فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشته تربیت بدنی،دانشگاه الزهرا (س)،تهران،ایران

2 مدیریت ورزشی

3 مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیتهای ترافیکی جادهای دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تبریز،ایران

10.22061/tej.2014.252

چکیده

تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت در دوره نوجوانی و جوانی است و به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که فرصت‌هایی را برای کسب تجربیات زندگی واقعی افراد فراهم می­نماید. لذا هدف از انجام این تحقیق، تبیین و مدل‌سازی ابعاد ارزیابی درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی است که به ‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شده. جامعه‌آماری مطابق نمونه‌های تحقیق و شامل 100 نفر معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی شهرستان اسلام­شهر بود، که در سال تحصیلی 92-91 شاغل به فعالیت بودند.  ابزار تحقیق پرسش­نامه محقق ساخته‌ای با 30 سؤال بسته پاسخ بود که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (ارائه درس در قالب بازی 865/0، ارزیابی 912/0، ایجاد رقابت 61/0، کلاس داری60/0 و روش‌های تدریس 891/0) به ‌دست آمد. متغیرهای اصلی این مطالعه شامل ابعاد ارزیابی درس تربیت بدنی بود که طبق تحلیل اکتشافی، دسته‌بندی و نام‌گذاری شد. نتایج نشان داد، همبستگی معنی‌داری میان عوامل ارائه درس در قالب بازی، روش تدریس، ارزیابی و رقابت وجود دارد. اما میان کلاس­داری و رقابت، همبستگی معنی‌داری به‌دست نیامد. در فضای تدریس درس تربیت بدنی بهره‌گیری از ارائه درس در قالب بازی، روش تدریس و رقابت عواملی بودند که در ارزیابی درس تربیت بدنی مورد توجه دبیران قرار گرفتند. اما روش‌های کلاس­داری دبیران، همبستگی معنی‌داری را با ایجاد حس رقابت‌جویی دانش‌آموزان نشان نداد. لذا بحث‌ها و پیشنهادهای مدیریتی در این خصوص قابل طرح است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions & Evaluation of Path Model in Physical Education Course in Primary School

نویسندگان [English]

  • zh. Memari 1
  • E. Golchin 2
  • M. Asghari Jafarabadi 3

1 Department of Physical Education, Al-Zahra University, Tehran, Iran

2 Sport Management

3 Prevention Research Center for Road Traffic Injuries, School of Health, Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,,Iran

چکیده [English]

Physical education and sports are the integral part of education in adolescence and is a useful tool that provides opportunities for real life experiences. The purpose of this study was to assess the extent of explaining and modeling method is studying physical education in primary schools that was performed by the descriptive survey method. The population sample consisted of 100 elementary school physical education teachers in   IslamShahr on 1391-1392. Research tool was researcher made questionnaire with 30 closed questions. Cronbach's alpha reliability test (Course offered in the game, 0/865, to evaluate 0/912, to compete0.61, class management 60/0 and teaching methods 0/891) was used, Which has been named and classified according to the exploratory analysis. The result showed that there is a meaningful correlation between teaching physical science factors in terms of game, teaching methods evaluation and competitions. In teaching physical science teaching by using game, teaching and completion were factors that teachers pay more attention to them, but the teacher’s class management methods has meaningful relation to students’ completion. So we can suggest our managing suggestion in this regards. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Physical Education
  • elementary school

1] Mozafari & et all., Describe the implementation status of Physical education and sport in the first grade of primary school Base on the teachers and administrators point of view. Journal of Motion Sciences & Exercise, Vol. 14, 2009, PP 119-139. [2] Bennelt,Bruce Layon r tai.,Comparative physical education and sport.philidelphia,Lea and febiger Pub,1993. [3] Wuest, Deborah and Bucher, Charles, A. “Foundations of physical education, exercise science, and sport”, 14th edition, McGraw-Hill Companies New York, US. 2003. Www. ibe. unesco. org [4] Shoari Nejad A. Developmental Psychology. Institute of Etelaat Publication, 10th ed. 1997. Tehran. [5] Hosseinabadi F., The New First-grade Physical Education Program Evaluation in the Implementation of the Pilot . Organization for Research and Planning, Ministry of Education, Office of Planning and textbooks.2001. [6] Osareh F. Evaluation of physical education teaching in first-grade. Research and Educational Planning, Office of Planning and textbooks.2003. [7] White. S. A, Duda. J. L, the relationship of gender, level of sport involvement and participation motivation to task and ego orientation, international journal of sport psychology,25(1),1994, 4-18. [8] Hall. H. K,Kerr. A. W,Motivation antecedents of precompetitive anxiety in youth sport, 11(1), 1997, 24-42. [9] Newton. M, Duda. J, Relation of goal orientation and expectations on multidimensional state anxiety,perceptual and motor skills,81,1995,1107-1121. [10] Kashef M., Analysis of Current Physical Education Plans of West Azerbaijan province, MA Thesis, Tarbiat moalem University. 1993. [11] Khabiri M., the Analysis of Teachers' Views about the Exercise Primary Schools in Tehran and Recommend Corrective. Proceedings second congress of sport schools with an emphasis on primary, Department of Physical Education. 1997. [12] Hardman, Ken & Marshall, Joe. WorldWide Survey of the State and Status of School Physical Education, Summary of Findings, European Journal of Physical Education Review, Volume. 6, No. 3, 2000, P. 203-229. [13] UNESCO,. Study of the Situation of Sport in the Least Developed Countries,1995. . [14] Brooker, Ross & Macdonald, Doune. Mapping Physical Education in the Reform Agenda for Australian Education: Tension and Contradiction, European Journal of Physical Education Review, Volume.1, no. 2, 1995, p.101-110. [15] Zahmatkesh A., Describe the Implementation of Status the Physical Education and Sport in nonprofit Schools of Tehran. MA Thesis Tarbiat Moalem University. 2000. [16] Adineie P., Study of Managers, Teachers & Students of Elementary School in Arak about of How the Physical Education Has Been Run?, MA Thesis, Central Branch of Azad University of Tehran, 1999. ژاله معماری و همکاران 142 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، جلد 9 ،شماره 2 ،زمستان 1393 [17] Germine,Yousset,. An Investigation into the influence of Teachers’ Classroom Management Beliefs and Practices on Classroom Procedures.WWW.aare.edu.au/03paplyou 03353,2002, pdf. [18] Miller, Bruce A. Classroom Management and Discipline, ERIC Identifier: ED344115, 1999. [19] Bahari M., Classroom management .Journal of Management in Education, Management in Education Vol.2, No 2, 2000, PP 37-30. [20] Tyler, R. Basic Principles of curriculum and instruction. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1949. . [21] Taba,H. Curriculum Development: Theory and Practice. New York: Harcourt, Brace & World, 1962. . [22] Wiles, Jand Bondi, J, Curriculum Development A guide to practice. Columbus,OH:Charles Merrill,1989. [23] Klein. M. F. A Conceptual Framework for Curriculum Decision Making. In the Politics of Curriculum Decision Makeing1981 ..M. F. Klein (Ed) [24] Department of Physical Education Tehran, educational games in schools, 1994. [25] Anghaji L., Asghari A., the Game and Its Impact on Child Development. Tarahan Imaz, First Edition, 2006. [26] Martin, Nancy k. The Student-Centered Classroom Environment, Middle School .Journal, 28,(4),2003,3-9 [27] Gill. D. L, Psychological dynamics of sport and exercise, human kinetics publisher,IIIinois;1992,2nd edition, chapter 8,9. [28] Gould. D & Weinberg; R, Foundation of sport and exercise psychology, human kinetics publisher, IIIinois, 2000, chapter 3. [29] Jones. G, Swain. A. Relationships between sport achievement orientation and competitive state anxiety, The Sport Psychologist Journal, 6,1992, 42-54. [30] Mills. B. D. Trait sport confidence, goal orientation and competitive experience of female collegiate volleyball players, Journal of perceptual and motor skills, 82, 1996, 1085-86. [31] Singer,R. N, Murphy. M, Tennant. L. K, Handbook of research on sport psychology, International society of sport psychology, 1993, chapter 16-19 [32] Ruan. N, Sport achievement orientation of male and female intercollegiate athletes intramural athletes and non-athletes, microform publication, int’l institute for sport and human Performance university of Oregon,Eugene,1993. . [33] Reiss. S, Wiltz. J, Sherman. M. Trait motivational correlates of athleticism, Personality and individual difference, 30(7). 2001, 1139-1145 [34] Karimi, J., History of the World’s History. Center of University Publication. 1985. [35] Kardan A., Research in the Field of Physical Education and Sport in Schools Central Provinces and Sistan-Baluchistan Schools. Faculty of Psychology of Tehran University. 1974. [36] sajjadi N., Review the Implementation of Physical Education Lessons in Primary School. MA Thesis, Tarbibiat Modarres. 1989. [37] Mazlumi T., A Theoretical Framework of Principle & Selection Criteria of Physical education Content Base on Motional Learning on Preliminary schools. MA thesis, Tarbiat Moalem University Tehran.1997. [38] Esmaili M.,Amirtash A, et all,. Comparative Study of Primary School Physical Education Curriculum in Iran and Selected Countries in the World. Journal of Harekat, Vol. 28, 2006, PP 69-78. [39] Mazlumi F., The Importance of Physical Education in Schools. Journal of Zivar & Varzesh, No. 1,1999, PP 24-28.