فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت،فارس،ایران

2 دانشکده علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور،ایران

چکیده

در چند دهه اخیر حجم انبوهی از دانش و تحقیقات نو در رشته­های مختلف علوم از جمله، رشته­های متنوع مهندسی افزوده گردیده و به ویژه سرعت فرسودگی اطلاعات و جایگزینی آنها با یافته­های نو توانمندی­های یادگیرندگان را به چالش کشیده است. یادگیری­های نوین، نیازمبرمی به تمرکز برشیوه­ها و سبک­های متناسب با تفکر انتقادی و حل مسأله و به کارگیری آموخته­ها دارد. از این رو جهت دست­یابی به طراحی­های آموزشی متناسب با رشته­های تحصیلی، لازم است تا شیوه­های برخورد و پردازش اطلاعات و نیز سبک­های یادگیری دانشجویان رشته­های مختلف به ویژه مهندسی مورد دقت و بازبینی قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه سبک­های یادگیری و رابطه آن با غلبه طرفی (جانبی شدن) مغز در دانشجویان دختر و پسر  مشغول به تحصیل  در رشته­های مهندسی، با هدف به کارگیری یافته­ها در راستای طراحی­های آموزشی متناسب به ویژه در آموزش­های راه دور برای آنان بود. تحقیق  از نوع توصیفی- مقایسه­ای بوده و داده­ها با به کارگیری آزمون­های متناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که دانشجویان دختر و پسر رشته مهندسی از لحاظ شیوه­های درک و پردازش اطلاعات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین یافته­ها حاکی از رابطه بین سبک یادگیری و غلبه طرفی و سبک یادگیری و جنسیت  می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Learning Characteristics of Engineering Students: Emphasis on Learning Styles and Hemispheric Dominance

نویسندگان [English]

  • M. Amini 1
  • A. Alipoor 2
  • I. EbrahimZadeh 2
  • B. Zandi 2
  • M. Farajallahi 2

1 Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Fars, Iran

2 Faculty of Educational Sciences, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Over the recent decades, a massive amount of new knowledge and research has been added to various fields of science including engineering. Due to the half-life of knowledge and the urgent need for replacing old information with new findings, learning has become quite challenging task for the learners. The demand of new line of learning is focus on critical thinking, problem solving, and applying learned materials in various fields. Also, in different area of engineering, learning and appropriate application of knowledge is of remarkable significance. In order to prepare an appropriate instructional design for different fields of study, the various approaches to information analysis and learning styles of students should be examined and revised. The aim of this research was to study and compare learning styles and their relation to hemispheric dominance in male and female engineering students. The results of this study indicated that engineering male and female students are different with regard to their perception and processing information and their learning styles. Also, there was a significant relationship between learning styles and hemispheric dominance. Findings of this study would be beneficial for appropriate instructional designs, especially in distance education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemispheric Dominance
  • Learning Styles
  • Information Processing Mode
  • Convergent Style
  • Divergent Style

[1] Dunn R , Learning: A matter of Style, Educationa Leadership, Vol.44, 1980, pp.18-23. [2] Cassidy S., Learning styles: An overview of theories, models, and measures, Educational Psychology, Vol.24, No.4, 2004, pp.419-444. [3] Riding R. and Cheema I., Cognitive Styles: an overview and integration, Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, Vol.11, No.3-4, 1991, pp.193-215. [4] Grigorenko E.L. and Sternberg R.J., Thinking Styles, in: Saklofske D. and Zeidner m., (Eds.), International Handbook of Personality and Intelligence, New York, Plenum, 1995, pp.205-229. [5] Keefe J.W., Learning style: Cognitive and thinking skills, Reston VA: National association of secondary school principals, 1991. [6] Kolb D.A., Experiential learning: experience as the sources of learning and development, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1984. [7] Sperry R.W., the Great Cerebral Commissure, Scientific American, Vol.210, No.1, 1964, pp.425-427. [8] Caplan D., Prospect of Neurolinguistic Theory, Cognition, Vol.10, No.13, 1981, pp.59-64. [9] Caine R. and Caine G., Understanding a BrainBased Approach to Learning and Teaching, Educational Leadership, Vol.48, 1990, pp.66-70. [10] Rivera S.M., Reiss A.L., Eckert M.A. and Menon V., Developmental changes in mental arithmetic: Evidence for increased functional specialization in the left inferior parietal cortex, Cerebral Cortex, Vol.15, 2005, pp.1779-1790. [11] Gaser C. and Schlaug G., Brain structures difference between musicians and non musicians, Journal of Neuroscience, Vol.23, 2003, pp.9240-9245. بررسی ویژگیهای یادگیری دانشجویا نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 1 ،پاییز 1109 7 [12] Hiscock M., Specialization of the Cerebral Hemispheres: Implication for Learning, Journal of Learning Disability, Vol.20, No.3, 1987, pp. 130-143. [13] Giedd J.N., Blumenthal J., Jeffries N.O., Castellanos F.X., Liu H. and Zijdenbos A., Brain development during childhood and adolescence:A longitudinal MRI study, Nature Neuroscience, Vol.2,1999, pp.861-863. [14] Levy J., Research Synthesis on Right and Left Hemisphere: We Think with Both Side of the Brain, Educational Leadership, Vol.40, 1983, pp.66-71. [15] Entwistle N., Styles of Learning and Teaching, New York, John Wiley and Sons, 1981. [16] Moore M.G., the Handbook of Distance Education, Second Edition, Mahwah N.J. Lawrence Erlbaum Associates, 2007. [17] Wheatland J.A., Factors that affect grade point average and retention status of first time science, engineering, and mathematics students at Morgan State University, a Historically Black University, and Paper presented at the American Society for Engineering Education Conference, Montreal, Canada, 2002. [18] Ribeiro L.R.C. and Mizukami M.G.N., Problem-based learning: a student evaluation of an implementation in postgraduate engineering education, European Journal of Engineering Education, Vol.30, No.1, 2005, pp.137-149. [19] Kolb D., Learning Style Inventory, Boston, MA: McBer& Co, 1981. [20] Silber L., Time Management for the Creative Person, Three Rivers Press, New York, 1998. [21] Veres J.G., Sims R.R. and Locklear T.S. Improving the Reliability of Kolb’s Revised Learning Style Inventory, Educational & Psychological Measurement,Vol.51, 1991, pp. 143-150. [22] Kayes D.C., International Validity and Reliability of Kolb’s Learning Style Inventory Version 3, Journal of Business and Psychology, 1999. ]23 ]ولی زاده لیال، فتیی آذر اسوکندر و زموانزاده وحیود، سبکهوای یوادگیری دانشوجویا پرسوتاری و ماموایی دانشوگاه علووج پزشوکی تبریوز، مجلوه ایرانوی آمووزش پزشکی، دوره2 ،شماره 6 ، 1395 ،صفیههای 141الی 145 ]24 ]یزدی سوید منصووره، بررسوی و مقایروه شویوههوا و سبکهای یادگیری دانشجویا دانشکدههوای مدتلوف دانشگاه الزهرا )راهکاری بوه منروور شناسوایی مرویر حرفووه ای (، اندیشووههووای نوووین تربیتووی، دوره 2 ، 142الی 121 صفیههای، 1399 ،5 شماره ]25 ]حرینی لرگانی سیده مریم و سیف علی اکبر، مقایره سبکهوای یوادگیری و رابطوه آ بوا جنرویت، سوطح علمی و رشته تیصیلی، مجله پژوهش در برناموهریوزی آموزش عالی، دوره 1 ،شماره 0 ،1394. ]22 ]س یدیا م صومه، بررسی رابطه نیمکره غالب مغز بوا سبک رهبری در مدیرا دانشگاه علوج پزشکی شویراز، پایا نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد شیراز، 1395 [27] Amini M., Learning Styles and Hemispheric Dominance in Iranian Gifted Students, Paper presented at 17th biennial conference in gifted and talented children, 7-10 August, Vancouver, Canada, 2009. [28] Nelson G.L., Cultural Differences in Learning Styles in the ESL/AFL Classroom, Boston, MA: Heinle& Heinle, 1995, pp.3-18. [29] Hunt L., Eagle M. and Kitchen P.J. Balancing Marketing Education and Information Technology: Matching Needs or Needing a Better Match?, Of Marketing Education, Vol.26, 2004, pp.70-88. [30] Sternberg R.J. and Zhang L.F., Styles of Thinking as Basis of Differentiated Instruction, Theory Journal into Practice, Vol.44, No.3, 2000, pp.245-253. [31] Kolb A.Y. and Kolb D.A., Learning styles and learning spaces: A review of the multidisciplinary application of experiential learning theory in higher education, in: Sims R.R. and Sims S.J., (Eds.), Learning Styles and Learning: A Key to Meeting the Accountability Demands in Education, 2006, pp.45-91. [32] Campbell K., Gender and Educational Technologies: Relational Framework for Learning Design, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, Vol.9, No.2, 2000, pp.131-149. [33] Felder R.M. and Brent R., Understanding Student Differences, Journal of engineering education, Vol.94, No.1, 2005, pp.57-73. [34] Malgorzata S.Z., and Waalen J.K., The effect of individual learning styles on student outcomes in technology-enabled education,Global Journal of Engineering Education, Vol.6, No.1, 2002, pp.35-43. [35] Roy M. and Chi M.T. C., Gender Differences in Pattern of Searching the Web, Journal of Educational Computing Research,Vol.29, No.3, 2003, pp.335-348. مرضیه امینی و همکارا 9 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 1 ،پاییز 1109 [36] Joy S. and Kolb D., Are There Cultural Differences in Learning Style?, International Journal of Intercultural Relations, Vol.22, No.1, 2006, pp.17-29. [37] Bernold L.E., Spurlin J.E. and Anson C.M., Understanding Our Students: A LongitudinalStudy of Success and Failure in Engineering with Implications for Increased Retention, Journal of Engineering Education, Vol.96, No.3, 2007, pp.263- 274. [38] Watson Zollinger S. and Martinson B., Do all designers think alike? Institute for Learning Styles Research Journal, Vol.1, 2010, pp.1-15. ]38 ]تقییاره فتانه، سیادتی ملودی و عروجی فاطمه، اندازهگیری میزا اثر بدشی و کارایی مدل جکرو در یادگیری یادگیرندگا در سیرتم یادگیری الکترونیکی تطبیقی، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش،