شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای رشته برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش­های ارزش­یابی از دیدگاه دانشجویان دوره­های الکترونیکی دانشکده مجازی اصفهان انجام شد. جامعه آماری شامل همه دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان بود که برای نمونه تعداد 140 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش­نامه محقق ساخته روا و پایا بود. داده‌های حاصل نیز با استفاده از میانگین، انحراف معیار،آزمون تحلیل واریانس دو راهه و آزمون­های  tهتلینگ t زوجی تحلیل شد. نتایج نشان داد بیشترین چالش مربوط به ارزش­یابی از دیدگاه دانشجویان در دوره­های الکترونیکی به ترتیب مربوط به مسائل فنی با میانگین71/3، مسائل پداگوژیکی با میانگین20/3 و مسائل روانی با میانگین 3 است. همچنین بین دیدگاه دانشجویان در ترم­های مختلف و رشته­های گوناگون در خصوص چالش­های ارزش­یابی تفاوت وجود داشت. اما با این حال از دیدگاه دانشجویان رشته­های مورد نظر و در ترم­های مختلف تحصیلی، مسائل فنی به عنوان مهم­ترین چالش در سنجش و ارزش­یابی عملکرد تحصیلی دانشجویان معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Challenges of Evaluating Students' Academic Performance E-Courses

نویسندگان [English]

  • BibiEshrat Zamani 1
  • Roghaueh Parhizi 2
  • Hasan Kaviani 3
1 Uni. of Isfahan
2 Uni. of Isfahan
3 Uni. of Isfahan
چکیده [English]

This study was performed aims to Identification challenges of evaluating Virtual College students' perceptions of electronics courses. Statistical population was consisted of all students of Virtual University. For samples, 140 students were selected using stratified random sampling. Research instrument, researcher made questionnaire was a valid and reliable. The obtained data were analyzed. The mean, standard deviation, variance analysis and paired t-tests to measure t. The results showed that the greatest challenges to the evaluation of students' views of electronic Respectively Technical problems with mean 3/71 , Pedagogical difficulties, with a mean 3/20, And Mental health problems with an average of 3.Also, the students' perspective. In the terms different And various disciplines. There was a difference. In the particular challenges of of evaluation. Yet from the perspective of students And in terms different academic, technical problems as the most important challenge of evaluating students' academic performance was introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Challenges
  • virtual education