شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان با تأکید بر آموزش مهندسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران

3 گروه مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

ارزشیابی مستمر از کیفیت تدریس استادان، تاثیر به سزایی بر ارتقای کیفیت آن ها دارد. نحوه اجرای ارزشیابی و معیارهایی که برای ارزیابی استفاده می شود به نوبه ی خود بسیار مهم است. در این تحقیق ضمن بررسی روش های رایج برای ارزیابی کیفیت تدریس، معیارهای جدیدی پیشنهاد می گردد. تحقیق حاضر سعی بر آن دارد تا با انتخاب افراد مورد مطالعه در رشته های فنی و مهندسی از نظرات دانشجویان و استادان رشته های فنی، در شناسایی معیارهای ارزیابی تدریس استاد علاوه بر دروس نظری از عملکرد تدریس استاد در دروس کارگاهی، آزمایشگاهی و پروژه ها بهره ببرد و به اهدافی نو دست یابد. در ارائه معیارهای جدید شاخص های معیارهای مربوط به بررسی طرح درس، رفتار حرفه ای، سوالات امتحانی، رفتار اجتماعی، بررسی موردی از دانش آموختگان و عملکرد استاد در دروس کارگاهی، آزمایشگاهی، پروژه و پایان نامه های دانشجویی مد نظر قرار گرفت. برای شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد تدریس استادان، تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی صورت گرفت. حجم نمونه شامل 340 نفر دانشجو و 106 نفر استاد بود که نظرات آن ها در مورد معیارهای ارزیابی کیفیت تدریس استادان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss نسخه 16 انجام شده است. نظرات استادان و دانشجویان با استفاده از این نرم افزار پردازش گردید. نتایج نشان می دهد، از نظر استادان معیارهای طرح درس، برنامه زمان بندی در جلسات کلاسی با رعایت سرفصل ها و از نظر دانشجویان ارائه جزوه درسی، پاسخ گویی به سوالات، استفاده از مثال های مناسب، میزان مهارت های استاد در دروس عملی، میزان مشارکت و سرپرستی پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت تدریس استادان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Criteria for Evaluating Teaching Performance of Faculty Members with Emphasizing on Engineering Teaching

نویسندگان [English]

  • M. Sahebi 1
  • S. Nasri 2
  • H. Gholinia 3
1 SRTTU.
2 SRTTU.
3 SRTTU.
چکیده [English]

Continuous professors' teaching quality evaluation has a great effect on their teaching quality progress. How to do an evaluation and criteria that are used to it, are really important. In this research, common methods for evaluating teaching quality are studied and new criteria were suggested. This research tries to select the statistical population among the engineering field and uses the students and professors’ idea to recognize the teaching evaluation criteria in theoretical lessons as well as project, laboratory and workshop lesson and come to new conclusions. In introducing the new criteria indexes including lessons plan, professional behavior, test questions, social behavior, case studies of the postgraduate and professors' performances in workshop and laboratory lessons and students' projects and thesis are targeted. For identifying criteria of professors' teaching performance evaluation, the research was a kind of descriptive-survey one. In this research, a statistic population including 340 students and 106 professors were selected as a sample group and their opinions about the criteria for evaluating the professors' teaching quality were collected. Data was analyzed by SPSS version 16.0 software. The professors and students’ opinions were processed by using this software. The results indicate that for professors, criteria for lesson plan, scheduling in class session by following the book topics and for students, providing booklet, answering questions, using suitable examples, professor skill in experimental lesson, participation and supervision of projects and student’s thesis are the most important criteria for evaluating professors' teaching quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Lesson Plan
  • Professional Behavior
  • Professor’s Performance
  • Evaluation Criteria