بررسی ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش(مطالعه موردی:رشته خیاطی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آموزش علوم دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز

3 دانشیار دانشکده علوم تربیتی تبریز

4 استادیار داشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در رشته خیاطی شاخه کاردانش صورت پذیرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش توصیفی–پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کل هنرآموزان رشته خیاطی شاخه کاردانش کشور بوده که از مجموع 1720 هنرآموز رشته خیاطی، مطابق با فرمول کوکران 314 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید، که روایی آن توسط متخصصان برنامه ریزی درسی و آموزشی و هنرآموزان خیاطی تائید و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرانباخ 845/. به دست آمد. نتیجه پژوهش نشان داد که در تعیین ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید باید علاوه بر ویژگی های لازم برای عناصر برنامه درسی از قبیل؛ اهداف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری، ارزشیابی، زمان، مکان و گروه بندی به برخی ویژگی های مولفه های مربوط به این الگو از قبیل؛ میزان تولید، نحوه تامین هزینه، نحوه خرید مواد اولیه و فروش محصولات و شایستگی های غیر فنی نیز توجه شود.

چکیده تصویری

بررسی ویژگی های مطلوب برنامه درسی آموزش همراه با تولید در هنرستان های کاردانش(مطالعه موردی:رشته خیاطی)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desirable features of the curriculum of education along with production in vocational schools (case study: sewing field)

نویسندگان [English]

  • Eskandar fathiazar 1
  • gholam hossein Mikaeiloo 2
  • Yousef Adib 3
  • Ali Asghar Khallaghi 4
1 Professor of Science Education, Faculty of Education, University of Tabriz
2 Ph.D. student of Curriculum Development, University of Tabriz
3 Associate Professor, Faculty of Education, University of Tabriz
4 Assistant Professor, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The current study has been done with the aim of determining the desirable features of the curriculum  education along with production in sewing field of vocational schools. This research is practical in purpose and  is done using a descriptive-survey method. The statistical population  includes all the sewing field trainees of vocational schools in Iran. From among a total number of 1720 sewing filed trainees, 314 people were chosen by the random stratified method  according to Cochran formula. In order to gather data, a researcher-made questionnaire was used. The questionnaire’s validity was confirmed by curriculum and educational planners as well as sewing trainees. Its reliability was obtained  by Cronbach's alpha method, 0.845. The results of the research  indicate that in determining the desirable features of the curriculum education along with production, in addition to the required properties for the curriculum elements including purposes, contents, teaching-learning methods, evaluation, time, site and groupings, some properties of the components related to this pattern  including the amount of production, the funding method, the way of buying raw materials and selling the products and non-technical competencies need to be noticed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desirable features
  • Education along with production
  • Vocational schools
  • Sewing field

[1] Silane, A.(2013). Design and evaluation of effectiveness, holistic instructional design in Technical and vocational curriculum (Unpublished master’s thesis). Ferdowsi University of Mashhad.[in Persian]  

 [2] Navidi, A., &  Khallaghi, A.(2014). Technical and  Vocational Training in Iran: theoretical basics and practical experiences. Tehran: Madreseh Publication. [in Persian]

 [3] Chaharbashloo, H. Salehi Omran, I., &  Khoshnevisan, F. (2013). A revision of technical and vocational training curriculum with an emphasis on employment skills.  Paper presented at the National Conference of Change in Education Curriculum. University of  Birjand.[in Persian]

 [4] Woods, D. (2008). The impact of vocational education and training on transition to work for young  people  in Australia. Education  & Training, 50, 465- 483.

 [5] Bynner, J.(1995). Resisting youth unemployment: The role of education and training. In M. P. M. De Goede et al. (Eds.), Youth: Unemployment, Identity and Policy  (pp.13-30). Aldershot, UK: Avebury,

 [6] Mirki Qaraee, H.(2014). Challenges to the balanced development of technical and vocational education and its solutions. Journal of Technical and Vocational Development, 10(1), 44-47.[in Persian]

 [7] Khallaghi, A.(2003). Features of the Australian Technical and Vocational Education System; Lessons for modifying Iran's Vocational Education. Journal of Educational Innovations, 2(5), 67-84. [in Persian]

 [8] Parvandeh, R., & Hassanshahi, M. (2014). Challenges to the implementation of Note 75 of Education based on production. The view of the principals of vocational and technical schools throughout the country. Shiraz: Educational District 3. Unpublished manuscript [in Persian].

 [9] Hosseini, S.M.H.  Sadri, A.,& Matur, M. (2012). Employment status of technical and vocational school graduates in Shiraz. Journal  of  Research in Educational  Systems, 6(17), 107-128. [in Persian]

 [10] Keshtiaray, N. Yousefi, A., & Mousavi, S.(2012). Congruency of the industrial sector needs and the technical and vocational trainings. Journal of New Approach in Educational Management, 3(2),119-138.[in Persian]

 [11] Najafi, A. Sabetzadeh, A.,  & Saeedi Rezvani, M. (2013). The role of technical and vocational trainings in employment and the necessity of a change in education policies at the goals, structure, processes and planning of these trainings in vocational schools. Paper  presented at the National Conference of Change in Education Curriculum. University of Birjand. [in Persian]

 [12] Amiri, M. (2002). Analysis of employment status of the vocational training organization graduates and estimating a model of its effective factors. The Journal of Planning and Budgeting 9(5),47-74. [in Persian]

 [13] Azizi, N. (2012). A reflection on the challenges of secondary education in the country in engagement with the employment and labor market. Journal of Education, 28(3),58-72. [in Persian]

 [14] Finch, C., & Crankilton, J. (2011). Curriculum planning in Technical and Vocation Education (Ali Asghar Khallaghi; Kourosh Fathi Vajargah and Gholamreza Shams Merkani, Translators). Tehran: Madreseh Publication.[in Persian]

 [15] The statistics of the technical and vocational trainees (2016). Tehran:The Department of Statistics of the Technical and vocational Education.[in Persian]

 [16]. Five-year report on technical and vocational education. (2016). Tehran: Information base of  the  Office  of Technical and Professional Education [in Persian]

Retrieved from:http://tve.medu.ir/portal/home.php?ocode=1000000828&block=announcement&id=12679

 [17] Key Indicators of the Provinces at a glance (2015). Tehran: Statistical Center of Iran. [in Persian]

 Retrieved from::https://www.amar.org.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C

 [18] Ghaderi, H.,  & Shekari, A.(2014). “Evaluation of curriculum quality at University of Kashan, department of educational sciences. Journal of Research in Curriculum, 2(14), 147-162 [in Persian]

 [19] Marjani, B., & Mafinejad, N.(2012). Professional education and training in the Netherlands, background and problems. Journal of Growth of Technical and Professional Education, 8(2), 25-31.[in Persian]

 [20] Hosseini Rooholamini, J., & Ansari Pour, M.(2016). Evolutionary documents in technical and vocational education. Special issue on the growth of technical and vocational education. Journal of Analytical and Information, 12, 42-51. [in Persian]

 [21] Isgoren, N.C.  Cinar, A. Tektas, N. Oral, B. Buyukpehlivan, G. Ulusman, L.,Oznaz, D.T. Polat, Z. & Uzmanoglu, S.(2009).The importance of cooperation between vocational schools and Industry. Journal of Procedia Social and Behavioral Science,1(1),1313-1317.

[22] Price, D.(2009). Job active group grow on base The curriculum of  vocational and technical Education and adapt with Development. Journal of Education and Training,41(2), 79-97.

 [23] Fifth Development Program (2010) [in Persian]. Retrieved from: http://modares.ac.ir/uploads/Edu.MPDR.Oth.7.pdf

 [24] Pellegrino, J.W.   Baxter, G.P., &  Glaser, R.(2000).  Addressing the two disciplines problem: Linking theories of cognition and learning with assessment and instructional practice. Review of Research in Education, 24, 307-353.

 [25] Trumbull, E., &  Lash, A.(2013). Understanding formative assessment: Insights from learning theory and measurement theory. San Francisco: WestEd.

 [26] Bagherzadeh, Z., &  Asareh, A. (2015). Presentation of ways to technical and vocational education system of Iran. Journal of Research in Curriculum Planning, 2(19), 33-46. [in Persian]

 [27] World Bank.(1995). Priorties and standard for Education, a World Bank review. Development in practice. Washington DC ; World Bank.

Retrieved from: http://documents.worldbank.org/curated/en/117381468331890337/

 [28] Shariatzadeh, M. (2006). Study of the status of technical and vocational school graduates in the country. Research project of the Institute of Education Studies. The abstract of the technical and vocational education researches, Vol. 6. [in Persian]

 [29] Salehi Omran, I., &  Yaghmouri, S. (2010). Analyzing the employment skills of the labor market considering the global economy in higher education curricula. Journal of Curriculum Studies ,4(16),165-185.[in Persian]

 [30] Islami, M. Ahmad Ally, K.  Papinejad, M., &    Haj Ali Akbari,R.(2014). Employment based educational planning. Researches of the Third International Conference on Skills and employment, Vol. 7. Tehran: Technical and Professional Training Organization of the country.[in Persian]

 [31] Salehi, K.  Zain Abadi, H., &  Kiamanesh, A.(2007). An Analytical look at the performance of Technical and Vocational Education. Case study of the quality of the outcomes of Technical and vocational Education in Tehran, Region 2. Journal of Educational Innovation, 5(16), 119-163. [in Persian]