فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی ارشد گروه تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر طراحی محیط یادگیری همیارانه مبتنی بر رایانه(CSCL) در محیط نرم افزار ریاضی پویا بر مهارت حل مساله بود.
روش: این پژوهش با روش آزمایشی، طرح پیش آزمون-پس آزمون انجام شد. جامعه آماری دانش‌آموزان پسر پایه دهم شهرستان نظرآباد استان البرز در سال تحصیلی 1396-97 بودند. نمونه آماری با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد ( 96 نفر) و به طور تصادفی در سه گروه گمارش شدند. الگوی طراحی آموزشی پایه برای سه گروه، الگوی طراحی محیط های یادگیری سازنده‌گرا و مسئله محور جاناسن انتخاب شد. در گروه گواه، یادگیری با الگو مزبور بدون استفاده از نرم افزار صورت گرفت؛ در گروه آزمایشی یک، الگو با روش یادگیری انفرادی با استفاده از نرم افزار ریاضی پویا و در گروه آزمایشی دو، الگو با روش یادگیری همیارانه مبتنی بر رایانه با استفاده از نرم افزار ریاضی پویا تلفیق شد. ابزار پژوهش، آزمون محقق ساختة حل مسئله ریاضی بود. بمنظور تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که یادگیری در محیط CSCL ( 16/33) و همچنین یادگیری انفرادی با استفاده از نرم‌افزار ریاضی پویا (14/2) هر دو بر افزایش مهارت حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان موثر هستند؛ اما تاثیر یادگیری همیارانه بیشتر از یادگیری انفرادی است (0/05>P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می‌توان از طراحی CSCL و نرم افزار ریاضی پویا برای افزایش مهارت حل مسئله ریاضی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The investigation of the effect of computer supported collaborative learning (CSCL) environment and dynamic mathematics software on trigonometric problem solving skill

نویسندگان [English]

  • Nasrin Mohammadhasani 1
  • Sina Asadi 2

1 Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 MSc student, Department of Educational Technology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Goals: The study aimed to investigate the effect of using computer-supported collaborative learning environment base on dynamic mathematics software on mathematical problem solving skills.
Method: This study was performed by experimental design. The statistical population was all 10th grade male students in Nazarabad city of Alborz province in the academic year 2017-2018. The statistical sample was selected by multistage cluster sampling (n = 96) and the participants were randomly assigned to three groups. The instructional design model for all three groups was Jonasson's model of constructivist and problem-based learning environments. In the control group, participants learn by the mention model in conventional method, experimental group1 used the model through individual learning using dynamic mathematics software and in the experimental group 2, the model was integrated CSCL using dynamic mathematics software. The research tool was research-made test of mathematical problem-solving skill. ANOVA was used to analysis the data.
Findings: The result confirm that learning in CSCL environment(16.33) as well as individual learning using dynamic mathematics software(14.2) are both effective in enhancing students' math problem solving skills; But the effect CSCL was more than individual learning(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer-supported collaborative learning( CSCL)
  • Constructivist Instructional Design
  • Dynamic Mathematics Software
  • trigonometric Problem Solving