شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت در دوره نوجوانی و جوانی است و به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرصت‌هایی را برای کسب تجربیات زندگی واقعی افراد فراهم می­نماید. لذا هدف از انجام این تحقیق، تبیین و مدل‌سازی ابعاد ارزیابی درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی است که به ‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شده. جامعه‌آماری مطابق نمونه‌های تحقیق و شامل 100 نفر معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی شهرستان اسلام­شهر بود، که در سال تحصیلی 92-91 شاغل به فعالیت بودند.  ابزار تحقیق پرسش­نامه محقق ساخته‌ای با 30 سؤال بسته پاسخ بود که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (ارائه درس در قالب بازی 865/0، ارزیابی 912/0، ایجاد رقابت 61/0، کلاس داری60/0 و روش‌های تدریس 891/0) به ‌دست آمد. متغیرهای اصلی این مطالعه شامل ابعاد ارزیابی درس تربیت بدنی بود که طبق تحلیل اکتشافی، دسته‌بندی و نام‌گذاری شد. نتایج نشان داد، همبستگی معنی‌داری میان عوامل ارائه درس در قالب بازی، روش تدریس، ارزیابی و رقابت وجود دارد. اما میان کلاس­داری و رقابت، همبستگی معنی‌داری به‌دست نیامد. در فضای تدریس درس تربیت بدنی بهره‌گیری از ارائه درس در قالب بازی، روش تدریس و رقابت عواملی بودند که در ارزیابی درس تربیت بدنی مورد توجه دبیران قرار گرفتند. اما روش‌های کلاس­داری دبیران، همبستگی معنی‌داری را با ایجاد حس رقابت‌جویی دانش‌آموزان نشان نداد. لذا بحث‌ها و پیشنهادهای مدیریتی در این خصوص قابل طرح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions & Evaluation of Path Model in Physical Education Course in Primary School

نویسندگان [English]

  • zh. Memari 1
  • E. Golchin 2
  • M. Asghari Jafarabadi 3
1 Alzahra Uni.
2 M.A. of Sport Management
3 Faculty of Tabriz Uni.
چکیده [English]

Physical education and sports are the integral part of education in adolescence and is a useful tool that provides opportunities for real life experiences. The purpose of this study was to assess the extent of explaining and modeling method is studying physical education in primary schools that was performed by the descriptive survey method. The population sample consisted of 100 elementary school physical education teachers in   IslamShahr on 1391-1392. Research tool was researcher made questionnaire with 30 closed questions. Cronbach's alpha reliability test (Course offered in the game, 0/865, to evaluate 0/912, to compete0.61, class management 60/0 and teaching methods 0/891) was used, Which has been named and classified according to the exploratory analysis. The result showed that there is a meaningful correlation between teaching physical science factors in terms of game, teaching methods evaluation and competitions. In teaching physical science teaching by using game, teaching and completion were factors that teachers pay more attention to them, but the teacher’s class management methods has meaningful relation to students’ completion. So we can suggest our managing suggestion in this regards. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Physical Education
  • elementary school