فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، تهران، ایران

10.22061/tej.2016.496

چکیده

امروزه بشر به معنویت بیش از هرچیز نیازمند است؛ این مسأله یکی از مسائلی است که مورد توجه کارشناسان و صاحب­نظران امور انسانی قرار گرفته است. از طرفی ادیان راستین به­ویژه دین مبین اسلام؛ داعیة پاسخ­گویی به نیاز­های روحی و معنوی انسان را در همة ادوار  و همة نسل­ها دارد، لذا آموزه­های ناب دینی را باید به آگاهی بشر کنونی رساند و با آموزش صحیح و برهانی این  رسالت را انجام داد. تبلیغ در اسلام به معنی رسانیدن حقایق به مردم و تشویق و دعوت آن­ها به دستورات الهی و پیروی از سیرة انبیا است که نقش بسیار تأثیرگذار و متقاعد­گرانه داشته و از نظر روانشناسی و جامعه­شناسی نیز تأمل برانگیز بوده و با روش­های متعددی اعمال پذیر است. هدف از آموزش معنویت­گرایی رسیدن و رساندن به تعالی و تکامل و قرب الهی است.  شناخت روش­ها و معرفت لازم در این امر و آموزش آن نقش به­سزایی در موفقیت و رسیدن به هدف؛ ایفا می­کند. این پژوهش با هدف آموزش روش­های معنویت­گرایی به صورت بنیادی- نظری و با روش اسنادی گردآوری شـده است و با امعـان نظـر به ماهیـت و هدف این پژوهش، با مراجعه به کتب، مقالات و سایت­های مرتبط به جمع­آوری اطلاعات پرداخته شده است. لذا جنبه کمّی و آماری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spirituality and its education with religos approach

نویسنده [English]

  • Z. Kashaniha

Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran. Tehran. Iran

چکیده [English]

Current spiritual needs of society have attracted the attention of humanities scholars and experts.  Islam remains with this historical claim of addressing human spirit and psychological needs for every generation at any time.  It is a mission for every Moslem to advocate Islamic religious thought.  Religious advocacy in Islam means communicating facts to the public in form of invitation to follow Divine orders and encouragement to follow prophets' traditions. 
Advertising has psychological and sociological roles in persuading people. It may take many forms, including sensorial, logical, and emotional.  Identification of different advertising approaches and learning how to apply them in religious advocacy has profound effects in inviting others to strive for perfection and reach for God.
The objective of the present study was to examine the principles and theories of teaching advertising methods.  Data collection for this study was through library research.  The research data were gathered from related books, articles, and sites with the nature and objective of this study in mind.  Therefore, the presented data have no quantitative or statistical value.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Religion
  • Religious Advocacy
  • Education

Khomeini, R. (1997). In search of Imam. Vol. 20, 15(8). Iran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works. [In Persian]

[1]

Homayoon, M. H. (1995). The sociology of religion. Iran: Islamic Development Organization. [In Persian]

[2]

Zoragh, M. H. (1989). The fundamentals of rpopaganda. Iran: IRIB Press-Soroosh. [In Persian]

[3]

Farahmand Pour, F.  (1999). Analysis of half a century religious propaganda politics in Levant. Amir Kabir Publication. Iran. [In Persian]

[4]

Khomeini, R. (1997). Sahifeh Noor.  Vol. 24, 1. Iran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works. [In Persian]

[5]

Khomeini, R. (1997). Sahifeh Noor.  Vol. 15. Iran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works. [In Persian]

[6]

The horizon of truth: A correct reading of spirituality. Iran: Mehr, Religion and Thinking Group. [In Persian]

[7]

Ogburn, W.F., & Nim-koff, M. (1991). Introduction to sociology (translation). Iran: Negah Publications. [In Persian]

[8]

Nasr, S. (1999). Psychological warfare (translation). Iran: Soroosh Publication. [In Persian]

[9]

Mariji, Sh. (1998). Application of sociology in propaganda. Iran: Tapesh Qom Publication, Bagheral Oloom University. [In Persian]

[10]

Ibn Manzoor, A. J. M. (1984). Lesan Al-Arab. Iran: Adaba Al-Hozeh Publication. [In Persian]

[11]

Mostafavi, Hassan. (1981). Altahghigh Fi Kalamat Al-Quran Al-Karim. Iran: Tarjomeh & Nashr Ketab Publication. [In Persian]

[12]

Javadi Amoli, A. (1999). Tasnim. Iran: Asra Publication. [In Persian]

[13]

Deraz, A. (1981). An Introduction to the history of religions. (translation). Iran: Office of Islamic Cultural Development Publication. [In Persian]

[14]

Tabatabaei, M. H. Quran in Islam. Iran: Dar Al-Ketab Al-Islamiah. [In Persian]

[15]

Motahari, M. (1993). Collection of Works, Vol. 2-3. Iran: Sadra Publication. [In Persian]

 

 

 

[16]

Motahari, M. (1996). Ten Speeches. Iran: Sadra Publication. [In Persian]

[17]

Motahari, M. (1996). Ten Speeches. Iran: Sadra Publication. [In Persian]

[18]

Karami, R. A. (1999). Methods of propaganda. Iran: Dar Al-Saghalain. [In Persian]

[19]

Khomeini, R. (1993). Sahifeh Noor.  20, p. 249, Iran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works. [In Persian]

[20]

Karami, R. A. (1999). Methods of propaganda. Iran: Dar Al-Saghalain. [In Persian]

[21]

Gharaati, M. (2000). Quran and Propaganda. Iran: Cultural Center of Lessons from Quran. [In Persian]

[22]

Razaghi, A. (1998). The importance of propaganda in today’s world. Iran: Islamic Development Organization. [In Persian]

[23]

Babazadeh, A. A. (2003). The methods of teaching and preaching. Iran: Islamic Development Organization. [In Persian]

[24]

Majlesi, M. B. (1984). Bahar Al-Anvar. Lebanon: Al-Vafa Institute. [In Persian]

[25]

Khamenei, A. (1996). Hozah and clergies in the future guidance, Vol 2. Iran: Islamic Development Organization. [In Persian]

[26]

Khamenei, A. (1997). Speech for guests of Islamic Unity Conference. [In Persian]

[27]