ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزش, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

2 دانشگاه علامه طباطبائی دانشیار رشته تکنولوژی آموزشی

3 گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

4 گروه روش تحقیق و آمار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

5 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

چکیده

قاله حاضر با هدف، ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف، پرسشنامه ای بر اساس مرور نظام مند مبانی نظری در زمینه یادگیری صلاحیت های فناورانه تهیه شد. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای 60 نفری از دانشجو معلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انتخاب و ابزار پژوهش که شامل پرسشنامه صلاحیت های فناورانه با 49 سئوال بود، اجرا شد. روش های به کار رفته برای تحلیل گویه ها ( ضریب تمیز و روش لوپ)، و برای رواسازی از روایی، صوری، محتوی و سازه (تحلیل عاملی) و برای اعتبار ( محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عامل ها) استفاده شد. در نتایج تحلیل عاملی، سه عامل شناسایی شد که عبارتند از: سواد فناوری، تعمیق دانش و خلق دانش. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 98/0 به دست آمد. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می توان گفت که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار بوده و عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی می تواند یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان را اندازه گیری کند.

چکیده تصویری

ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه یادگیری صلاحیت های فناورانه دانشجو معلمان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Validation of the Questionnaire of Technology learning Competencies of Student-teachers

نویسندگان [English]

  • Roshan Ahmadi 1
  • Esmail Zaree Zavaraki 2
  • Daryoush Norouzi 3
  • Ali Delavar 4
  • Fariborz Dortaj 5
1 PhD Student of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran.
2 Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran
3 Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran.
4 4 Department of Methods and Statistics Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran.
5 Department of Educational Psychology, Statistics Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran.
چکیده [English]

The present paper has intended to construct, validate and estimate the reliability of the questionnaire of Technology competencies of student-teachers at Shahid Rajaee teacher training university in Tehran. To do so a questionnaire was developed after a systematic review of literature on theories of technology competencies. Through a random cluster sampling a sample of 60 student teachers of Shahid Rajaee teacher training university was selected and the questionnaire was administered. The instrument included 49 items. Item analysis such as item discrimination and loop, construct validation (factor analysis) and reliability analysis (Cronbach Alpha) were utilized. In Factor analysis, three factors were identified as technology knowledge, knowledge consolidation and knowledge production. The reliability of the questionnaire turned out to be .98.The results indicate that the instrument is both reliable and valid and can be readily used to assess student- teachers’ technology competencies.
KeyWords: Learning, Tchnology competencies, Reliability, Validity

کلیدواژه‌ها [English]

  • KeyWords: Learning
  • Tchnology competencies
  • Reliability
  • Validity

[1] UNESCO Report. ICT competency framework for teacher (2011). Retreived from unecdoc.org.

[2] UNESCO Report. ICT competency framework for teacher (2016). Retreived from unecdoc.org.

[3] Cocharan, S., & Lytle, S. (2008). Beyond certainty: Taking an inquiry stance on practice. In A. Lieberman & L. Miller (Eds).Teachers caught in the action: professional development that matters (pp.45-60). New York: Teacher College Press.

[4] Schmidt, D. A. M, Baran, E., Thompson, D., D. Mishra, P., Kohler, M., & Shin, T.S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) the development and validation of an assessment instrument for per-service teachers. Journal of research on technology in education. Journal of Research in Educational System, 42(2), 123-149

[5] UNESCO Institute for informative on technologies in education, Bangkok (2011). Indicators to assess impact of ICT in education. Retreived from UNESCO.org

[6] Johnson, R. B., &, Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L.A., (2007). Toward a definition of mixed methods. Journal of Mixed Method Research, 1(2), 112-133.

[7] Ahmadi, R., & Zaraii Zavaraki, E. (2016). Evaluation of the current status technological competence of student teachers according to UNESCO standards. Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 10(32), 1-22. [In persion]

[8] Delavar, A. (2013). Theoretical and practical research in the humanities and social sciences.Tehran: Roshd Publication. [In persion]

[9] Delavar, A. (2010). Research Methods in Psychology and Educational Sciences. Tehran: Nashr Danesh Publication. [In persion]