فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

2 آموزش فیزیک،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی،تهران،ایران

3 مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی آموزشی و نوآوری‌های درسی،تهران،ایران

4 دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلیسینا همدان،همدان،ایران

10.22061/tej.2011.214

چکیده

به منظور بهبود فرآیند یادگیری و تثبیت آموخته­ها، توجه به تفاوت­های فردی فراگیران الزامی است. نظام آموزش فردی (PSI) یکی از روش­های آموزشی است که به روشنی تفاوت­های فردی یاد گیرنده را لحاظ می­نماید. در این پژوهش کیفیت یادگیری فیزیک را با نظام آموزش فردی و نظام آموزش سنتی مورد مقایسه قراردادیم. بدین منظور،  طرح درس مبتنی بر PSI برای مبحث  انتخابی از کتاب درسی فیزیک پایه دوم متوسطه طراحی شد. برای نمونه آماری  این پژوهش، دو کلاس به شیوه تصادفی ساده  از کلاس­های دوم متوسطه دخترانه انتخاب شد. درکلاس اول روش PSI و در کلاس دیگر روش آموزش سنتی  به اجرا در آمد. این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده­ها و روش کار در رده تحقیقات نیمه آزمایشی است. نتایج نشان می­دهد، روش  PSI به مراتب بهتر از روش آموزش سنتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Learning Physics through Personalized System of Instruction (PSI) and Traditional Method

نویسندگان [English]

  • F. Ahmadi 1
  • T. Safari Hemmat Abadi 2
  • A.S. Shekarbaghani 3
  • R. kord Noghabi 4

1 Faculty of Sciences, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Physics Education , Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

3 Department of Organization for Educational Research& Planning and Education,Tehran,Iran

4 Faculty of Economics and Social Sciences, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran

چکیده [English]

To improve the learning process and consolide learning, paying attention to individual differences among learners is necessary. Personalized System of Instruction (PSI) is an educational method that clearly takes individual differences into account. In this research, learning physics through PSI, in a physics course for secondary school students, is compared with learning physics through a traditional method the lesson plan for this course has been designed based on PSI and two groups of high school students were randomly selected. One of the groups was taught through Personalized System of Instruction (PSI) and the other group through traditional method. This study is a semi-experimental research and the results show that Personalized System of Instruction (PSI) is much more effective than traditional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personalized System of Instruction (PSI)
  • Physics Learning
  • Traditional Method

]1 ]داود اف ردیـش، آمـوزش فیزیـک، ترجمـه و تــألیف: احمدی فاطمه، احمدی محمد، تهران، دانشگاه تربیـت دبیر شهید رجائی، 1322. ]2 ]آقا زاده محرم، راهنمایی روشهای نـوین تـدریس )بـر پایه پژوهشهای مغز محـور، سـاخت گرایـی از طریـق همیاری، فراشناخت و ... (، تهران، نشر آییش، 1324. [3] Kulik J, Kulik C.L.C and Cohen P.A.A, Metaanalysis of Outcome Studies of Keller’s Personalized System of Instruction, American Psychologist, Vol.34, 1979, pp.307-318. [4] Slavin R.E, When does cooperative learning increase student achievement?, Psychological Bulletin, Vol. 94, 1984, pp.429-445. ]5 ]بلوم بنیامین اس، اصول علمی طبقهبندی هدفهای تربیتی، ترجمه: رضوی مسعود، دانشسرای عالی سابق تهران، 1346. ]6 ]بلوم بنیامین اس و دیگران، ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی مجموعی از آموختههای دانشآموزان، ترجمه: عظیمی ابراهیم، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، 1355. [7] Keller F.S., Goodbye Teacher, Journal of Applied Behavior Analysis, No.1, 1968, pp.79- 89. [8] Willem-Paul B., Rae A. and Kumar Y., WebBased Implementation of Instruction: A Case Study of Teaching Mathematics in an Online Learning Environment, International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, Vol.2, No.1, 2007. [9] Grant K.L. and Spencer E.R., The Personalized System of Instruction: Review and application to distance education, International Review of Research in Open and Distance Learning ,Vol.4, No.2, 2003. ]19 ]دفتر تألیف و برنامهریزی درسی، کتاب کار و راهنمای مطالعه دانشآموز- سال دوم آموزش متوسطه، تهران، مؤسسه فرهنگی فاطمی، 1320 . ]11 ]واحد پژوهش و برنامهریزی کتابهای میکرو طبقهبندی، فیزیک پایه )شامل مباحث فیزیک 3و2و1 ،) تهران، انتشارات بینالمللی گاج، 1320. ]12 ]محتشم محمد، پرسشهای چهار گزینهای فیزیک )2 ،)تهران، انتشارات اندیشه سازان، 1321 . ]13 ]سیف علیاکبر، اندازهگیری و سنجش در علوم تربیتی، چاپ هفدهم، تهران، نشر دانشگاه پیام نور، .1324 ]14 ]سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی، خودآموز فیزیک )2 )و آزمایشگاه- سال دوم متوسطه، تهران، دانشپژوه، 1324. ]15 ]دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسـی، آزمـایشهـای فیزیک )2 )سال سوم نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه، تهران، شرکت چاپ و نشر ایران، 1304. [16] Bangert-Drowns R.L, and Kulik C.L.C., Effectiveness of Computer-Base Education in Secondary Schools, Journal of Computer-Based Instruction, Vol.12, 1983, pp.59-68. [17] Bloom Benjamin S, the 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One- to- One Tutoring, Educational Researcher, Vol.13, 1982. [18] Conrad H.J., Holt B.J. and Hatten J.D., Journal of Curriculum and Instruction (JOCI), Vol.2, No.2, 2008.