فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم‌تربیتی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، ایران

2 گروه کامپیوتر، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، بیرجند، ایران

چکیده

پیشینه و اهداف:به طور حتم همه ما به‌این موضوع واقفیم که  به دلیل تنوع و تعدد رسانه‌های مختلف در اطراف فرزاندانمان، امروزه ذائقه یادگیری آنها تغییر کرده و برای یادگیری به آنان چاره‌ای جز استفاده از فن‌آوری در آموزش و استفاده از ابزار‌ها و روش‌های تدریس مبتنی بر جندرسانه‌ای وجود ندارد.
امروزه در کنار کتاب­های درسی، چند‌رسانه‌ای­ها، محیط­های یاددهی و یادگیری دیجیتال نیز به حمایت و پشتیبانی آموزشی فراگیران  آمده اند. ضمن اینکه همه می دانیم استفاده از کامپیوتر و جندرسانه‌ای به تنهایی تاثیر آموزشی ندارد بلکه ترکیب آن با یک تفکر آموزشی خوب و خود آموز است که کاربرد دارد.
در این میان ،در رشته هایی مانند کامپیوتر، که تدریس انها نرم افزار محور است  و معلم لازم است برای اموزش یک نرم افزار، به طور همزمان آموزش خود را به طور مستقیم بر روی نرم افزار مربوطه ارائه نماید،درس افزارها و چند رسانه ای هایی تهیه و تولید شده اندکه معلمان برای تدریس و دانش آموزان نیز برای یادگیری، در کنار کتب درسی تخصصی رشته ، از آنها به عنوان یک منبع کمک درسی بهره می برند اما مهمترین نکته در طراحی این درس افزارها و چند رسانه ای ها ، عدم استفاده از یک رویکرد آموزشی مناسب همراه با طراحی آموزشی کارآمد می باشد.
یکی از الگوها ورویکردهای آموزشی مناسب برای این منظور الگوی ساختن گرایی است این الگو، بر یک مساله، سوال یا پروژه به عنوان کانون و نظام‌های پشتیبانی و ذهنی در برگیرنده آن است. هدف شاگرد، تفسیر مساله یا حل مساله یا اتمام پروژه است. شاگردان برای تامل بر عمل باید از عملکردی که برایشان الگو سازی شده، تقلید کنند و معلمان نیز باید عملکرد شاگردان را دوباره به نمایش گذارند تا شاگردان درگیر تامل بر عمل شوند‌‌. راهبرد های الگوسازی بر نحوه عملکرد افراد متخصص متمرکز می شود.ضمن اینکه برای  آموزش‌های مبتنی بر پروژه  سه مدل تمرین محور،موقعیت محوروپروژه محور وجود دارد که دراین پژوهش پس از طراحی یک نرم افزار چند رسانه ای با رویکرد ساختن گرایی پروژه محور ، که عموما از دو مدل تمرین محور و پروژه محور برای یادگیری استفاده شده، در نهایت میزان تاثیر چندرسانهای با رویکرد پروژه محور بر یادگیری ویادسپاری هنرجویان پایه دهم رشته کامپیوتر هنرستان در شهرستان بیرجند مورد بررسی قرارگرفته است.
روش‌ها‌: روش پژوهش ­نیمه‌تجربی است و جامعه پژوهش را دانش­آموزان پایه دهم هنرستان در رشته کامپیوتر شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش شهرستان بیرجند تشکیل میدهند. از بین جامعه تحقیق دو گروه آزمایش و گواه 25 نفره به عنوان گروه نمونه و به شیوه­ نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. گروه آزمایش با استفاده از شیوه چندرسانه­ای پروژه محور و گروه گواه با استفاده ازروش سنتی آموزش دیدند. یادگیری هنرجویان از طریق آزمون­های معلم­ساخته (پیش­آزمون و پس­آزمون) مورد سنجش  و ارزیابی قرار گرفت و پایایی آنها به کمک آلفای کرونباخ %77 برآورد گردید. داده­ها از طریق آمار استنباطی (تحلیل‌واریانس‌با اندازه­گیری مکرر و تحلیل‌کواریانس‌‌) تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها:نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر آموزش با استفاده از چندرسانه­ای با رویکرد پروژه­محور بر یادگیری –یادسپاری هنرجویان 5/68 % بیشتر از روش سنتی تاثیر مثبت داشته است.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر نشان می­دهد که آموزش‌مبتنی‌بر‌رایانه با استفاده از چندرسانه‌ای با رویکرد پروژه‌محور هم ‌بر یادگیری در سطوح پایین (دانش، فهمیدن و کاربست) و هم برسطوح بالای حیطه شناختی (تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و آفریدن) وهم بریادسپاری هنرجویان‌هنرستان‌تأثیربه‌سزایی‌دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of project-based multimedia approach on learning of students in computer science city of Birjand

نویسندگان [English]

  • M. Rostaminezhad 1
  • M. mohammadi 2

1 Department of Educational Sciences and Psychology, University of , Birjand, Iran

2 Computer Sccience Group, Department of Educational Sciences and Psychology, Farhangian University, Birjand, Iran

چکیده [English]

Background and Objectives: Certainly we all know that due to the diversity and multiplicity of different media around our children, today their taste for learning has changed and there is no choice but to use technology in education and use tools and methods of teaching based on multimedia.
Today, in addition to textbooks, multimedia, digital teaching and learning environments have also come to the educational support of learners. While we all know that the use of computers and multimedia alone does not have an educational effect, but combines it with a good educational and self-learning thinking that is applicable.
Meanwhile, in disciplines such as computer, where teaching is software-based and the teacher is required to teach a software, at the same time provide his training directly on the relevant software, lessons and multimedia There are some that have been prepared and produced that teachers use for teaching and students for learning, along with specialized textbooks in the field, as a source of teaching aid, but the most important point in designing these tools and multimedia is not to use them. It is a suitable educational approach along with efficient educational design.
One of the appropriate educational models and approaches for this purpose is the model of constructivism. This model is based on an issue, question or project as the focus and support and mental systems. The student's goal is to interpret the problem or solve the problem or complete the project. In order to reflect on action, students must imitate the performance that has been modeled for them, and teachers must re-demonstrate student performance so that students engage in action-reflecting. Modeling strategies focus on how experts work. In addition, for project-based training, there are three practice-based, position-based, and project-based models. In this study, after designing a multimedia software with a project-oriented constructivist (PBL) approach. , Which generally uses two models of practice-based and project-based learning, finally, the extent of the impact of multimedia with a project-based approach on learning memory learning of tenth grade students in the field of computer science in Birjand city has been investigated
Materials and Method: The study design is quasi-experimental. The statistical population of this study consists of all second grade boy students of technical and vocational schools in Birjand. The sample was divided into experimental and control groups, which 25 participants in each. The experimental and control groups were trained with multimedia and traditional methods, respectively. Students' academic achievement was measured by teacher-made tests (pretests and the posttests) and their reliabilities were estimated using Cronbach's alpha estimated to be %77. Data were analyzed through inferential statistics (Analysis of variance with repeated measures and Covariance).
Findings: The results indicated that the impact of project-based multimedia training on students' learning-retention had more positive effect (68.5% in comparison to the traditional method.
Conclusion: The present study shows that computer-based Constructivism with project-based approach affects both low level of learning (knowledge, understanding and use)  and high level of learning ( analysis, evaluation, and creation) and retention among students in vocational and technical schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia
  • Constructivism
  • PBL. Learning

[1] Ayati M. Social Foundations of Curricula in the World of Globalization. 8th Conference of the Curriculum Presentation Association. 2008 October 29: Babolsar, Iran. Persian.

 [2] Cerghit I. Alternative and complementary system of education structures, style and strateges. Romanian: Iasi: Ed. Polirom; 2008.

 [3] Ionescu M, Bocos M, Treatise on the modern teacher (45). Romanian: Pitesti: Ed. Parallel; 2009.

 [4] Leow F T, Neo M. Interactive multimedia learning: Innovating classroom education in a Malaysia university. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2014; 13(2): 99-110.

 [5] Alvites Huamani C. Simulation and virtual learning environment: Tools for teaching psychology in higher education. Psychology Research.2014; 4(5):374-382.

 [6] Razavi A. New topics in educationalTechnology. Ahvaz: University of Ahvaz. 2007. Persian.

 [7] Zamani BS, Saeedi M, Saeedi A. [Effectiveness and sustainability of the effect of self- efficacy and academic motivation math multimedia]. Journal of Information and Communication Technologies in Education, 2012; VI: 87-67. Persian.

 [8] Blumenfeld PC, Soloway E, Marx RW, Krajcik JS, Guzdial M, Palincsar A. Motivating project-based learning: sustaining the doing, supporting the learning. Educ Psychol. 1991; 26:369–398.

 [9] Omale N, Hung W, Luetkehans L, & Cooke-Plagwitz J. Learning in 3-D multiuser virtual environments:Exploring the use of unique 3-D attributes for online problem-based learning. British Journal of Educational Technology. 2009; 40(3), 480-495.

 [10] Atarn M, Hajhosaininejad G, Karami Z. IT-based elementary school science education. Tehran: Mehrab Ghalam Publications. (2004). Persian.

[11] Karagiorgi Y, Symeou L. Translating constructivistm into instructional design: Potential and limitations. Educational Technology & Society.2005; 8(1), 17-27.

 [12] Fardanesh H. [Classification of the models based on learning and teaching approaches]. Studies of Education and Psychology.2008; 9(2): 5-21 .Persian.

 [13] Downing K, Kwong  T, Chan  S, Lam  T, Downing  W. Problem-based learning and the development of metacognition. Higher Education. 2009; 57 (5): 609-621.

 [14] Juuti K, Lavonen J, Aksela M, Meisalo V. Adoption of ICT in science education: a case study of communication channels in a teachers’ professional development project. Eurasia J Math Sci Technol Educ. 2009; 5:103-118.

 [15] Doppelt Y. Implementation and assessment of project-based leasing in flexible environment. Int J Technol Design Educ 2003; 13:255-272.

 [16] Papastergiou M. Learning to design and implement educational websites within pre-service training: A project-based learning environment and its impact on student teachers. Learning. Media and Technology. 2005; 30(3): 263-279.

 [17] Yildirim Z. Hypermedia as a cognitive tool: Student teachers' experiences in learning by doing. Educational Technology & Society. 2005;2(8): 107-117.

 [18] Seo K, Pellegrino D. Double your trouble, double your fun!: Multimedia- Assisted Project Based Learning. In Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2007; (pp. 2102-2104). Chesapeake, VA: AACE.

 [19] Chanlin JL. Technology integration applied to project-based learning in science. Innovations in Education and Teaching International. 2008; 45(1): 55–65.

 [20] Dale S, Trish S. Teachers’ instructional perspectives and use of educational software. Teaching and Teacher Education 2001; 17(1): 15-31.

 [21] Sa'adatmand  M.   The study of the effect of Computer Aided Learning (CIA) on the learning of English in the first year of high school and its comparison with traditional teaching methods. [master's thesis]. Tehran: Tehran Teacher Training University; 2002. Persian.

 [22] Zakeri A.  The comparison of the  effect of using educational software withg traditional method on the academic centers. [master's thesis]. Tehran: Tehran Teacher Training University; 2003. Persian.

 [23] Sheikh Z, Mehr Mohammadi M. Achievement of the mathematical course of the first grade students in Tehran District 8, [master's thesis]., Tehran: Tehran Teacher Training University; 2004.  Persian.

 [24] Nuri Taraz Khaki  S. Development and testing of multimedia program in the Bioscience and Hygiene of the first elementary school of high school using a scientific exploration model in Birjand, [master’s thesis]. Birjand University; 2008. Persian.

[25] Rezaeian, F. The effect of computer-assisted education on the geographical learning of male students in the first year of middle school in District 8 of Tehran. Education. [master’s thesis]. Tehran Teacher Training University; 2003. Persian.