فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانششکده عمران،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

2 مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

3 دانشکده علوم انسانی و علوم تربیتی،دانشگاه پیام نور واحد تاکستان،قزوین،ایران

4 مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران،تهران،ایران

10.22061/tej.2011.218

چکیده

در سال­های اخیر استفاده از فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس به شدت در حال گسترش است. پژوهش حاضر به بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر سبزوار می­باشد که 330 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و در آن برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که، نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس مثبت بود. انجام آزمون خی دو، روی داده­ها نشان دهنده عدم تفاوت معنادار آماری میان متغیرهای جنسیت و میزان تحصیلات معلمان و نگرش آنها نسبت به کاربرد فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس و تفاوت معنادار آماری میان متغیرهای محل خدمت و سابقه تدریس  و نگرش آنها نسبت به کاربرد    فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Teachers’ Attitudes toward the Usage of Educational Technologies in the Teaching Process

نویسندگان [English]

  • A. Zakeri 1
  • S. Rashid Haji Khajehloo 2
  • H. Afraee 3
  • Sh. Zangoee 4

1 Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Higher Education Management and Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Faculty of Humanities and Educational Sciences, Payame Noor University, Takestan Branch, Qazvin, Iran

4 Educational Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The use of modern educational technology has become increasingly common during the recent years. In this study we try to investigate the teachers’ attitudes toward the use of modern educational technology in the classroom. The participants were 330 teachers randomly selected from a population of 775 teachers in Sabzevar. A questionnaire was prepared by the researchers and distributed among female and male participants. The data were analyzed using x2 test. The results of this research show that a significant difference exists between male and female attitudes. We also observed a significant difference the duration of teaching and the place of teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • Teachers
  • Education
  • Educational
  • Technology

[1] CDW-G., Teachers Talk Tech reveals technology access and professional development are driving improved teacher and student performance, Available at: http:// newsroom.cdwg.com/features/feature-06-26- 06.html., 2006. [2] Bauer J. and Kenton J., toward technology integration in schools: Why it is not happening, Journal of Technology and Teacher Education, Vol.13, No.4, 2005, pp.519–546. [3] van Braak J., Tondeur J. and Valcke M., Explaining different types of computer use among primary school teachers, European Journal of Psychology of Education, Vol.19, No.4, 2004, pp.407-422. [4] Buntat Y., Saud M.S., Dahar A., Arifin K.S. and Zaid Y.H., Computer Technology Application and Vocational Education: A Review of Literature and Research, European Journal of Social Sciences,Vol.14, No.4, 2010, pp.645-651. [5] Teo T., Pre-service teachers’ attitudes towards computer use: A Singapore survey, Australasian Journal of Educational Technology, Vol.24, No.4, 2008, pp.413-424. بررسی نگرش معلمان نسب به ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال ششم، جلد 6 ،شماره 2 ،زمستان 3109 511 ]6 ]مشتاقی الرگانی سعید، قربانی سمیرا و رضائیان حمید، اعتباریابی فرم فارسی مقیا س نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش میان معلمان مقطع متوسطه شهر اصفهان، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره .1391 ،26 ]1 ]ثمری عیسی و آتشک محمد، تأثیر میزان شناخت و کاربست فناوری آموزشی توسط معلمان در بهبود کیفیت فرآیند یادگیری دانشآموزان، فصلنامه فناوری آموزش، شماره 2 ،1399. [8] Bernard E. and Whitley J.R., Gender differences in computer-related attitudes and behavior: A meta-analysis, Computers in Human Behavior, Vol.13, No.1, 1997, pp.1-22. [9] Kay R.H., Gender differences in computer attitudes, literacy, locus of control and commitment, Journal of Research on Computing in Education, Vol.21, No.3, 1989, pp.307-316. [10] Loyd B.H., & Gressard C., The effects of sex, age, and computer experience on computer attitudes, AEDS Journal, Vol.18, No.2, 1984, pp.67-77. [11] Chen M., Gender and computers: The beneficial effects of experience on attitudes, Journal of Educational Computing Research, Vol.2, No.3, 1986, pp.265-282. ]12 ]رسولزاده بهزاد، بررسی مقایسهای تأثیر آموزش به کمک ICT و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا در سال تحصیلی 86-85 ،موجود در: http://www.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx? Category ID =41560b73-ac69-479a-8312-7b09 e42ba1de ]13 ]فردانش هاشم، سیر تحول تکنولوژی آموزشی در عرصه نظر و عمل در ایران، فصلنامه تعلیم و تربیت، .06،1399 شماره [14] Zirkle C., Using the Internet to enhance teacher education, Techniques.Vol.77, No.5, 2002, pp.24-25. ]15 ]خاقانیزاده مرتضی و شکرالهی فریدون، استفاده از رسانهها و وسایل کمک آموزشی در تدریس، مجله راهبردهای آموزش، شماره 1 ،1399.