فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 عضو هیات علمی ،دانشگاه آزاد اسلامی ؛ واحد تهران جنوب؛ دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی . ایران ، تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش ربات همیار معلم بر ارتقای مهارت های تولیدی زبان انگلیسی با تاکید بر رویکرد ارتباطی بود. روش پژوهش از نوع آمیخته کیفی و کمی بوده است. بخش کیفی سنترپژوهی بود و متون بین سال های 2002 تا 2016 تحلیل شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی فیش برداری از کتب مرتبط بود که پس از تجزیه و تحلیل مبانی نظری، مولفه های استخراج شده به شکل تکالیف یادگیری در قالب طرح درس های مهارت های تولیدی کتاب زبان پایه دهم، در هشت جلسه آموزشی اجرا شدند. بخش کمی شبه تجربی با استفاده از دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری شامل 150 دانش آموز دختر پایه دهم شهر قزوین در سال تحصیلی (98-97) بود که 37 نفر از طریق نمونه گیری نظام مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی آزمون های زبان برای سنجش مهارت ها بود و طرح درسها در دو گروه با استفاده از ربات همیار و بدون استفاده از آن با استفاده از 2 مرحله اجرای پیش آزمون و پس آزمون، آزموده شدند. در بخش آماری، اطلاعات با استفاده از آزمون t دو گروهی مستقل و مانکوا تحلیل شدند. نتایج یافته ها نشان داد که استفاده از ربات همیار معلم در آموزش باعث افزایش مهارت های تولیدی زبان انگلیسی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Assistant Robot Teacher on Improving Productive English Skills Emphasizing Communicative Language Teaching: Research Synthesis

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Khosravinezhad 1
  • Zahra Taleb 2
  • amineh ahmadi 3
  • Daryoosh Noroozi 4

1 Islamic Azad University of Tehran: South branch

2 Department of Education,Faculty member,Islamic Azad of University,Tehran,Iran

3 Associate Professor of Islamic Azad University, Tehran South Branch

4 Islamic Azad University of Tehran: South branch

چکیده [English]

The study aimed at searching for the role of assistant robot teacher on teaching English according to communicative language approach to improve productive English skills. The research method was mixed including qualitative-quantitative one. It was Super combination way and sources between 2002 till 2015 were analyzed. The Gathering data tool in qualitative part was note taking of related resources, after literature analysis; extracted elements as learning tasks in lesson plan form in relation with productive skills based on 10th book were carried out at 8 sessions. The Methodology in quantitative part was semi- experimental with experimental and control groups. The research population was 150 students in 10th grade of high school in Ghazvin in 97-98 educational year and 37 participants were selected by systemized sampling. The tools in quantitative part were English tests for assessing productive skills. In quantitative part lesson plans were taught, one class using robot assistant teacher and the other without using it holding up pre-test and post-test. For data analysis in quantitative part, independent-sample T test and MANCOVA was used to analyze data. The results showed that using assistant robot teacher in teaching English improve productive skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assistant Robot Teacher
  • Communicative Language Teaching approach
  • Productive English skills