رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر

2 دانشگاه کرمان

چکیده

چند سالی است که نهضت هوشمندسازی مدارس در ایران آغاز شده است و با توجه به آمار و ارقام اعلام شده، این امر با سرعت و به طور وسیعی در سطح کشور در حال گسترش است. با توجه به اینکه فناوری به خودی خود توانایی یادگیری دانش­آموزان را افزایش نمی­دهد و برای ایجاد محیطی که یادگیری دانش­آموزان را تقویت کند، شرایطی لازم است؛ بر این اساس هدف این پژوهش بررسی رابطه تعامل، یادگیری خودتنظیمی با رضایتمندی از تحصیل در مدارس هوشمند تهران با روش توصیفی - همبستگی و به وسیله پرسش­نامه محقق ساخته است. جامعه آماری (2000) و نمونه (251 نفر) این پژوهش، شامل دانش­آموزان مدارس تمام هوشمند شهر تهران است. سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: سهم هریک از متغیرهای یادگیرنده-یادگیرنده، یادگیرنده-یاددهنده، یادگیرنده- محتوا و یادگیری خودتنظیمی در پیش بینی نمره رضایتمندی دانش آموزان، چقدر است؟تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندگانه، مشخص کرد که: دو متغیرِ تعاملِ یادگیرنده-یاددهنده و یادگیری خودتنظیمی، به صورت مثبت و معناداری توانستند متغیر رضایتمندی از تحصیل را پیش‌بینی کنند و سهم متغیر تعاملِ یادگیرنده-یاددهنده در تبیین رضایتمندیِ از تحصیلیِ دانش­آموزان بیشتر از یادگیری خودتنظیمی بوده است و از بین خرده مقیاس­های تعامل، خرده مقیاس یادگیرنده- محتوا با میانگین 44/2 دارای بیشترین میانگین نسبت به سایر خرده مقیاس­های تعامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Interaction, Self-Regulation of Learning with Satisfaction 0f Education in the Smart Schools

نویسندگان [English]

  • M. Alinejad 1
  • N. saeed 2
1 Kerman Uni.
2 Kerman Uni.
چکیده [English]

In the recent years there has been a movement in building smart schools in Iran and according to statistics it is increasingly growing in our country. Since technology can’t improve the learning of students by itself therefore in order to create an environment for students to learn better, special prerequisites are needed; the researchers in the present study aim at investigating the relationship between learning self-regulation with education in smart schools in Tehran. The research  using the descriptive-correlation method, by means of a researcher-made questionnaire. The research population (2000 people) and the sample (251 people) of this study, included students of full-smart schools of Tehran. The main question of this study is: what is the effect of the each variable of learner-learner, learner-teacher, learner- content, and self –regulated learning in satisfaction score anticipation of students? Analyzing the research finding of multiple linear regression analysis showed that: two variants of interaction between learner-teacher and self-regulation learning can anticipate the satisfaction variable of education in a positive way. The interaction of learner-teacher variable in showing the educational satisfaction was more than self- regulated learning. Among the interaction subscale, the learner- content subscale with the mean of 2.44 had the highest mean in comparison to the other interaction scale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interaction
  • Self-regulation of Learning
  • Satisfaction 0f Education
  • Smart Schools
  • ELearning