فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نورتهران،تهران،ایران

10.22061/tej.2013.331

چکیده

این تحقیق با انگیزه پیاده سازی آموزش سیار در بین داوطلبان ورود به دانشگاه و با هدف ارائه چارچوبی نوین برای پذیرش
آموزش سیار به تحقیق در مورد پذیرش آموزش سیار در میان داوطلبان ورود به دانشگاه می پردازد. در این پژوهش تعاریفی از آموزش
سیار، مدل های مورد استفاده در این تحقیق(مدل پذیرش تکنولوژی، تئوری اشاعه نوآوری، مدل دلون و مک لین و مدل تلفیقی
دآلبرگ -اورنی)، روش تحقیق و نتایج را مشاهده خواهید کرد. جامعه آماری، 3 آموزشگاه کنکور است که 190 نفر داوطلب ورود به
دانشگاه دارد. ابزار مورد استفاده پرسش نامه بوده است و به منظور بررسی پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای
بررسی روابط بین متغیرها از تکنیک تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده شده است. در پایان مشاهده خواهید
کرد که چارچوب تحقیق با متغیرهای مهارت کار با تلفن همراه، برداشت ذهنی از سهولت استفاده، برداشت ذهنی از مفید بودن،
رضایت کاربر، عدم وابستگی به زمان و مکان و پذیرش آموزش سیار تائید می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Framework for Acceptance of Mobile Learning (Case study: Applicants of Entrance Exam of University)

نویسندگان [English]

  • H. Khotanlo 1
  • E. Batmanghelichi 2

1 Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Department of Computer Engineering, Payame North University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This research strives to investigate mobile learning among applicants of university entrance exam and also with motivation presenting a new framework for acceptance of mobile learning. In this study، definitions of mobile teaching، models used in this research (innovation diffusion theory models، Debone& McLean’s model، technology acceptance model and Dahlberg-Öörni fusion model ). The participants in this study are three schools that have 190 volunteers for entrance to college. The instrument used، was a questionnaire، and in order to examine the reliability of the questionnaire، Cranach’s Alpha and for investigating the relations between variables Pearson correlation and simple regression has been used. The study found that the research framework is confirmed with skilled mobile phone use، perceived ease of use، perceived usefulness، user satisfaction، and acceptance of mobile learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile learning
  • Distant Education
  • DeLone& McLean’s model
  • TAM Model
  • Dahlberg
  • ö
  • rni Fusion Mode