بهنجارسازی و اعتباریابی پرسش نامه سبک های زبان آموزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید رجایی

چکیده

 
تهیه وتدوین ابزاری مقبول یعنی پایا و معتبر برای برآورد سبک­های زبان­آموزی (زبان خارجی) مهم است. این تحقیق نتیجه اجرای گونه اصلاح شده پرسش­نامه «نشانگر سبک­های یادگیری» را گزارش و بحث می­کند. این ­پرسش­نامه را وینترگرست و دی کاپیوا در سال 2002 برای زبان­ آموزان (زبان دوم) تدوین کرده­اند. پرسش­نامه مذکور 3 عامل یعنی، تمایل به « فعالیت گروهی»، «فعالیت انفرادی» و «کارهای عملی» دارد. محقق پرسش­نامه جدید را با افزودن دو عامل« استقرا» و «استنتاج»  به پرسش­نامه پیشین­ساخته و آن ­را «پرسش­نامه سبک­های زبان­آموزی»­ نامیده­ است. پرسش­نامه به­ پانصد دانشجو داده شد. صد و سی­هفت پرسش­نامه مخدوش کنار گذاشته شدند و سیصد و شصت و سه پرسش­نامه باقی مانده با استفاده از تحلیل عامل تأییدی وآلفای کرانباخ بررسی شدند. نتایج نشان­ می­دهد که ریشه مجذور میانگین خطای برآورد 06/0 است و با 90% اطمینان بین 05/0 تا 07/0 خواهد بود و نزدیکی برازش آن در حد 005/. است؛ یعنی­، پرسش­نامه روایی دارد. ضمناً آلفای کرانباخ آن 71/0 است. بنابراین، ­می­توان گفت پرسش­نامه پایایی دارد. خلاصه، پرسش­نامه جدید ابزار مناسبی برای برآورد سبک­های زبان­آموزان ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validating and Establishing Norms of the Language Learning Styles

نویسنده [English]

  • R. Nejati
SRTTU
چکیده [English]

A key issue in assessing the learning styles of English as foreign language (EFL) students is the development of a valid and reliable instrument. This paper reports and discusses the results of administering one learning styles questionnaire, which is a further development of Wintergerst , DeCapua (2002) Learning Styles Indicator (LSI) originally developed for the ESL learners. The questionnaire has three constructs, namely, group activity orientation (GAO), individual activity orientation (IAO), and project orientation (PO). The new questionnaire has two more constructs, namely, induction (INDUC) and deduction (DEDUC). Five hundred Iranian students were given the questionnaire. However, three hundred sixty three questionnaires were returned. The results, investigated through confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha, revealed that the questionnaire would be a valid and reliable measure of the learning styles of the Iranian students of English.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Language Acquisition
  • Foreign Language Learning
  • Learning Styles
  • Reliability
  • Construct Validity