فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گرووه تکنولوژی آموزشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22061/tej.2016.495

چکیده

امروزه مدارس هوشمند و هوشمندسازی مدارس در کانون توجه نظام آموزشی کشور قرار دارد؛ بر اساس دیدگاه اجتماعی– شناختی، نگرش دانش‌آموز به مدرسه در موفقیت تحصیلی و انگیزة یادگیرنده اثر می­گذارد. با توجه به اهمیت شناسایی نگرش یادگیرندگان نسبت به فناوری و مدرسه، پژوهش پیشرو در صدد تهیة پرسش­نامه­ای برای بررسی نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدارس هوشمند است. برای این منظور، نمونة 305 نفری از دانش‌آموزان پایة هفتم  و هشتم متوسطة دورة اول استان خراسان جنوبی انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ابزار ساخته شده 9 عامل را شناسایی کرد که شامل نگرش نسبت به تابلوی تعاملی، معلم، بی‌میلی به کلاس، نگرش کلی به مدرسة هوشمند، آزمون و بازخورد، تنهایی در مدرسه، رضایت دانش‌آموز از تدریس، تصور از مدرسه و نگرش خانواده هستند. این عوامل در مجموع 62 درصد از واریانس سازة نگرش دانش‌آموز  به مدرسه هوشمند را تبیین می‌کنند. پایایی ابزار 89/0 =ɑ به دست آمد. مدل رگرسیون 9 عاملی 5/22 درصد از تغییرات معدل دانش‌آموزان را تبیین می‌کند. این ابزار برای انجام پژوهش­های آتی و تصمیم­گیری‌های مدیریتی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validating an Instrument to Measure Students' Attitude Towards Smart Schools

نویسندگان [English]

  • M. A. Rostaminezhad 1
  • A. Akhbari 2
  • M. Akabri Bourang 2

1 Department of Educational Technology, Birjand University, Birjand, Iran

2 Department of Curriculum Planning, Birjand University, Birjand, Iran

چکیده [English]

Iranian educational systems heavily focus  on Smart schools and equipping. Based on social-cognitive theory student attitude toward school affect student achievement and motivation. With attention to the importance of student attitude toward technology and schools, this study aims to develop and validate a questionnaire in order to estimate student attitude toward Smart schools. A sample 305 middle school student from grade 7 and 8 in South Khorasan   was selected randomly. Exploratory factor analysis identified 9 factors that explain 62 present of the variance of student attitude toward smart schools. These factors include: attitude towards interactive whiteboard; attitude towards teacher;  reluctance to classroom; general attitude towards smart schools; test and feedback; feeling alone in school; student satisfaction from teaching; the impression of school and finally family attitude. The alpha value revealed instrument is reliable (α=0. 89). All Instrument factors can predict 22.5 percent of the variance of students' self-expressed GPA. This questionnaire was recommended to researchers to study and school policy makers for decision making.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude towards smart schools
  • Smart Schools
  • Attitude questionnaire
  • Smart board

Wittenbrink, B., Measuring attitudes through priming. Implicit measures of attitudes, (2007), pp. 17-58.

Erden, M., Okula uyum sag˘layamayan farklı c¸ocuklar [Different children who cannot adapt to school]. Ankara, Turkey: Arkadas¸ Yayınları. (2010).

DeEadra,A.N., Teacher’, Parents’, and Students’ perception of effectiveness

               school characteristics of two Texas urban exemplary open –enrolment charter schools.

              A Dissertation Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University. (2005).

Pentelichuk, M.W., A study of the school attitudes of grades 4-6 Indian students in the schools of northwestern Saskatchewan, (2007).

Galloway, D. and A. Edwards Secondary School Teaching and Educational Psychology. London:Longman. (1992).

Holfve‐Sabel, M.A. and J.E. Gustafsson, Attitudes towards School, Teacher, and Classmates at Classroom and Individual Levels: An application of twolevel confirmatory factor analysis. Scandinavian Journal of Educational Research, (2005), Vol. 49, No. 2, pp. 187-202.

Gerler, E.R., N.S. Drew, and P. Mohr, Succeeding in middle school: A multimodal approach. Elementary School Guidance & Counseling, (1990), pp. 263-271.

Darling, N., L. L. Caldwell, and R. Smith, Participation in school-based extracurricular activities and adolescent adjustment. Journal of Leisure Research, (2005), Vol. 37, No. 1, pp. 51-76.

McCoach, D.B., A Validation Study of the School Attitude Assessment Survey. Measurement and evaluation in counseling and development, (2002), Vol. 35, No. 2, pp. 66-77.

Mesrabadi, J., Standardization and exploratory factor analysis of the revised questionnaire measuring attitudes toward teacher. Journal of Educational Sciences, Islamic Azad University Tbryz. Number 12, (2011). [In persian]                     

Şeker, H., Developing a questionnaire on attitude towards school. Learning Environments Research, (2011), Vol. 14, No. 3, pp. 241-261.

O'Hara, M., Student Attitude Towards School in Quebec English Secondary Schools. (1991).

Brakefield, K. N., An analysis of teaching style practices and their impact on student engagement and academic performance. (2011), SOUTH CAROLINA STATE UNIVERSITY.

Cresswell, J. and D. Fisher, A Qualitative Description of Teachers' and Principals' Perceptions of Interpersonal Behavior and School Environment. (1998).

Türel, Y. K., An interactive whiteboard student survey: Development, validity and reliability. Computers & Education, (2011), Vol. 57, No. 4, pp. 2441-2450.

Reynolds, D., et al., School effectiveness and school improvement in the United Kingdom. School Effectiveness and School Improvement, (1996), Vol. 2, pp. 133-158.

Hattie, J. and R. Jaeger, Assessment and classroom learning: A deductive approach. Assessment in Education, (1998), Vol. 5, No. 1, pp. 111-122.

Şeker, H. and S. Kömür. Image of quality lesson, teacher and classroom atmosphere according to the student perception. in Symposium International d’Imagologie. (2004).

Fardanesh,H, Foundations of educational technology.Tehran:SAMT, (2012) [In persian]              

Hung, C.L. and K. Marjoribanks*, Parents, teachers and children’s school outcomes: A Taiwanese study. Educational Studies, (2005). Vol. 31, No. 1, pp. 3-13.

 

 

Kline, R.B., Principles and practice of structural equation modeling (3rded.). NY: Guilford Press. (2010).