فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر اثربخشی چندرسانه‌ای فلسفه برای کودک (P4C) بر حل مسئله دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر جوانرود بررسی شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری، شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان جوانرود در سال 1395-96 می‌باشد. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله استفاده شد. بدین ترتیب، یکی از مدارس که مجهز به امکانات لازم جهت اجرای آموزش با چندرسانه‌ای بود انتخاب و از میان کلاس‌های پایه ششم، به‌صورت تصادفی دو کلاس به‌ عنوان گروه‌های آزمایش و کنترل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه حل مسئله هپنر (PSI) بود. ابتدا از گروه‌های آزمایش و کنترل پیش‌آزمون گرفته شد و پس از پایان دوره آموزشی از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اجرای چندرسانه‌ای فلسفه برای کودک بر حل مسئله و مولفه های آن (اعتماد به حل مسائل، گرایش – اجتناب و کنترل شخصی) در دانش آموزان ابتدایی اثرگذار است.

چکیده تصویری

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of multimedia of philosophy for children on K-6 students’ problem solving

نویسندگان [English]

  • T. Esmaelzade 1
  • A. Allah Karami 2
  • F. Mosavi 3

1 Department of Education, Faculty of Literature and Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

2 PhD Student of Educational Technology, Faculty of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Siences, Allameh Tabataba’i University, Tehran. Iran

3 Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of multimedia of philosophy for children on K-6 students’ problem solving in Javanroud town. To attain this aim, researchers used quasi pre-test and post-test experimental method with experimental and control groups. The statistical population included all the sixth grade elementary school students in Javanroud town studying in academic year of 2016-2017. Sixty students were selected through randomized cluster sampling to represent the experimental group (30 students) and control group (30 students). The instruments used in this study was Heppner's problem solving. Both groups were given a pretest, and at the end of the course a posttest was administered. The data were analyzed using descriptive statistics including mean and standard deviation and inferential statistics including covariance analysis. The findings showed that multimedia of philosophy for children is effective on improving the assertiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia
  • Philosophy for Children
  • Problem Solving

[1] Pugliese, C., & White, S. W. (2013). Brief report: Problem solving therapy in college students with autism spectrum disorders: Feasibility and preliminary efficacy. Journal of Autism and Developmental Disorders, 12(3), 4-34.

 [2] Perla, E., & O’Donnel, B. (2004). Encouraging problem solving in orientation and mobility. Journal of Visual Impairment & Blindness, 98, 47-52.

 [3] Esra, D. (2013). Adaptation of social problem solving for children questionnaire in 6 age groups and its relationships with preschool behavior problems. Edam Education Consultancy, 13(1), 491- 498.

 [4] Erozkan, A. (2013). The effect of communication skills and interpersonal problem solving skills on social self-efficacy. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(2), 739-745.

 [5] Walker, O. Degnan, K. Fox, N., &  Henderson, H. (2013). Social problem solving in early childhood: Developmental change and the influence of shyness. Journal of Applied. Developmental Psychology, 34, 185-193.

 [6] Gellis, Z. D., & Kenaley, B. (2008). Problem-solving therapy for depression in adults: A systematic review. Research on Social Work Practice, 18(2), 31-117.

 [7] Kirkley, J. (2003). Principles for teaching problem solving. US: Plato learning, Inc.

 [8] Greene, R. W., Ablon, J, S., Gorong, J. C. ,Raezer-Blakely, L., & Markey, J. (2004). Effectiveness of collaborative problem solving in affectively dysregulated children with oppositional defiant disorder: Initial findings. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72 (6), 1157-1164.

 [9] Arabzadeh, M., Kadivar, P., & Delavar, A. (2014). Study of the effectiveness of self-regulated learning strategies training on students' social problem solving skills. Journal of Social Cognition, 3, 71-82. [in Persian].

 [10] Marashi, M., Rahimi Nasab, H., & Lessani, M. (2008). Feasibility of implementing a program for teaching philosophy to children in the program elementary school.Quarterly Educational Innovation, 28(7), 7-28. [in Persian].

 [11] Draxler, A., & Haddad, W. (2005). Technology for education: Capabilities, parameters and prospects (Trans. Sarkar Arani, M. R. and A. R., Moghaddam). Tehran: Ney.

 [12] Heinich, R., Molenda, M. Russell, D. J. & Smaldino, S., E. (2002). Instructional media and technologies for learning. US:Upper Saddle River. Merrill Prentice.

 [13] Zaraii Zavarki, E. (2008). Designing of learning centers. Tehran: Culture Publications.

 [14] Akrami, L., Ghamrani, A., & Aghaler, S. (2015). A study on the effects of teaching philosophy with community of inquiry method on questioning and attitude to creativity to the blind students. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 4(4),71-88. [in Persian].

 [15] Badri, R., & Vahedi, Z. (2015). The effect of teaching philosophy for children program on the moral intelligence of the female students. Two Journal of Thinking and Child, 6(11), 1-17. [in Persian].

 [16] Tabatabaei, Z., & Mousavi, M. (2011). Impact of teaching philosophy for children on questioning and critical thinking of Iranian elementary school girls.Two Journal of Thinking and Child, 2(3),73-90. [in Persian].

 [17] Hedayati, M., & Mahzade, H. (2016). Philosophy for children and social problem-solving skills Journal of education, 23(1),29-54. [in Persian].

 [18] Hatami, H., Karimi, Y., & Noori, Z. (2010). Teaching philosophy for children and its impact on the development of emotional intelligence of Iranian junior high school students. Two Journal of Thinking and Child, 1(2),3-22. [in Persian].

 [19] Naji, S., & GHazenejad, P. (2008). Studying the results of the philosophy program for children on argumental skills child behavioral behavior. Quarterly Curriculum Studies, 2(7),123-150. [in Persian].

 [20] Jahannee, J. (2008). Teaching creative thinking to the adolescent: a research based approach. Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 4(3), 29-54. [in Persian].

 [21] Worley, P. (2016). Philosophy and children. The Philosophers' Magazine, 72, 119-120.

 [22] Sanjana, M., & Whitebread, D. (2004).   Philosophy for children and Moral Development in the Indian context. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/242193978_Philosophy_for_Children_and_moral_development_in_the_Indian_context

 [23] Teez, S. (2004). Narrative as a teaching strategy. Journal of correctional education, 57, 195-208.

 [24] Murris, K. (2016). The Philosophy for Children curriculum: Resisting ‘teacher proof’ texts and the formation of the ideal philosopher child. Studies in Philosophy and Education, 35(1), 63-78.

 [25] Heppner, P.P. (1988). The problem-solving inventory. Manual, Palo Alto. CA: Consulting Psychologies Press.

 [26] Khosravi, Z., & Rafati, M. (1998). The role of mood modes on the student's assessment of their problem solving ability. Journal of Thought and Behavior, 4(1),35-45. [in Persian].

 [27] Rastgo, A., Naderi, E. A., & Shariatmadari, A. (2011). The impact of Internet information literacy training on university student’s problem solving skills. New approaches in educational administration, 1(4),1-22. [in Persian].

 [28] Fisher, R. (2012). Teaching children to think. (Trans. Moghaddam, S. & Najarian, M). Tehran: Rasesh Publishers.