فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان،ایران

2 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران،ایران

10.22061/tej.2011.213

چکیده

امروزه محققین بسیاری به بررسی علل شکاف بین دانشگاه و صنعت پرداخته‌اند تا از این طریق بتوانند عوامل تأثیر‌گذار بر رشد و توسعه اقتصادی را بیابند.‌این محققین در جوامع صنعتی به این نتیجه رسید‌ه‌اند که عامل رشد و توسعه اقتصادی‌، کارآفرینی می‌باشد و به همین منظور کارآفرینی جایگاه ویژه‌ای در چنین کشورهایی پیدا کرده است. این مقاله به‌دنبال پاسخگویی به این پرسش­ها است، که آیا تفاوتی میان دانشجویان کارآفرینی باتوجه به آموزش‌هایی  که دیده­اند و دانشجویان رشته‌های دیگر مدیریت وجود دارد یا خیر‌؟ میزان تمایلات فکری دانشجویان دو دانشگاه مذکور با توجه به چهار ربع مغزی ندهرمان از سیستم متعادل آموزشی برخوردار است؟ تا چه میزان آموزش‌های کارآفرینی در تعیین تمایل فکری آنان نقش ایفا می‌کنند؟ و در نهایت میزان بستر‌های ظرفیت‌های بالقوه کارآفرینی در دو دانشگاه چگونه است؟ در این پژوهش از نظریه چهار ربع مغزی ندهرمان برای پاسخ به پرسش‌ها استفاده شده است. یافته‌های تحقیق بر تأثیر چشمگیر آموزش در تعیین ترجیحات فکری و بسترهای مناسب برای آموزش کار‌آفرینی در دو دانشگاه دلالت داشت. همچنین ملاحظه شد، دانشجویان مدیریت دانشگاه سمنان نسبت به دانشجویان مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران به صورت متعادل­تری از هر دو نیمکره مغزشان بهره می‌برند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measurement and Evaluation of the Effectiveness Amount of Education System on Brain Dominance Using NedHerrmann Model

نویسندگان [English]

  • A.A. Rastgar 1
  • M. Malekdar 1
  • M. Tajaldin 2

1 Faculty of Economics and Management, Semnan University, Iran

2 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, many researchers examine the causes of the gap of between university and industry. They want to find the effective factors on economic growth that they reach to entrepreneurship for economic growth. So entrepreneurship has a special position in industrious societies. It is introduces as one of the life quality factors in programs of Europe educational commission. This article reply to these questions: Does the difference exist between entrepreneurship management students with other management students? How is brain dominance between students of Tehran university in entrepreneurship management  field with Semnan university students in management field with using of Ned Herrmann ' s four brain quarter model. ? How amount does the teaching system of two universities effect on brain dominance? How is the potential of entrepreneurship in two universities? This research is using of Ned Herrmann ' s four brain quarter model .the results shows the wonderful influence of teaching on brain dominance an good potential on  entrepreneurship in both universities. Moreover, Semnan university students use from the two halves of the brain equally more than Teharn university students.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ned Herrmann Brain Quarter
  • Learning
  • Brain Dominance
  • Entrepreneurship

]1 ]حائریزاده دیریه بیگم و محمدحسین لیلی، تدکر دو و حل دوقانه مسأله، چاپ پنیم، نشر نی،1310. ]2 ]سلطانی ایرج، اثربسشی آموزشی در سازمانهای هنعتی وتولیدی، میله تدبیر، سازمان مدیریت هنعتی، شماره 330 ،1313 ،هدحههای 20 الی10ن ]3 ]ابیلی ددایار، میزگرد: مدیران کارآفرین، ماهنامه تدبیر، شماره 66 ،1335 ،هدحههای 41 الی 59ن ]4 ]ابطحی سیدحسین، آموزش و بهسازی منابع انسانی، چاپ اول، مؤسسه مطالعه و برنامهریزی آموزشی، سازمان گسترش و نوسازی هنایع ایران، 1301. ]5 ]یاریگر روش حسین، دیدگاهها و رویکرد های جدید و قدیم به ارزشیابی آموزشی، میله مشعل، نشریه وزارت ندت، شماره 213 ،1311 ،هدحههای49 الی52ن [6] De Boer A.Lن ,Coetzee H.S. and Coetzee H, Teaching Cataloguing and Classification at the University of Pretoria: Thinking Preferences of Second Year Students, Journal Title Libri , ISSN 0024-2667,Vol.51,2001, pp.114-123. [7] Horak E. and Du Toit J.W., A study on the thinking styles and academic performance of civil engineering students, Journal of the South African Institution of Civil, Vol.44, 2002, pp.55-64. [8] De Boer A.L. and Van Den Berg D., The value of the Herrmann brain dominance instrument (HBDI) in facilitating effective teaching and learning of criminology, Acta Criminological, Vol.14, 2001, pp.119-129. [9] Lumsdaine E. and Binks M., Teaching Entrepreneurship to Engineers, American Society for Engineering Education, Available at: Http://www.innovationtoday.biz/pubs/-3554- Final- ASEE. pdf., 2003. [10] Chuang L.L., Whole- brain path to language learning: an English instruction model, Journal of Educational Technology & Society, Vol.2, 2006, pp.1-5. [11] Clayton P. and Kimbrell J., Thinking preferences as diagnostic and learning tools for managerial styles and predictors of auditor success, Managerial Finance,Vol.33, 2007, pp.921-934. [12] Harris L.V., Sadowski M.A. and Birchman J.A., A Comparison of Learning Style Models and Assessment Instruments for University Graphics Educators, Engineering Design Graphics Journal, Vol.76, 2005, pp.14-24. [13] Herrmann N., the Whole Brain Business Book, McGraw-Hill, United States of America, 1996. [14] Bunderson C.V., The validity of the Herrmann Brain Dominance Instrument, in Herrmann, The creative brain, (2nd edition), Appendix A, USA, 1995, pp.337-379. [15] Herrmann N., the Creative Brain, 5th Ed, Brain Books, USA, 1995. [16] Munro M. and Coetzee M.H., Mind the Gap: Beyond Whole-brain learning, Tshwane University of Technology & University of Pretoria, Vol.21, 2007, pp.92-108. [17] Kyprianidou M., Demetriadis S., Pombortsis A. and Karatasios G., Pegasus: designing system for supporting group activity, Multicultural Education & Technology Journal, Vol.3, 2009, pp.47-60. [18] Phillipus oosthuizen M., An investigation into facilitating learning via the whole brain model in the study unit of tooth morphology, first E.D, University of Pretoria, 2001. [19] De Boer A., Steyn T. and Du Toit P.H., Whole brain teaching for whole brain learners, South African Journal for Higher Education,Vol.15, 2001, pp.188-193. [20] Shelnutt J.W., Middleton S., Buch K. and Lumsdaine M., Forming student project teams based on Herrmann Brain Dominance results, Proceedings of American Society for Engineering Education (AEE) Annual conference, Available at: www.hbdi.co.za/ documents /deboervdb.pdf., 1996. ]21 ]داکی غومر ا، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب، چاپ سوم، 1311.