فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران،تهران،ایران

2 مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد علوم تحقیقات،تهران،ایران

چکیده

کارکردهای متعدد و متنوع فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی سازمان­ها و از جمله نظام آموزشی را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده­اند؛ اما به نظر می­رسد آن چنان که شایسته است فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی مورد استفاده معلمان قرار نمی­گیرد؛ از این رو  هدف پژوهش توصیفی حاضر، شناسایی و رتبه بندی موانع مؤثر بر عدم استفاده معلمان از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بوده است که جهت تحقق این امر، پرسش نامه محقق ساخته­­­­­­­­­ای میان معلمان دبیرستان­های شهر تهران توزیع و داده­های گردآوری شده با استفاده از آزمون­های تی و فریدمن تحلیل شدند؛ نتایج حاکی از آن است که مهم­ترین موانع عدم استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط معلمان، عوامل زیرساختی- فنی، فردی، اقتصادی و فرهنگی- آموزشی بوده­اند که متناسب با هر یک پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identify and Ranke Effective Barriers of Non-Use Information Communication Technology from View of Teachers

نویسندگان [English]

  • M. Atashak 1
  • P. Mahzadeh 2

1 Young Researchers Club, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Educational Management, Azad University of Research Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this paper is studying and ranking effective barriers of un-using information and communication technology from view of teachers.  In order to, the questioner makes by researcher was distributed among teachers in Tehran. The results show that most important barriers of un-using information and communication technology from view of teachers are infrastructure technologic, individual, economic, and cultural_ educational barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • Teachers
  • Education