فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

3 دانشگاه الزهرا

4 دانشگاه علامه

10.22061/tej.2013.329

چکیده

اضطراب ریاضی از عواملی است که عملکرد در درس ریاضی را تحت تأثیر قرار می دهد. این اضطراب علاوه بر عوامل فردی و
محیطی از عوامل فرهنگی و نقش جنسیتی نیز تأثیر می پذیرد. در این مقاله سعی شده تا تأثیر این عوامل بر عملکرد در درس ریاضی
مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دان ش آموزا ن
- دختر و پسر مقطع متوسطه سال اول، دوم، سوم ( رشته ی انسانی ) مدارس دولتی و غیر دولتی شهرستان دامغان، که در سال 1389
90 مشغول به تحصیل بودهاند. حجم نمونه شامل 300 نفر بود که 150 نفر آنها را دانش آموزان دختر و 150 نفر آنها را دانش آموزان پسر
تشکیل می دادند. نمونهها با روش نمونه گیری خوشهای انتخاب شدند. جهت سنجش اضطراب ریاضی دانش آموزان از مقیاس اضطراب
ریاضی، چیو و هنری 1990 استفاده گردید. این مقیاس دارای چهار بعد ( اضطراب ارزیابی ریاضی، یادگیری، حل مسأله، معل م) اس ت.
نتایج تحقیق نشان داد که از بین مولفه های اضطراب ریاضی، تنها اضطراب یادگیری ریاضی توانست عملکرد در درس ریاضی را پیش
بینی کند؛ اما تفاوت میان دانش آموزان دختر و پسر در اضطراب ریاضی معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Mathematic Anxiety and Gender on Mathematic Performance Print

نویسندگان [English]

  • S. Torabi 1
  • M. Mohamadi 2
  • M. Khosravi 2
  • N. Shayan 3
  • H. Mohamadjani 4

1 Semnan Uni.

2 Semnan Uni.

3 Alzahra Uni.

4 Allameh Uni.

چکیده [English]

The present study was done to examine the role of mathematic anxiety on mathematic performance of high school students. Math anxiety is a factor that can affect performance in math. This anxiety is influenced by personal and environmental factors، cultural factors and gender roles too. In this research the effect of this factor son performance in math was assessed. The research method had a correlation design which is categorized in descriptive research. The participants of this study were 300 high school students who were studying in Damghan city high schools in 1389-1390. 150 male high school students and 150 females were selected randomly as sample. The subjects completed the math anxiety Scale (Chiu & Henry، 1990).This scale has four dimensions (mathematics anxiety، learning، problem solving، teacher). Findings showed that among components related to mathematic anxiety، just learning anxiety of mathematic could predict the students’ performance. But there was no difference between male and female students mathematic anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematic anxiety
  • Mathematic Performance
  • Learning Anxiety of Mathematic
  • Assessment Anxiety of Mathematic