فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه معماری،دانشکده معماری و شھر سازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تھران مرکزی

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

اهداف: نقش دانش ریاضی و کاربرد ابعاد مختلف آن در طراحی معماری در طول تاریخ غیر‌قابل‌انکار می‌باشد. در دهه‌های اخیر شاهد افزایش تعامل بین ریاضی و معماری در جهان بوده‌ایم، در حالی که ریاضی در آموزش معماری در ایران همچنان در قالب دروس مقدماتی به شیوه سخنرانی تدریس می شود. یکی از دغدغه‌های مهم در یادگیری طراحی معماری بهره‌گیری از آموزش‌های مقدماتی است.
روش : با توجه به ضرورت بازبینی جایگاه دانش ریاضی در آموزش طراحی معماری و در راستای توسعه راهکارهای به‌ کارگیری تفکر ریاضی در فرآیند منطقی طراحی، تحقیق حاضر با بهره‌‌گیری از الگوی پیشنهادی لاوسون و با استفاده از روش تحقیق شبه‌آزمایشی اقدام به آزمون مدل آموزشی در محیطی متشکل از دو گروه آزمون و گواه در دروس مقدمات طراحی 1و2 می‌نماید. آزمودنی‌های تحقیق پنجاه‌و‌دو نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد ارومیه هستند. دانشجویان با بهره‌گیری از جنبه‌های جبری، حساب، هندسی و نمادین در ریاضی به ارائه راهکارهای منطقی برای مسئله‌های طراحی می‌پردازند. توانایی طراحی آزمودنی‌ها توسط روش سنجش عملکردی بر اساس ملاک‌های داوری سنجیده شد.
یافته ها: هم‌بستگی نزدیک بین نمرات ارزشیابی طراحی و کاربرد ریاضی (0/384 =ƿ) نشانگر تأثیر مثبت تفکر ریاضی در شکل‌گیری ایده‌های منطقی حل مسئله و کیفیت کلی طراحی می‌باشد.
نتیجه گیری: بر‌ اساس یافته‌های تحقیق در سنجش کیفیت کلی طراحی، دانشجویان شکل‌های هندسی پیچیده را از طریق درک مبنای ریاضی آنها به عنوان راهکارهای منطقی ، خلاق و کارآمد در طراحی معماری به کار بستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Role of mathematical thought in improvement of architecture students’ abilities on logical aspects of design

نویسندگان [English]

  • Elham Mohammadzadeh chianeh 1
  • Hossein Soltanzadeh 2
  • mozayan Dehbashi Sharif 3
  • Ghazal Keramati 3

1 PhD Candidate, Dep. Of Architecture, Architecture and Urban Design Faculty, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Associate Prof., Dep. Of Architecture, Architecture and Urban Design Faculty, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

3 Assistant Prof., Dep. Of Architecture, Architecture and Urban Design Faculty, Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

Goals: Historically, the role of mathematics and application of its different aspects of architectural design is indisputable. While recent years have witnessed a high level of interaction between mathematics and architecture in the world, mathematics in architectural education in Iran is still teaching as basic lessons through the lecture method. A great concern in learning architectural design is utilizing basic education.
Method: Given the necessity of revising the role of mathematics in education of architectural design, and about developing new approaches for application of mathematical thinking in logical process of design, the present study aims to test an educational model in an environment consisting of treatment and control groups in Basic Design 1 & 2, using the proposed model of Lawson as well as quasi-experimental research method. Therefore, the subjects are selected among B.A. students of Islamic Azad University of Urmia (n=52). They provide logical solutions for design problems, using algebraic, arithmetic, geometric and symbolic aspects of mathematics. The subjects’ design abilities were evaluated by the performance measurement method based on judging criteria.
Findings: The correlation between design evaluation scores and mathematics application (ƿ=0.384) shows the positive effect of mathematical thinking in developing logical solutions and general quality of design.
Conclusions: In analyzing the general quality of designs, the findings reveal that students apply complex geometric forms through understanding their mathematical basis as logical, creative and effective solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Architecture design education"
  • "Design process"
  • "Lawson educational model"
  • "Mathematical applied concepts"
  • "Design ability"