ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه‌ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده:هدف از انجام این تحقیق، ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگی­های فنی، زمینه­ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فن­آوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده آموزش­های الکترونیکی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 91- 92 که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس، 162 دانشجو انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسش­نامه خودراهبری ویلیامسون، پرسش­نامه محقق ساخته مبتنی بر مدل چشم شایستگی و پرسش­نامه ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی تاگومری و بیشاپ بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع گردید. با استفاده از روش­های تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون چند متغیره، داده­ها تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مهارت خودراهبری دانشجویان پیش­بینی کننده مثبت و معنی­دار ادراک آنان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی و پیش­بینی کننده مثبت و معنی­دار شایستگی­های فنی، زمینه­ای و رفتاری ایجاد شده در دانش­آموختگان است. همچنین شایستگی­های فنی، زمینه­ای و رفتاری ایجاد شده در دانش­آموختگان به طور مستقیم پیش­بینی کننده مثبت و    معنی­دار متغیرهای ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی است. به طور کلی نتایج تحقیق حاکی از این است که شایستگی­های فنی، زمینه­ای و ادراکی نقش واسطه­گری معنی­داری در ارتباط بین خودراهبری با ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Model of Self-Directed, Technical, Contextual and Behavioral Competencies and Students' Perception of Faculty Performance Quality

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi
  • Reza Naseri Jahromi
Shiraz University
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study was Structural Equation Model of Self-Directed, Technical, Contextual and Behavioral Competencies and Students' Perception of Faculty Performance Quality. Data analyzed with make use of methods of Path Analyze and Multivariable Regression Analyze. The results showed that 1) Awareness, learning strategies learning activities, evaluation and interpersonal skills were a significant positive anticipant of students' perception of faculty performance quality based on professional role, relationships, management of course, teaching and coaching, cultural competency monitors and ensures quality education, quality of feedback, homework and classroom management.
2) Awareness, learning strategies learning activities, evaluation and interpersonal skills were a significant positive anticipant of students' technical, contextual and behavioral competencies.
3) Students' technical, contextual and behavioral competencies were a significant positive anticipant of their perception of faculty performance quality.