ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر برموفقیت پیاده سازی یادگیری سیار در دانشگاه ها با استفاده از مدل TRA

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه امیرکبیر

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم یادگیری سیار در دانشگاه­های ایران می­باشد. «تئوری رفتار برنامه ریزی شده»، «تئوری اشاعه نوآوری»، «الگوی پذیرش فناوری» و«تئوری فعالیت­های منطقی»از تئوری‌های معروفی هستند که موضوع پذیرش فناوری‌های نوین را در سیستم‌های اجتماعی مورد بحث قرار می‌دهند. در این تحقیق با توجه به سادگی و دارا بودن طیف وسیعی از ویژگی­های مفید از مدل فعالیت مستدل(Theory of reasoned action) جهت ارزیابی و شناسایی عوامل مؤثر بر سیستم یادگیری سیاراستفاده می­شود. در واقع این مدل، مادر سایر مدل­ها محسوب می­شود و می­توان گفت که سایر مدل­ها به نوعی از این مدل مشتق گرفته شده است. مدل شامل یک متغیر وابسته «قصد یادگیری سیار» و سه متغیر مستقل شامل «تمایل به یادگیری سیار»، «کنترل رفتاری» و «ذهنیت یادگیری سیار» می­باشد.
شاخص‌های مربوط به رفتار دانشجویان در برابر یادگیری سیاربه صورت پرسشنامه درآمده و بین نمونه­های آماری تحقیق (142نفر از اساتید، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه امیرکبیر) توزیع و تکمیل شده است. براساس نتایج به دست آمده، بین قصد یادگیری سیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هر یک از سه عامل اثرگذار مدل، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آمده، عملکرد قصد یادگیری سیار، بیشترین تأثیر را به ترتیب از ذهنیت یادگیری سیار، تمایل به یادگیری سیار و کنترل رفتاری  می­پذیرد. از بین متغیرهای اثرگذار بر قصد یادگیری سیار براساس مدل TRA، متغیر ذهنیت و آگاهی یادگیرنده، مهم­ترین متغیر شناسائی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating effective factors on successful implementation of m_learning in Iranian universities by using TRA model

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadi 1
  • M. Shiri Ebarahimpour 2
  • R. Asgari 3
1 Payame Noor Uni.
2 Amir kabir Uni.
3 Payame Noor
چکیده [English]

One of the models that presented in M-learning quality system field is TRA model, which focused on detecting effective factors on mobile learning system at Amirkabir University. We made questionnaire based on Students’ Behavioral parameters against mobile learning which distributed. According to those results, we found a meaningful and direct relation with purpose of mobile learning at this University and each of three effective factors on this model. Therefore, the most factors which effect on functions of mobile learning purposes are supposing mobile learning, tendency to mobile learning and behavioral control. Among these effective variables based on TRA model, supposing and awareness of learner are the most important one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile learning
  • TRA model
  • training system
  • supposing mobile learning
  • tendency to mobile learning
  • behavioral control