تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

جهاد دانشگاهی

چکیده

در این پژوهش، تأثیر روش آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز بررسی شده است. تعداد 200 نفر از دانش آموزان دختر و پسر به شیوه تصادفی انتخاب گردیدند. این تعداد به 4 کلاس 50 نفری که2 کلاس جهت گروه کنترل و2 کلاس جهت گروه آزمایش با یک معلم یکسان در هر یک از مدارس انتخاب شده بودند. هدف، تأثیر آموزش به کمک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم می­باشد که به روش آزمایشی انجام شده است و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از میانگین نمرات، آزمون آماری تحلیل واریانس یکراهه و آزمون آماری تحلیل واریانس مشترک (همبستگی)، استفاده گردید. پس از اثرگذاری سه متغیر مشارکتی، پیشرفت تحصیلی در نیم فصل قبل، پیش آزمون و آزمون بهره هوشی در جامعه آماری، نتایج نشان داد که بین میزان پیشرفت تحصیلی در درس علوم میان گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در گروه آزمایش به طور محسوسی از میانگین نمرات در گروه کنترل بالاتر بوده است. همچنین دراین آزمایش مشاهده گردید که در میان دو گروه دختران و پسران در کسب نمرات پیشرفت تحصیلی از طریق آموزش به کمک کامپیوتر تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Computer-Assisted Instruction on Science Achievement

نویسنده [English]

  • H. Delf
Hahad
چکیده [English]

In this research, the effectiveness of Computer-Assisted Instruction on Academic Achievement of Higher Primary School in Ahwaz City has been surveying. Two hounded students (boys and girls) randomly selected and in each school, two classes (50 students in each class and totally four classes), were divided with the same teacher in science subject. It has collected around 200 academic achievement scores in science subject in form of pre-test and post-test from two different groups (control and experimental group). Pre-achievement scores in science in previous semester and non-verbal intelligence scores have obtained as co-variates for the study. It has analyzed the results that has compared between two groups with respect to academic achievement in science subject. The results revealed that the Computer-Assisted Instruction software package has its effect on academic achievement in science subject of students in experimental group and scores of students in experimental group were higher than scores of students in control group. In addition, the results revealed that there is no significant difference between boys and girls in academic achievement scores in science of experimental group after implement the Computer-Assisted Instruction software package teaching method and both of two groups have higher scores in science subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer-Assisted Instruction (CAI)
  • Science Teaching
  • academic achievement
  • Gender