بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری‌های آموزشی در فرآیند تدریس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

2 مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه پیام نور واحد تاکستان

4 دانشگاه تهران

چکیده

در سال­های اخیر استفاده از فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس به شدت در حال گسترش است. پژوهش حاضر به بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه شهر سبزوار می­باشد که 330 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و در آن برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن بود که، نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس مثبت بود. انجام آزمون خی دو، روی داده­ها نشان دهنده عدم تفاوت معنادار آماری میان متغیرهای جنسیت و میزان تحصیلات معلمان و نگرش آنها نسبت به کاربرد فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس و تفاوت معنادار آماری میان متغیرهای محل خدمت و سابقه تدریس  و نگرش آنها نسبت به کاربرد    فناوری­های نوین آموزشی در فرآیند تدریس بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Teachers’ Attitudes toward the Usage of Educational Technologies in the Teaching Process

نویسندگان [English]

  • A. Zakeri 1
  • S. Rashid Haji Khajehlo 2
  • H. Afraee 3
  • Sh. Zangoee 4
1 Srttu
2 Shahid Beheshti University.
3 Payame Noor University Takestan Branch
4 Tehran Uni.
چکیده [English]

The use of modern educational technology has become increasingly common during the recent years. In this study we try to investigate the teachers’ attitudes toward the use of modern educational technology in the classroom. The participants were 330 teachers randomly selected from a population of 775 teachers in Sabzevar. A questionnaire was prepared by the researchers and distributed among female and male participants. The data were analyzed using x2 test. The results of this research show that a significant difference exists between male and female attitudes. We also observed a significant difference the duration of teaching and the place of teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • Teachers
  • Education
  • Educational
  • Technology