فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:از آغاز  قرن حاضر تغییرات شگرفی در آموزش و پرورش و جامعه صورت گرفته است. از این تغییرات می‌توان به تغییر جامعه صنعتی به جامعه دانش بنیان، تغییر در فناوری اطلاعات و اطلاعات جدید در حوزه‌های مختلف علمی و تغییر در مشاغل اشاره کرد. در نتیجه آموزش و پرورش با توجه به سطح انتظارات جامعه و برون‌دادهای آن با کاستی‌های زیادی مواجه شده است. با توجه به تغییر اهداف نظام‌های آموزشی و تغییرات در ابعاد زندگی مردم، راهبرد معلم پژوهنده در سال‌های اخیر مورد توجه اغلب نظام‌های تربیت معلم قرار گرفته است و به همین دلیل موجب اصلاحاتی در برنامه‌های تربیت معلم شده است. برنامه درسی تربیت معلم متشکل از مؤلفه‌های اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی می‌باشد که یکی از مؤلفه‌های اصلی و مهم، اهداف برنامه درسی است. پژوهش حاضر به تبیین اهداف برنامه درسی مبتنی بر تربیت معلم پژوهنده در دانشگاه فرهنگیان پرداخته است. اهداف در سه حیطه دانش، توانش و نگرش مورد تبیین قرار گرفته است. با توجه به اهداف پژوهش، از روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی استفاده شده است، که از دو مرحله کیفی و کمّی تشکیل شده است. در مرحله کیفی از روش پدیدارشناسی تفسیری تدوین ابزار جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شده و در مرحله کمّی روش توصیفی پیمایشی به‌کار رفته است.
روش‌ها: در بخش کیفی پژوهش، جامعه پژوهش متخصصان حوزه تربیت معلم می‌باشند، که از طریق نمونه‌گیری هدفمند موارد مطلوب نمونه انتخاب گردید و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. اشباع نظری از مصاحبه  با 15 نفر از صاحبنظران حاصل گردید.  در تحلیل متن مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوای تفسیری استفاده شد. برای اعتباربخشی به داده‌ها از قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، اعتماد و تأیید بهره گرفته شد. در مرحله کمّی، جامعه پژوهش اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه فرهنگیان می‌باشند که چهار استان به عنوان نمونه انتخاب گردید. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای برای انتخاب نمونه به‌کار رفته و از بین اعضای هیأت علمی پردیس‌ها و مراکز استان‌ها با استفاده از فرمول کوکران 274 نفر انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه محقق ساخته استخراج شده از بخش کیفی پژوهش انجام گردید. داده‌ها از طریق آزمون Tتک نمونه و فریدمن تحلیل شد.
یافته‌ها: در این پژوهش اهداف برنامه درسی در ابعاد دانش، توانش و نگرش مورد تبیین قرار گرفت. نتایج نشان داد که حیطه دانش شامل بازتابی بودن، تفکر نقادانه، تخصص علمی و دانش پژوهش است. حیطه توانش دربرگیرنده توانایی پژوهشگری، نوشتن، خلاقیت، سیستمی عمل کردن و استقلال و خودکارآمدی ؛ و حیطه نگرش مشتمل بر علاقه‌مندی به پژوهش و عدم تعصب و کلیشه‌ای عمل نکردن است. نتایج کمّی تحقیق نیز نشان داد که مؤلفه­های توجه و دقت نسبت به مسائل تعلیم و تربیت در حیطه دانش؛ توانایی خودارزیابی دانشجویان در حیطه توانش؛ و دوری از تعصب و تفکر سیاه و سفید در حیطه نگرش از بیشترین توجه در نزد اعضای هیأت علمی برخوردارند. شواهد حاکی از فاصله اهداف دانشگاه فرهنگیان در سطح اجرایی در ابعاد دانش، توانش و نگرش می‌باشد.
نتیجه‌گیری: این تحقیق نشان داد اهداف برنامه درسی تربیت معلم در سطح اجرا نیازمند یک اصلاح کلی می‌باشد و توجه به همه حیطه‌های اهداف شامل دانش، توانش و نگرش از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز است به‌طور برابر به همه حیطه‌ها توجه گردد و لزوم ترکیب دروس نظری با کار عملی مورد نیاز در برنامه‌های تربیت معلم قابل ذکر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the goals of the curriculum based on the educating of teacher- researcher training at Farhangian University

نویسندگان [English]

  • H. Abedini Alavi
  • M. Nili AhmadAbadi
  • M. Neystani
  • M. Liaghatdar

Department of Educational Sciences, Faculty of Educaton and Psychlogy, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: In the turn of present century, dramatic changes have taken place in education and society. Among these changes the change from an industrial to a knowledge-based society, The change from information technology and new information in various scientific fields, and the change in occupations can be mentioned. As a result education has been faced with many shortcomings base on the level of the expectations of the society and its outputs. Due to the changes in the objective of the educational systems and the changes in the dimensions of people's lives, the teacher researcher paradigm has been considered by most teacher training systems in recent years, and that s why, it has led to some reformatins in teacher training programs. The main and most important components of teacher training
Curriculum consists of goals, content, teaching method and evaluation. The present study explains the goals of the curriculum based on a teacher researcher training at Farhangian University. The goals of the study are comprised of three areas of knowledge, competence, and attitude. According to the objectives of the study a mixed research method of the exploratory type was used which consists of two qualitative and quantitative stages. In the qualitative stage interpretive phenomenological method of data collection tool was used and In the quantitative stage, a descriptive survey method was utilized.
Methods: In the qualitative section, the research population comprised of the experts in the field of teacher training among which the appropriate instances were selected through targeted sampling and the required information was collected through a semi-structured interview. Theoretical saturation was achieved from interviews with 15 experts. In the analysis of the text of the interviews the Interpretive content analysis was used. To validate the data, credibility, transferability, reliability and validation were used. In the quantitative stage the research population were the faculty members of different branches of Farhangian University, among which four provinces were selected as the sample.The multi-stage cluster sampling method was used to select the sample and using Cochran's formula 274 people were selected among the faculty members of campuses and provincial centers. Data collection was done through a researcher-made questionnaire which was extracted from the qualitative part of the research. The data were analyzed by using a single sample T-test and Friedman test.
Findings:In this study, the goals of the curriculum were explained in terms of knowledge, ability and attitude.The results showed: that the area of knowledge includes reflection, critical thinking, scientific expertise and research knowledge: The area of  Ability is comprised of the ability to perform  research, to write,to be creative, to act systematically, to be independent and self-sufficient: and the area of the attitude includes interest in research and having no prejudice and stereotypes. The quantitative results of the study also showed that the components of attention and accuracy in relation to the issues of education in the field of knowledge, students' ability to self-assess in the area of Ability, and avoidance of prejudice and black and white thinking, in the area of attitude received the most attention by the faculty members. There is clear evidence of a gap between the goals of the Farhangian University at the executive level in terms of knowledge, ability and attitude.
Conclusion: This study showed that the goals of the teacher taining curriculum need a general reformation at the executive level. It is important to pay attention to all areas of goals including knowledge, ability, and attitude and It is necessary to pay equal attention to all areas and to combine theoretical courses with the required practical work in teacher training programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculumr
  • Farhangian University
  • Teacher as researcher
  • teacher education

[1] Safi A. [The organization, Rules and Regulation of Education in Iran].  Tehran: SAMT: 2000. Persion.

[2] Organisation for Economic Co-operation and Development. Building a high-quality teaching profession, lessons from around the world.2011.

[3] Brouwer N & Korthagen F. A Can teacher education make a difference? American Educational Research Journal.2005. 42(1), 153-224.

[4] Darling-Hammond L & Bransford J. (Eds.). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco, CA: John Wiley & Sons2005.

[5] Darling-Hammond L & Youngs P. Defining“highly qualified teachers:” What does “scientificallybased research” actually tell us? Educational Researcher. 2002.  31(9), 13-25.

[6] Day C, Day S P, Qing K & Stobart G. Committed for life? Variations in -teachers’ work, lives and effectiveness. In M. Bayer (Ed.), Teachers’ career trajectories and work lives. Dordrecht: Springer 2009.  (pp. 49–70).

[7] Hanushek E A. Publicly provided education. In Auerbach.AJ& Feldstein. M (eds.), Handbook of public economics Amsterdam North Holland: 2002. Vol. 4 (pp. 2045–2141).

[8] Barber M & Mourshed M. How the world’s best performing school systems come out on top. London, England: McKinsey. 2007.

[9] Safi A. [history of developmentof Teacher education in contemporary Iranian education: Past, present, and future].Quarterly Journal of Education. 2008. 24(4): 173-204. Persian.

[10] Mehr Mohammadi M. [Rethinking the teaching-learning and teacher training process], Tehran: Madraseh Publication: 2000. Persian.

[11] Samadi M. [Study the role of teachers' professional knowledge and self-efficacy on their positive and negative communication methods with students]. Clinical Pshology Studies. 2013.  9(17): 105-125. Persian.

[12]DaneshPeguh Z & Farzad V. [Evaluating teachers' professional skills in the primary school]. Educationai Innovations. 2006. 18(5): 135-170. Persian.

[13] Karimi F. [Studying the professional competences of elementary teachers]. Educational Leadership and Management Quarterly. 2008.  2(5), 151-166. Persian.

[14] Dehghan A. Mehram B. and Karami M. [Evaluation of the curriculum of Farhangian University in terms of training a researcher (Case study: Shahid Beheshti and Shahid Hasheminejad campuses)]. Higher Education Curriculum Studies: 2016.7(13), 78-100. Persian.

[15] Statute of Farhangian University .Vice Chancellor for Education and Research, Farhangian University.2012.

[16] Husen T. Research Paradigms in Education, The International Encyclopedia of Education, second edition, Axford: pergamon: 1994.

[17] Scott D. and Morrison M. [Key Ideas in Educational Research . London: Continuum. 2006.

[18] Toom A, Kynaslahti H, Krokfors L, Jyrhama R, Byman R, Stenberg K& et al. Experiences of a research based approach to teacher education: suggestions for future policies. European Journal of Education: 2010.  45(2). PartII.

[19] Stenhouse LA. An Introduction to Curriculum Research and Development, London, Heinemann Educational Books Ltd: 1975.

[20] Schön D A. The reflective practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books. 1983.

[21] Korthagen FAJ & Kessels JPAM. Linking theory and practice: changing the pedagogy of teacher Education. Education Researcher.1999.4 (28)4-17.

[22] Beyer LE& Zeichner K. Teacher education and educational foundation: A plea for discontent. Journal of Teacher education. 1982. 33(3), 18-23.

[23] Lanier J. Teacher education: Needed research and practice for the preparation of teaching professionals. In Corrigan, D. Palmer, & Alexander, P (Eds), The future of teacher education College Station: Texas A& M University: 1982.13-36.

[24] Zeichner K M & Liston D P. Teaching student teachers to reflect. Harvard Educational Review: 1987.  57(1), 23–48.

[25] Cochran-Smith M. The problem of teacher education. Journal of Teacher Education. 2004.  55(4), 229 -295.

[26] Schleicher A. (ed). Preparing Teachers and Developing School Leaders for the21st Century: Lessons from around the world. OECD Publishing: 2012.

[27] Rasmussen J & Bayer M. Comparative study of teaching content in teacher education programmes in Canada, Denmark, Finland and Singapore, Journal of Curriculum Studies. 2014.46(6), 798-818.

[28] Ahmadi H. Comparison of Methods of Scientific Promotion of Elementary Teachers in Iran, Germany, Japan. Masters Degree in Comparative Education, Allameh Tabatabai University. 2014. Persian.

[29] Gillham B. The Research Interview, London, Rautledge. 2000.

[30] Bazargan A. Introduction to qualitative and mixed research methodology: Common approaches in behavioral sciences. Tehran: Didar Publication. 2008. Persian.

[31] Lincoln Y S &Guba E. Naturalistic enquiry. Beverley Hills, CA: Sage. 1985.

[32] Holloway I. Qualitative Research in Health Care. Open University Press. 2005.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image