پیامدهای شناختی و عاطفی استفاده از اسلاید در کلاس درس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

یکی از پرکاربردترین نرم­افزارهای مورد استفاده در ارائه اطلاعات نرم­افزار PowerPoint است. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی استفاده از اسلایدهای PowerPoint بر بازده­های شناختی و عاطفی فراگیران است. شاخص­های عاطفی شامل نظرات دانشجویان در مورد اثرات این شیوه­ها بر بهبود یادداشت برداری، بهبود توجه و فهم و بهبود فرایند یاددهی- یادگیری بود. یادداری، درک و کاربرد مطالب آموخته شده نیز به عنوان شاخص­های شناختی در نظر گرفته شدند. برای سنجش بازده­های شناختی فراگیران، از یک آزمون پیشرفت تحصیلی روان­شناسی تربیتی و برای سنجش بازده­های عاطفی فراگیران از یک مقیاس نگرش سنج استفاده شد. طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با گروه مقایسه بود. آزمودنی­های این پژوهش 73 نفر از دانشجو معلمان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان بودند که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج نشان داد که استفاده از نرم افزار PowerPoint تأثیر معناداری بر هیچ یک از شاخص­های شناختی ندارد و فقط روی نظرات دانشجویان در مورد بهبود یادداشت­برداری دارای اثر معناداری است. خطی بودن و محتوا محور بودن نرم­افزار PowerPoint به عنوان علل اصلی ناکارآمدی آن معرفی شدند. استفاده از نرم­افزارهای نقشه مفهومی که در آنها بر ساختار دانش تأکید می­شود به عنوان شیوه­ای جایگزین معرفی شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive and Affective Outcomes of PowerPoint Slides Usage in the Classroom

نویسنده [English]

  • J. Mesrabadi
چکیده [English]

One of the most widely used information presentation software is PowerPoint. This study aimed to determine the effectiveness of PowerPoint slides on the learners’ cognitive and affective outputs. Affective indicators have included the student opinions about the effects of these methods on improving note-taking, improving understanding and improving Teaching - learning process. Retention, understanding and application of the learned material were considered as well as cognitive indicators. An educational psychology achievement test was used to measure the cognitive outputs and an attitude scale was used to measure the affective outputs. Research design used in this study is a semi-experimental with pretest and posttest by compared groups. The study subjects were 73 students of teacher training Azerbaijan University who were chosen by available sampling method. Results indicated that the use of PowerPoint software hasn’t a significant impact on the cognitive parameters but that has a significant effect on the students’ opinions about improving note taking. This inefficiency due content centered and linearity nature of PowerPoint software. Using concept map software that in which the structure of knowledge is emphasized was introduced as an alternative approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presentation Software
  • PowerPoint
  • academic achievement
  • Academic Affection
  • Teacher in Service