فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

10.22061/tej.2010.319

چکیده

 
تهیه وتدوین ابزاری مقبول یعنی پایا و معتبر برای برآورد سبک­های زبان­آموزی (زبان خارجی) مهم است. این تحقیق نتیجه اجرای گونه اصلاح شده پرسش­نامه «نشانگر سبک­های یادگیری» را گزارش و بحث می­کند. این ­پرسش­نامه را وینترگرست و دی کاپیوا در سال 2002 برای زبان­ آموزان (زبان دوم) تدوین کرده­اند. پرسش­نامه مذکور 3 عامل یعنی، تمایل به « فعالیت گروهی»، «فعالیت انفرادی» و «کارهای عملی» دارد. محقق پرسش­نامه جدید را با افزودن دو عامل« استقرا» و «استنتاج»  به پرسش­نامه پیشین­ساخته و آن ­را «پرسش­نامه سبک­های زبان­آموزی»­ نامیده­ است. پرسش­نامه به­ پانصد دانشجو داده شد. صد و سی­هفت پرسش­نامه مخدوش کنار گذاشته شدند و سیصد و شصت و سه پرسش­نامه باقی مانده با استفاده از تحلیل عامل تأییدی وآلفای کرانباخ بررسی شدند. نتایج نشان­ می­دهد که ریشه مجذور میانگین خطای برآورد 06/0 است و با 90% اطمینان بین 05/0 تا 07/0 خواهد بود و نزدیکی برازش آن در حد 005/. است؛ یعنی­، پرسش­نامه روایی دارد. ضمناً آلفای کرانباخ آن 71/0 است. بنابراین، ­می­توان گفت پرسش­نامه پایایی دارد. خلاصه، پرسش­نامه جدید ابزار مناسبی برای برآورد سبک­های زبان­آموزان ایرانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Validating and Establishing Norms of the Language Learning Styles

نویسنده [English]

  • R. Nejati

Department of English Language, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

A key issue in assessing the learning styles of English as foreign language (EFL) students is the development of a valid and reliable instrument. This paper reports and discusses the results of administering one learning styles questionnaire, which is a further development of Wintergerst , DeCapua (2002) Learning Styles Indicator (LSI) originally developed for the ESL learners. The questionnaire has three constructs, namely, group activity orientation (GAO), individual activity orientation (IAO), and project orientation (PO). The new questionnaire has two more constructs, namely, induction (INDUC) and deduction (DEDUC). Five hundred Iranian students were given the questionnaire. However, three hundred sixty three questionnaires were returned. The results, investigated through confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha, revealed that the questionnaire would be a valid and reliable measure of the learning styles of the Iranian students of English.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Second Language Acquisition
  • Foreign Language Learning
  • Learning Styles
  • Reliability
  • Construct Validity

[1] Jonassen D.H. and Grabowski B.L., Handbook of individual differences, learning, and instruction, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, 1993. [2] Itzen R., The dimensionality of learning structures in the Reid perceptual learning style preference questionnaire, Available from University of Illinois at Chicago, Illinois, 1995. [3] Baddeley A., Short-term and working memory. In E. Tulving and F.I.M. Craik Eds, The Oxford handbook of memory, 2000, pp. 75–92. [4] Gardner H., Multiple Intelligences: The Theory in Practice, Basic Books, NY, 1993. [5] Riding R. and Rayner S., Cognitive styles and learning strategies: understanding style differences in learning behavior, London, David Fulton Publishers Ltd, 1998. [6] Reid J., The perceptual learning style preferences of ESL students. TESOL Quarterly Vol.21, 1987, pp. 87–111. [7] Wintergerst A. and DeCapua A., An analysis of one learning styles instrument for language students. TESL Canada Journal/Revue TESL du Canada, Vol.20, 2002, pp. 16–37. [8] Nejati R., The relationship between the Iranian students' learning styles, field of study and language proficiency, unpublished doctoral dissertation, University of Tehran, 2008. [9] Cornett C.E., What you should know about teaching and learning styles, Bloomington, in: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 1983. [10] Hunt D.E., Learning style and student needs: An introduction to conceptual level, In J. W. Keefe (Ed), Student learning styles: Diagnosing and prescribing programs, Reston, VA: National Association of Secondary School Principals, 1979, pp. 27-38. [11] Dunn R. and Griggs S.A., Learning styles: a quiet revolution in American secondary schools, Reston, VA: National Association of Secondary School Principals, 1988. [12] Oxford R. and Anderson N., A crosscultural view of learning styles, Language Teaching, Vol.28, 1995, pp. 201–215. [13] Brown M.W. and Cudeck R., Alternative ways Off assessing model fit, In: Bollen, K. A. and Long J. S. (Eds.), Testing Structural Equation Models, Beverly Hills, CA: Sage, 1993, pp. 136- 162.