فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه علوم‌تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف: فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات،  تحولات‌ شگرفی‌ را در تمام زوایای زندگی فردی و جمعی ایجاد کرده است، به طوری که در تعلیم و تربیت ‌باعث‌ تولد ورشد یادگیری ‌الکترونیکی، مدرسه ‌مجازی ‌و هوشمند شده ‌است یکی‌ از اصول فرایندهای ‌یادگیری ‌الکترونیکی، یادگیری‌ مستقل‌ است‌ که لازمه‌ی‌ آن تربیت یادگیرنده مستقل ‌است. یعنی‌ مدارس با فراهم کردن فرصت‌های لازم برای انجام تعاملات‌­ مفید و بیشتر و ایجاد مهارت‌های‌ یادگیری ‌خود تنظیمی‌ در دانش‌آموزان، امکان‌ یادگیری ‌مستقل‌ و اثر بخش ‌را فراهم‌ کنند . پژوهش حاضر به‌ مقایسه ‌مهارت ‌‌‌خودتنظیمی ‌و انگیزش‌ تحصیلی ‌دانش‌آموزان در مدارس‌ الکترونیکی ‌و عادی‌‌ در ‌رشته‌ی علوم ‌تجربی‌ در سال‌ ‌‌تحصیلی 2018-2017 پرداخته است و ‌از نظر هدف این تحقیق ، کاربردی می باشد.
روش‌ها‌: روش تحقیق پس‌رویدادی می‌‌باشد. پژوهش ‌حاضر شامل ‌کلیه ‌دانش‌آموزان ‌پسر پایه ‌دوازدهم ‌رشته‌ی علوم‌ تجربی ‌در ناحیه 4 شهرقم، تعداد1600 نفر می‌باشد که ‌روش‌ نمونه‌گیری تصادفی و تعداد نمونه‌ دانش‌آموزان‌ که براساس‌ جدول‌ مورگان307 نفر تعیین‌ شد که 165 نفر در مدارس ‌الکترونیک  و142  نفر در مدارس عادی انتخاب‌ گردیدند. ابزارهای این پژوهش‌ از دو پرسشنامه مهارت‌های‌ خودتنظیمی (پنتریچ و دی‌گروت) که ‌در دو بخش ‌باورهای ‌انگیزشی ‌و راهبردهای ‌یادگیری ‌خودتنظیمی، تنظیم ‌شده ‌است. راهبردهای ‌شناختی همچون (تکرارومرور، راهبرد‌بسط ‌و گسترش، راهبرد‌ سازماندهی و ‌درک ‌مطلب) است. راهبردهای ‌فراشناختی شامل (راهبردهای برنامه‌ریزی، کنترل ، نظارت و نظم‌دهی) می‌باشد و در بخش دیگر، باورهای انگیزشی شامل (خودکارآمدی، جهت گیری هدف،  ارزش‌گذاری درونی و اضطراب امتحان )است وپرسشنامه ‌انگیزش‌ پیشرفت (هرمنس)که ویژگی که افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا را از افراد با نیاز به پیشرفت پایین متمایز می‌کند،  استفاده‌ شده است. داده‌های ‌حاصل پژوهش، از روش واریانس عاملی و آزمون (T مستقل) تحلیل‌گردید .
یافته‌ها: در فرضیه اول با توجه به اینکه  مقدار t برابر 289/. و سطح معناداری حاصل 003/0 بود لذا نتیجه گرفته‌ می شود که میانگین ‌نمرات‌ انگیزه ‌پیشرفت‌ تحصیلی‌ در مدارس‌ الکترونیک‌ بیشتر  از مدارس‌ عادی ‌می‌باشد. فرضیه دوم نیز با توجه اینکه مقدار t برابر 161/0 و سطح معناداری حاصل 002/0 بود میانگین نمرات استفاده‌ از راهبردهای‌ شناختی ‌مدارس‌ هوشمند بیشتر از مدارس ‌عادی ‌می‌باشد. فرضیه سوم نیز چون مقدار t برابر 247/1و سطح معناداری حاصل000/0گزارش گردید نشان می دهد که میانگین نمرات استفاده ‌از راهبردهای‌ فراشناختی ‌مدارس‌ الکترونیک بیشتر از مدارس‌ عادی‌ می‌باشد.
نتیجه‌گیری: بهره‌گیری از ابزارهای آموزش الکترونیکی در مدارس منجر به ارتقا مهارت‌های خودتنظیمی و انگیزش ‌در دانش‌آموزان‌ می‌گردد. در مدارس با رویکرد آموزش الکترونیکی ‌موجبات‌ درگیری ‌فعال ‌یادگیرنده ‌را در فرآیند یادگیری‌خود انگیخته و فعال به خوبی مهیا می‌سازند. نتایج این پژوهش همسو با نتایج پژوهشگران دیگر نشان داد که استفاده از آموزش مبتنی بر یادگیری الکترونیکی در مدارس بر مهارت های فراشناختی (برنامه ریزی،  نظارت، کنترل و نظم‌دهی) و شناختی (تکرار، مرور، بسط و درک‌ مطلب) در دانش‌آموزان تاثیر به سزایی دارد  و در انگیزه ‌تحصیلی و موفقیت علمی نقش فراوانی را بر عهده دارد. مدارس الکترونیکی با در اختیار داشتن ابزارهای نوین فناوری آموزشی و قرار دادن امکانات‌ رایانه‌ای به دانش‌آموزان در زمان معین و آشنایی دانش‎آموزان با نحوه‌ی‌ استفاده صحیح آن در فضای آموزشی و ضرورت استفاده آن‌ها در تعمیق و درک یادگیری منجر به بهبود فرآیند پردازش اطلاعات، امکان تکرار و مرور محتوای یادگیری تدریس داده ‌شده، بسط و گسترش و ایجاد ارتباط داده‌ها بین یکدیگر و کاربردی بودن آن در فضای محیط واقعی، گسترش فرایندهای ادراکی و حل مسئله , استفاده از راهبردهای متنوع و مدیرت زمان و کنترل آن و به نظم‌دهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های یادگیری و آموزشی در دانش‌آموزان‌ می‌گردد. مدارس الکترونیکی با در اختیار داشتن ابزارهای نوین فن‌آوری آموزشی در تعمیق و درک یادگیری منجر به بهبود فرآیند پردازش اطلاعات , امکان تکرار و مرور محتوای یادگیری تدریس داده‌شده , گسترش فرایندهای ادراکی و حل مساله استفاده از راهبردهای متنوع و مدیرت زمان و کنترل آن و به نظم‌دهی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های یادگیری و آموزشی در دانش‌آموزان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

compera e-learning in the strategy of self-regulation skills and academic motivation in the electronics and the electronic sciences in the field of empirical sciences

نویسندگان [English]

  • F. Hassani Jafari 1
  • A. Abbasi 2

1 Department of Educational Sciences،Payame Noor University، Tehran، Iran

2 Department of Educational Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Information and communication technology has created significant developments in all aspects of individual and collective life, so that in education it has brought birth and growth of e - learning, virtual and smart school, one of the principles of e - learning processes is an independent learning that requires an independent learning training. The aim of this research is to provide students with opportunities to perform more productive interactions and develop their learning skills in students, the ability to learn independently and motivate students in electronic and ordinary schools in the field of experimental science in the 2017 - 2018 academic year and is applicable in terms of the purpose of this study.
Materials and Method: Post - event research method. The present study consisted of all of the 12 boys of the experimental sciences in qom municipality, the number of 1,600 people whose random sampling method and the number of students chosen based on morgan chart were determined that 165 people were selected in e - schools and 142 in normal schools. The tools of this research are two self-regulatory skills questionnaires (Pantrich and DeGrut) which are organized in two parts: motivational beliefs and self-regulated learning strategies. Cognitive strategies (repetition review, expansion strategy, organization strategy and comprehension strategy). Metacognitive strategies (planning, control, monitoring and regulation strategies) and in the other part, motivational beliefs (self-efficacy, goal orientation, internal evaluation and test anxiety) and the Hermes motivation questionnaire that characterize people who need high progress. Distinguishes people with low progression needs. The data were analyzed by factor variance and independent t-test. The results of the study are independent of factor variance and test ( independent t ) .
Findings: In the first hypothesis, considering that the value of t was equal to 0.289 and the significance level was 0.003, it is concluded that the mean of "academic achievement" motivation scores in e-school is higher than normal school. The second hypothesis is that considering that the value of t was 0.161 and the significance level was 0.002, the average scores of using the cognitive strategies of "smart school" are higher than "normal" schools. The third hypothesis, since the value of t is equal to 1.247 and the significance level of 0.000 was reported, shows that the average scores of using the metacognitive strategies of e-school are higher than the normal school. ‌
Conclusion: using electronic learning tools in schools leads to improved self - regulation skills and motivation in students . schools with e - learning approach provide active involvement in learning active and active learning process . the results of this research in line with the results of other researchers showed that the use of e - learning in schools has a significant effect on metacognitive skills ( planning , monitoring , control and comprehension ) and cognitive ( repetition , review , development and comprehension ) in students and plays a great role in academic motivation and academic success. Electronic schools with the acquisition of modern tools of learning technology in deepening and understanding learning resulted in improving the process of information processing, the possibility of repeating and reviewing the learning content, the development of perceptual processes and solving it from various strategies and management of time and control, and planning of learning and learning activities in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-regulation skills
  • Cognitive strategy and metacognition
  • Educational Motivation
  • Electronic schools
  • Normal schools

[1] Niazazari, K., Behnamfar, R. The role of ICT use in learning of primary schoolstudents. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2012; 3(2), 31-43. Persian.

 [2] Adeyemi T., Olaleye, F. Information communication and technology for the effective management of secondary schools for sustainable development in Ekiti State, Nigeria. American-Eurasian Journal of Scientific Research, 2010.5(2), 106- 113.

 [3] Miller, T. Information processing and multimedia design: A comparison of normal-chieving students and students with learning disabilities. Learning Disability, 2005. 28, 59-70.

 [4] Kalita, S., Das, S. Use of ICT in distance higher education with special reference to institute of distance and open learning of Gauhati University. Process Management-New Technologies (JPMNT) 2015 3(3), 104-111.

 [5] Niromand, G., Yazdani, H., Ganji, M.. Investigation of information andcommunication technology and requirements for the implementation and development of smart school in Iran. Media Studies, 2013. 8(21), 145-156. Persian.

[6] Naseri, M., & Mashhadian, F. Iranian Smart and Quality Schools, Farda School Growth Magazine,2011. Year 7, Issue 7, Page 1 Persian.

 [7] Jalali, A. A. (2009). Smart school key to new technologies.

 [8] Zofen, A. (2013). Application of new technologies in education: The study and compilation of humanities universities. Humanities Research and Development Center. 2016. Persian.

 [9] Khani, M., Bagsheri, S., Daneshyar, L. (2013). The relationship is self-learning strategies with a score of high school physics students. Scientific Association ofPhysics Teachers education Iran, from 12 to 15 September 2013, Universityeducators. Persian.

 [10] Ali Nejad, M., Nasim,S. Interaction Communication, Self-Regulatory Learning with Satisfaction with Learning in Smart Schools. Training Technology, 2015. 9 (4), 311-320 .Persian.

 [11] Khani, M., Bagheri, S., Daneshyar, L. The relationship is self-learning strategies with a score of high school physics students. Scientific Association of Physics Teachers education Iran, from 12 to 15 September 2013, Persian.

 [12] Zimmerman, B. J.  A Social Cognitive View of Self-Regulated Academic Learning, By: Barry J. Zimmerman, Journal of Educational Psychology, 0022-0663, September 1, 1989, Vol. 81, Issue 3

 [13] Cole, J., Logan, T. K., & Walker, R. (2011). Social exclusion, personal control, self- regulation, and stress among substance Abuse Treatment clients. Drug and Alcohol Dependence, 113, 13- 20.

 [14] Kadivar, P. (2009). Learning Psychology .2010.Tehran: samt

 [15] Alinezhad, M., Saeed, N. The relationship between interaction and selfregulated learning and satisfaction of studying in smart schools. Education technology, 2014. 9(4), 311-320. Persian.

 [16] Reev, M. [motivation and excitement. (Y. Mahmodi, Trans.). Abingdon:vertayesPublications.2019.

 [17] Santrock, W. Educational psychology. (M. Omidiyan, Trans.). Abingdon: Abingdon:vertayesPublications.201.

 [18] Lynch, A. D., Lerner, R. M., & Leventhal, .TAdolescent academic achievement and school engagement. An examination of the role of school- wide peer culture. Journal of Young Adolescence.2013. 42, 6-12.

 [19] Masaali, S. Relationship between reading study and academic achievement among students in IU ( bojnord Azad University).

 [20] Abedi A, Oreizy H, Sobhaninezhad M. Academic Achievement Motivation and Personality Traits. TLR. 2005; 1 (12) :29-38.2005. Persian.

 [21] Ali Nejad, M, Saeed, N. 'Relationship between interaction, self-regulated learning and satisfaction with education in smart schools', Educational Technology, 2016. 9 (4), pp. 301-310. Persian.

 [22] Suleiman Najjad, A, Hosseini Nasab, D. Interactive effect of teaching self-regulatory strategies and students' cognitive styles on math problem solving performance. Journal of Teaching and Learning Studies, 2012; 4 (2): 81-115. Persian.

 [23] Shilan, Faheme.( 2012) Some of the concepts of self-regulationand its relationship toeducational .Journal of the Popularization of  Science.Second Year, No. 2, Summer. 60-71.

 [24] Fallah Kafshgari, Robabeh, Heidari, Shaban. Comparison of self-regulation skills in intelligent and traditional first year high school students. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2015; 6 ,63-84. Persian.

 [25] Pakdaman Savoji, A. (2007). Compare regulated learning strategies in e-learningand training in person. Journal of Educational Management,2007. 2, 37-64 .Persian.

 [26] Musa Ramezani, S. The effect of multimedia education and lecturing on the motivation of academic achievement and self-regulation of distance learning students. Educational Technology, 2011; 6 (1): 45-57.Persian.

 [27] Qandali, Zahra, Zarabian, Forouzan, Hassani Jafari, Fataneh, Tajik Filistan, Hassan. The effect of using e-bag software on the

academic motivation of high school students. Journal of Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2014; 5 141-160. .Persian.

 [28] Karimnejad, Mahmod .The impact of the use of multimedia with the two methods of traditional teaching and metacognition to motivate progress Attitude to Psychology students. Master's Thesis, Arak University.2010

 [29] Niemi, H. & Launonen, A. Towards self-regulation and social navigation in virtual learning spaces. European Conference on Educational Research, University of Lisbon. 11-14 Sep. 2010

 [30] Ritzhaupt, A., Martin, F., & Daniels, K. (2010). Multimedia competencies for an educational technologist: A survey of professionals and job announcement analysis .Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 19(4), 421-449.

 [31] Weenman, Elshout. & Busato. "Survey of Insteraction Metacognitive for students in simulation computer a comparison for 231.236.1994.nology. 35.


نامه به سردبیر

سر دبیر نشریه فناوری آموزش، با تواضع انتشار نامه های واصله از نویسندگان و خوانندگان و بحث در سامانه نشریه را ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار آنلاین مقاله در سامانه و یا قبل از انتشار چاپی نشریه، به منظور اصلاح و نظردهی امکان پذیر نموده است.، البته این شامل نقد در مورد تحقیقات اصلی مقاله نمی باشد.

توچه به موارد ذیل پیش از ارسال نامه به سردبیر لازم است در نظر گرفته شود:


[1]نامه هایی که شامل گزارش از آمار، واقعیت ها، تحقیقات یا نظریه ها هستند، لازم است همراه با منابع معتبر و مناسب باشند، اگرچه ارسال بیش از زمان 3 نامه توصیه نمی گردد

[2] نامه هایی که بجای انتقاد سازنده به ایده های تحقیق، مشتمل بر حملات شخصی به نویسنده باشند، توجه و چاپ نمی شود

[3] نامه ها نباید بیش از 300 کلمه باشد

[4] نویسندگان نامه لازم است در ابتدای نامه تمایل یا عدم تمایل خود را نسبت به چاپ نظریه ارسالی نسبت به یک مقاله خاص اعلام نمایند

[5] به نامه های ناشناس ترتیب اثر داده نمی شود

[6] شهر، کشور و محل سکونت نویسندگان نامه باید در نامه مشخص باشد.

[7] به منظور شفافیت بیشتر و محدودیت حجم نامه، ویرایش بر روی آن انجام می پذیرد.

CAPTCHA Image