بررسی نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی‌های کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد ابهر

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین نقش نظام یادگیری سیار در ارتباطات آموزشی تعاونی­های کشاورزی است. این تحقیق از نوع پژوهش­های کمّی، غیر آزمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق توصیفی- زمینه­یابی را مدیران و اعضای هیأت مدیره    تعاونی­های کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند که از بین 900 نفر جامعه آماری تحقیق، تعداد 176 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای (طبقات= شهر محل فعالیت تعاونی­ها) انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق برای جمع­آوری اطلاعات، پرسش­نامه بود. نتایج نشان داد در بین مشکلات نظام آموزش حضوری در تعاونی­های کشاورزی فقدان آموزش‌های مهارتی و عدم مشارکت آموزشی از اولویت بیشتری برخوردارند. در این تحقیق مهم­ترین قابلیت نظام یادگیری سیار، تعدیل برخی از این مشکلات از قبیل کمّیت و کیفیت پایین آموزش و عدم تحریک عوامل انگیزشی شناسایی شده است. با توجه به نتایج تحقیق، ارسال سؤالات و دریافت پاسخ‌ها و اخبار به صورت خودکار، ارسال و دریافت اطلاعات از طریق ام ام اس و ارسال و دریافت اخبار و اطلاعات از طریق اس ام اس، بلوتوث و تلفن‌های گویا به ترتیب قابلیت بیشتری برای آموزش اعضای  تعاونی­های کشاورزی و اعضای هیأت مدیره و کارکنان اداره تعاون را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Features and Solutions of Application of Mobile Learning System and Attitude of the Managers of the Agricultural Cooperatives toward this System

نویسنده [English]

  • S. Morasaei
Abhar Azad Uni.
چکیده [English]

Nowadays, the vehicle of education is changing from the traditional form into mobile learning. The present study is performed with the general objective of determining the role of mobile learning in the educational communications between agricultural cooperatives. This study is a quantitative research, non experimental and in terms of the objective is an applied research. The participants of this descriptive-survey include managers and board of directors of agricultural cooperatives of Zanjan province. Among a population of 900, 176 participants were selected based on Cochran formula and through stratified random sampling. The main instrument of the research for collecting data was a questionnaire. The results showed that among the problems of the current learning system in agricultural cooperatives the lack of technical education, educational participation and motivating factors have a high priority. In this research the most important capability of mobile learning system is the modification of some of the problems such as low quality and quantity of education, the lack of motivating factors and participation in education. Regarding the results of the research, sending questionnaires and receiving information and news through SMS, sending questionnaires and receiving information through MMS and sending questionnaires and receiving information and news through SMS, Bluetooth and Communicative phone respectively have more capability for education of the members of agricultural cooperatives, members of broad members and employee of cooperation office.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile learning
  • Education
  • Manager’s Attitude
  • Agricultural Cooperatives
  • Mobile Learning Features