بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات: گسترش مدل پذیرش فناوری اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی،

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دانشجویان دانشگاه ارومیه بود. بدین منظور مدل پذیرش فناوری گسترش­یافته و متغیرهای اضطراب و خودکارآمدی رایانه، حمایت سازمانی و ارزش­های فرهنگی (ابهام گریزی و فاصله قدرت) وارد آن شدند. 295 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی این دانشگاه به عنوان نمونه انتخاب شده و به پرسش­نامه های پژوهش پاسخ دادند. نتایج تحقیق نشان داد که سازه­های مدل پذیرش فناوری قادر به پیش­بینی تصمیم به استفاده از رایانه هستند و 18 درصد از تغییرات تصمیم به استفاده را پیش­بینی می­کنند. خودکارآمدی رایانه اثر مثبت و اضطراب رایانه اثر منفی بر سهولت استفاده ادراک شده داشت. ابهام گریزی و فاصله قدرت  دارای اثر مثبت بر اضطراب رایانه و ابهام گریزی دارای اثر منفی بر خودکارآمدی رایانه بود. اثر حمایت سازمانی بر اضطراب رایانه منفی و بر خودکارآمدی رایانه مثبت ارزیابی شد. پژوهش حاضر نشان داد که عوامل فردی، سازمانی و فرهنگی بر پذیرش فناوری تأثیر دارند و لازم است برنامه­ریزان، تأثیر این عوامل را در سیاست­های خود در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considering Influencing Factors on Information Technology Acceptance: Extension of Information Technology Acceptance Model

نویسندگان [English]

  • H. Galavandi 1
  • M. Alizadeh 2
1 Uni. of Urmia
2 Uni. of Urmia
چکیده [English]

This aim of this study is to consider the influencing factors in information technology acceptance among university student. The developed model of acceptance, stress parameters, computers effectively organizational support and cultural values entered into it. 295 students of Uromiye University were selected as samples to answer the questionnaire. The result showed that the technology acceptance model structure is able to make prediction, in order to decide about using the computer and it can predict18 percent. Computer self efficiency has a positive effect and computer stress has a negative effect on ease of use. Ambiguity aversion and power have a positive effect on computer stress and ambiguity aversion has a negative effect on computer self efficiency. The effect of organizational support was a negative on computer stress and a positively on comport self efficiency.  This project showed that the personal, organizational, and cultural factors generally are effective on technology acceptance and it is necessary for programmer to consider these elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance
  • Cultural Values
  • Flexible Characteristics Trait
  • Minimum Method of Square in Details