فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع علمی و کاربردی،تهران،ایران

2 مدیریت پروژه،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

3 مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

4 مدیریت بازرگانی،دانشگاه ملی قبرس،قبرس

10.22061/tej.2015.304

چکیده

این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی به ارزیابی کیفیت برنامه­های آموزش مهندسی می­پردازد. جامعه آماری تحقیق را 130 نفر از مهندسان شرکت صنایع آذرآب که تحت پوشش برنامه­های آموزشی بوده­اند تشکیل می­دادند. از آنجا که حجم جامعه مورد مطالعه زیاد نیست؛ لذا کل جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است. جمع­آوری اطلاعات با استفاده از پرسش­نامه استاندارد سروکوال انجام شده است. برای تعیین پایایی پرسش­نامه از ضریب آلفای­کرونباخ استفاده شد که ضریب به دست آمده 91/. برآورد گردیده است. برای تعیین روایی پرسش­نامه نیز از نظرات تعدادی از خبرگان صنعت و استادان دانشگاه استفاده شد که توصیه­ها و اصلاحات پیشنهادی آنها در پرسش­نامه اعمال گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها به وسیله آزمون t دو نمونه­ای زوجی جهت شناخت وضعیت اختلاف هر یک از ابعاد مدل انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که مهندسان از کیفیت آموزش­ها راضی نیستند و آموزش­های ارائه شده به آنها نتوانسته است انتظاراتشان را برآورده نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review of the Quality of Engineering Training Programs using Servqual Model

نویسندگان [English]

  • S. Hadavand 1
  • S. YavarZadeh 2
  • A. JavanBakhsh 3
  • A. Najm 4

1 University of Applied Science and Technology,Tehran,Iran

2 Project Management, Malek Ashtar University of Technology,Tehran,Iran

3 Educational Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

4 Business Administration, University of Cyprus,Cyprus

چکیده [English]

In this research, descriptive and surveying method is used to evaluate the quality of engineering training programs. The statistical society of the research consists of 130 engineers of AzarAb Company covered by training programs in 2012. Since the statistical society has a low volume, the whole society is considered as a statistical sample. Data was collected using Servqual standard questionnaire.  The Cronbach Alpha coefficient was used to determine the reliability of the questionnaire and the obtained coefficient was estimated at 91%. To determine the validity of the questionnaire, the comments of several experts from industry and university professors were used and their recommendations and propose amendments were applied to the questionnaire. Data analysis was conducted by dual sample t test to identify the difference of each of the dimensions of the model. The obtained results show that engineers are not satisfied with the quality of trainings and that the provided trainings have not met their expectations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Quality
  • SERVQUAL model
  • Engineering Training

Hadavand, S, Management of Comprehensive Quality in Engineering Educational Programs, Iranian Journal of Engineering Education, Vol.12, No.47, 2010, P.37.]In Persian[ [1] Enayati Novin far, A and et al, Evaluation of the Quality of Education Service of Payam Noor University of Hamedan Based on the Servqual Model, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.17, No.61, 2011, pp. 126-128. ]In Persian[ [2] موضوع میزان اهمیت عوامل محسوس 97/21 قابلیت اعتبار 53/24 24/11 پاسخگویی 24/39 همدلی اطمینان خاطر 67/24 24/11 24/39 24/67 عوامل محسوس محسوس اطمینان خاطر همدعی پاسخگویی قابلیت اعتبار سعید هداوند و همکاران 492 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 9 ،شماره 3 ،بهار 4391 Jiang, J.J , A Note on Servqual Reliability and Validity in Information System Service Quality Measurement, Decision Sciences, Vol.31, No.3, 2000, pp.748-751. ]In Persian[ [3] Sahney, S.D, an Integrated Framework for Quality in Education: Application of Quality Function Deployment, Inter Pretive Structural modeling and Path Analysis, Total Quality Management, Vol.17, No.2, 2009, p.210. [4] Harman, G, Quality Assurance for Education: Developing and Managing Quality Assurance for Education Systems and Institutions in Asia on the Pacific, Bangkok: UNESCO Regional Office .2006. [5] Luiz G, Carrijon N, Factors Influencing Customer Satisfaction in the Retail Banking Sector in U.S.A, International Journal of Commerce and Management, Vol.13, No.2, 2011, pp.341-344. [6] Pariseau, S.E and Junior, Mc Daniel, an Integrated Framework for Quality in Education: Application of Quality Function Deployment, Interpretive Structural Modeling and Path Analysis, Total Quality Management, Vol.17, No.2, 1997. [7] Pariseau, S.E and Junior, Mc Daniel, Assessing Service Quality in Company Ryerson, Journal of Business Research, Vol.62, No.1, 2007, pp.204-218. [8] Bradley, R.B, Service Model and its Marketing Implications, European Journal of Marketing, Vol.18, No.4, 2012, pp.69-74. [9] Chua, C, Measuring Service Quality in the Airline Asiana Using Servqual Model, Master Thesis, Lulea University of Technology, 2011. [10] Georgiou, Luke and Roessner, David, Evaluating technology programs: Tools and Methods, Journal of higher Education, Vol.29, No.5, 2000, p.178. [11] Niklasson, Lars, A Cultural Revolution in the Universities: The possible uses of Rational Choice Models, Journal Educational Technology, Vol.4, No.3, 1998, p.281. [12] Halasz, Idam, Evaluation Strategies for Vocational Program Redesign, Journal of Vocational and Education, Vol.13, No.2, 1989, p.12. [13] Poorsafar, Ali, Educational Need Assessment of Managers in Part makers of Irankhodro Company ,M.A. Thesis, Tehran University, Tehran, Iran, 2002.]In Persian[ [14] Hadavand, S and Sadegiyan, S. Evaluation of Technical and Engineering Trainings Quality, Based on the Quality Scale Model of Servqual Service, Iranian Journal of Engineering Education, Vol.13, No.51, 2011,pp.117-141. ]In Persian[ [15] Zeithaml, Valarie and Bitner, Mary, Service Marketing, McGraw-Hill, Singapore, 1996, p.152. [16] Lai, Hutchinson, An Empirical assessment and application of SERVQUAL in Mainland China's Mobile Communications Industry, International Journal of Quality& Reliability Management, Vol.24, No.3, 2007, p.344.