نظریه هدف پیشرفت اجتماعی در آموزش مطالعه اعتبار و روایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

2 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 دانشیار، دانشکده روانشناسی دانشگاه سمنان

چکیده

بسیاری از پ‍ژوهشگران نشان داده­اند که برای درک بهتر انگیزش دانش­آموزان هدف­های اجتماعی را باید همراه با هدف­های تحصیلی مورد مطالعه قرار داد. در حالی که نظریه جهت­گیری هدف پیشرفت اجتماعی در مطالعات غربی مورد توجه ویژه­ای قرار گرفته است، معلوم نیست آیا این نظریه در سایر زمینه­های فرهنگی و قومی قابل کاربست است یا نه. هدف این مطالعه رواسازی نسخه فارسی مقیاس جهت­گیری هدف پیشرفت اجتماعی و آزمون این نظریه در بافت تحصیلی دانش­آموزان ایرانی بود. در کل 403 دانش­آموز (159 دختر و 244 پسر) از مقطع دبیرستان در این مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان مقیاس جهت گیری هدف پیشرفت اجتماعی و پرسشنامه هدف پیشرفت را تکمیل کردند. تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی سؤال- نمره کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی­های روان­سنجی مقیاس جهت­گیری هدف پیشرفت اجتماعی اجرا شد. افزون بر آن، به منظور بررسی شواهد روایی تحلیل عاملی تاییدی اجرا شد. از مدل پاسخ مدرج در نظریه سؤال- پاسخ برای مقایسه برآورد پارامترها استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مدل فرضی هدف­های پیشرفت اجتماعی را تأیید کردند. برازندگی مدل سه عاملی تأیید شد و برای یک نسخه کوتاه شده 13 سؤالی جهت­گیری هدف اجتماعی یک ساختار سه عاملی به دست آمد. تحلیل مدل پاسخ مدرج نشان داد که تابع آگاهی در انتهای بالایی مقیاس افزایش یافته و جهت­گیری پیشرفت اجتماعی در آن ناحیه دقیق­تر اندازه گیری می­شود. روایی همگرا نیز برای نسخه جدید هدف­های پیشرفت اجتماعی گزارش شد. یافته­های ما در کل چارچوب سه عاملی نظریه جهت­گیری هدف پیشرفت اجتماعی را در دانش­آموزان ایرانی تأیید      می­کردند. هماهنگ با نظریه جهت­گیری هدف پیشرفت تحصیلی، یافته­های ما نشان دادند که هدف­های تبحری، عملکردگرا و اجتناب از عملکرد در زمینه اجتماعی با هدف­های تحصیلی رابطه مثبت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Achievement Goal Theory in Education: A Validity and Reliability Study

نویسندگان [English]

  • Siavash Talepasand 1
  • Fatimah Alijani 2
  • Iman Bigdeli 3
1 Semnan Uni.
2 SRTTU
3 Semnan Uni.
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the relationship between English for Specific Purposes (ESP) teachers and students’ attitude toward learning needs and teaching activities. Mismatch between teachers and students’ expectations from ESP courses can result in undesired outcomes. In this study, the attitudes of 6 teachers and 60 students of Software Engineering toward ESP learning needs were surveyed by a questionnaire. The relationship between the ideas of these two groups was investigated through t-test analysis. The results show that ESP teachers and students think more alike about textbooks, and the incorporation of information processed through discourse and genre analysis, while recognizable differences can be observed in their view toward teaching activities, the place of language skills and components, and critical thinking. It is discussed that pedagogical mechanisms for applying the relevant principles of ‘rights analysis’ and ‘strategic planning’ in English classrooms need to be devised and appropriately applied in ESP programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ESP
  • Textbooks
  • Needs analysis
  • Rights Analysis
  • Strategic Planning
  • Critical thinking