فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

2 سازمان پژوهش و برنامه ریزی،تهران،ایران

چکیده

تحقیق حاضر، با هدف بررسی نقش آموزش مبتنی بر بازنمایی­های چندگانه و اثرات آن روی درک دانش­آموزان از کسرها، و عملکرد­شان در حل مسائل شامل کسر اجرا گردید. شرکت کنندگان در این مطالعه 40 دانش­آموز دختر بودند که در دو مدرسه ابتدایی و در دو کلاس پایه چهارم درس می­خواندند. روش تحقیق استفاده شده در این تحقیق، تلفیقی از دو روش کمّی و کیفی بود. در روش کمّی از طرح شبه تجربی استفاده شد و دانش­آموزان یک مدرسه به عنوان گروه کنترل و دانش­آموزان مدرسه دیگر به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شدند. به دانش­آموزان گروه کنترل، مفاهیم شامل کسر با یک رویکرد آموزشی سنتی آموزش داده شد و به دانش­آموزان گروه آزمایش، همان مفاهیم  با رویکرد آموزشی مبتنی بر بازنمایی­های چندگانه آموزش داده شد. اثر آموزش مبتنی بر بازنمایی­های چندگانه روی درک دانش آموزان از کسرها، با یک پیش آزمون و پس آزمون (که قبل و بعد از شروع فرایند آموزش، از هر دو گروه به عمل آمد)، ارزیابی شد. همچنین، برای بررسی عمیق­تر فرایند درک و تفکر دانش آموزان، و عملکرد آن ها هنگام حل مسائل شامل کسر، 6 مصاحبه با 6 دانش­آموز (3 نفر از هر گروه) انجام شد. علاوه بر این، پس از گذشت حدود چهار ماه از زمانی که مفاهیم شامل کسرها به دانش­آموزان آموزش داده شده بود آزمونی تحت عنوان آزمون پایداری یادگیری، از دانش­آموزان دو گروه به عمل آمد. یافته­های مطالعه نشان داد، که دانش­آموزان گروه آزمایش، عملکرد بهتری از خود نشان داده بودند و درک مفهومی­شان از کسرها توسعه یافته بود. یافته­ها، همچنین نشان داد که یادگیری دانش آموزان گروه آزمایش از مفهوم کسر، نسبت به یادگیری دانش­آموزان گروه کنترل پایدارتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Multiple Representations: An Important Process in Learning-Teaching of Fractions

نویسندگان [English]

  • F. Nowroozi 1
  • Sh. Bakhshalizadeh 2
  • Z. Ghorbani Sisakht 1

1 Faculty of Sciences, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Research and Planning Organization, Tehran, Iran

چکیده [English]

A relatively large number of 4th-grade public primary school students in Iran did not perform at acceptable levels in the national and international assessment of mathematics (such as, TIMSS, 2003, 2007). One concept that poses significant difficulty for these students and negatively affects their overall mathematics achievement is fractions. Many researchers have attributed these difficulties primarily to traditional instruction of fraction that emphasizes on procedural rather than conceptual knowledge. Therefore this study was designed to investigate the effect of a multi-representational instruction on student conceptual understanding of fraction concepts. The participants of the study were 40 students at two primary schools. This study utilized a quasi-experimental design in which students at one school (control) learn fraction concepts with a traditional instructional approach while students at the other school (treatment) learn these concepts with an instructional approach simultaneously introducing multiple representations. The effect of a multi-representational instruction on students’ understanding was assessed with a pretest and posttest. For deeper investigation of the process of understanding and thinking of students, qualitative interviews were also conducted with three participants from each school.  The findings of the study indicated that students in treatment group scored significantly higher, and develop of the conceptual understanding of the concept of fractions, and therefore they have less misconception when learning fraction concepts. Besides the findings of the study, indicated that students in treatment group have resistant learning of concept of fractions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Representations
  • elementary mathematics
  • Fraction

[1] Canterbury S.A., An investigation of conceptual knowledge: Urban African American Middle School Student’ use of fraction representations and computations in performance-based tasks, (Doctoral dissertation University of Georgia, 2006), 2007, pp. 19-80, 215. [2] Stewart V.M., Making sense of students’ understanding of fractions: An exploratory study of sixth graders’ construction of fraction concepts through the use of physical referents and real world representations, Doctoral dissertation, Florida State University, 2005. [3] Hull L., Fraction models that promote understanding for elementary students, Master's thesis, University of Central Florida, 2005. [4] Hasemann K., on difficulties with fractions. Educational Studies in Mathematics, Vol.12, 1981, pp.71-87. [5] National Council of Teachers of Mathematics, Principles and standards for school mathematics, 2000. [6] Hitt F., Working Group on Representations and Mathematics Visualization, Representation and Mathematics Visualization, 1998-2001, pp. 2 3. [7] Oylum C.A., The effects of multiple representations-based instructions on several grade students’ algebra performance, attitude toward mathematics, and representation بازنماییهای چندگانه: ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال پنجم ، جلد 5 ،شماره 1 ،پاییز 1831 preference, Doctoral dissertation, Middle east technical university, 2004. [8] Gyamfi K. A., External multiple representations in mathematics teaching, Master's thesis, North Carolina State University), Available at: http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd04022003-213629/, 2003, pp. 5-6. ]2 ]کریمییی عبییدالعظی ، مجموعییه سییؤالهییای علییوم و ریاضیییات تیمییز TIMSS پایییه چهییارم ابتییدایی، تهییران، پژوهشگاه موالعات آموزش و پرورش،1397 . [10] Erbilgin E., Effects of spatial visualization and achievement on students’ use of multiple representations, (Master's thesis, Florida State University), Available at: http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd09172003-182500/, 2003, p.3 ]11 ]حس پور سارا، مفهوم کسر برای معلمان ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، .1395 ]19 ]گویا زهیرا و حسیام عبدالیه، ندیش ویر وارههیا در شکلگیری بدفهمیهای ریاضی دانیشآمیوزان، رشید آموزش ریاضی، دوره بیست و سوم، شیماره دو، دفتیر انتشارات کمک آموزشی ،1391 ،لفحههای4-15. [13] Rider R. L., The effect of multi-representational methods on students' knowledge of function concepts in developmental college mathematics, Doctoral dissertation, North Carolina State University, Available at: http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd03182004-090043/, 2004. [14] Bosse M. and Bahr D., The state of balance between procedural knowledge and conceptual understanding in mathematics teacher education, Journal for Research in Mathematics Education, Vol. 14, 2008, pp. 2-8.