رویکرد کیفی در آموزش نظری معماری، مفهوم مکان در کلاس درس سیر اندیشه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشگاه بریتیش کلمبیای کاناداو فلوشیپ فوق دکترا دانشکده روان شناسی دانشگاه هاروارد

چکیده

آموزشهای نظری خصوصا در رشته های هنر و معماری در دوره تحصیلات تکمیلی متوجه نظریات پایه اندیشمندان در شاخه های مختلف این رشته ها بوده که اغلب به شکل خطی و یک سویه از دانش مکتوب در کلاسهای درس انتقال داده می شود. هدف این تحقیق، در نقد روشهای کمی رایج، خطی و یک سویه در کلاس نظری، پیشنهاد روش کیفی است که بتواند با مشارکت مستقیم دانشجویان، ارتباط نزدیک مصرف کننده با بنا را در مفاهیم نظری انتقال دهد. در اینجا، مفاهیم نظری را در مفهوم مکان و تجربه بودن افراد در مکان به عنوان یکی از مباحث رابطه فرد و محیط جستجو کرده است. رویکردی کیفی که توسط این تحقیق در دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت در دوره کارشناسی ارشد گرایش مسکن برای نخستین بار مطرح شد بر پایه یکی از روشهای تحقیق کیفی در ادراک محیط با عنوان پدیدارشناسی شکل گرفت. هدف زیربنایی این روش، فهم تجربه بودن است که در اینجا به منزله ارتباط مستقیم و زنده دانشجویان با محیط معماری است. لذا از سر فصل کلاس سیر اندیشه با محوریت شکل گیری معماری، مسئله ای که در این باب طرح گردید جایگاه مفهوم مکان و چگونگی درک آن بود. بنابراین، دانشجویان با قرارگیری در مکانی که قبلا آن را تجربه نکرده اند، به طریقی متفاوت از مطالعه صرف در مکان قرار گرفته و با آن مکان ارتباط برقرار کردند. نتیجه ای که در نهایت از این تجربه بدست آمد، درک جایگاه مفهوم مکان که به ارتباط استفاده کننده و معماری بر می گردد توسط دانشجویان ارشد معماری بود که البته تا پیش از آن غالبا خود را در جایگاه حرفه مند معمار قلمداد می کردند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Approach in Theoretical Training of Architecture: ‘The Review of Reflections on Architecture’ and ‘Sense of Place’

نویسندگان [English]

  • A. Sadoughi 1
  • Gh. Memarian 1
  • S.M. Fatemi 2
  • H. Kamali pour 1
1 Iran University of Science and Technology
2 Department of Psychology, Harvard University, Cambridge, USA
چکیده [English]

: Theoretical trainings, especially in the fields of art & architecture in graduate programs, have lead to basic theories of experts in different branches of these disciplines that are often instructed in a linear and unidirectional knowledge order in the classrooms. The qualitative approach which was introduced for the first time as a research in Iran university of Science & Technology (IUST) based on one of the qualitative research methods in environmental perception called Phenomenology. The fundamental goal of this method is to understand the lived-experience which is regarded here as a direct & lived interaction of students with the built environment. Therefore, an issue discussed from the syllabus of the review of reflections’ classroom, with the central idea of architectural formation, was the position of the sense of place and its architectural understanding. Thus, the students lived in the place, experience it and communicated with it by their placement somewhere that they have not already experienced it in a way different from the mere study. The result which ultimately obtained from this experience was the understanding of the sense of place, which is going back to the relation between user and architecture, by graduate architecture students which have previously thought of themselves as they are in the position of a rational analyzer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of place
  • Lived-Experience
  • Theoretical Training of Architecture
  • Interaction