z., & Sangary, A. (2009). Perception of classroom and academic achievement in mathematics: The mediating role of cognitive and motivational variables. Psychological Studies, 5(4), 25-45. [in persian]

[28]Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford.

[29]Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, M. L., Urdan, T., Anderman, L. H., . . . Roeser, R. (1998). The development and validation of scales assessing students' achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology, 113-131.

[30]Williams, G. C., & Deci, E. L. (1996). Internalization of biosychosocial values by medical students: A test of self-determination theory. Personality and Social Psychology, 70(4), 767-779.

[31]Kareshki, H., Kharrazi, A., Ejei, J., & Ghazitabatabaee, M. (1999). Relationships between environmental perceptions of family motivational beliefs and self regulating learning: Testing a causal model. Journal of Psychology, 13(2), 190-205. [in persian]

[32]Author. (2016).[in persian]

[33]Hashemi, Z. (2010). An explanatory model of educational resilience and emotional resilience. Shiraz University. Shiraz: unpublished doctoral dissertation. [in persian]

[34]Reeve, J., Jang, H., Hardre, P., & Omura, M. (2003). Providing a rationale for an uninteresting activity as a motivating strategy to support another's self determined extrinsic motivation. Motivation and Emotion, 26, 183-207.

[35]Hardre, P. L., & Reeve, J. (2003). A motivational model of rural students' intentions to persist in versus drop out of high school. Journal of Educational Psychology, 95, 347-356.