فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

در سال­های اخیر، جمعیت قابل توجه کودکان در ایران، سبب توجه ویژه به مسأله آموزش و فضاهای آموزشی کودکان شده است. متاسفانه در ایران، اکثر دبستان­ها و مهدکودک­ها در فضاهای فاقد طراحی مناسب و یا در فضاهایی با کاربری غیر آموزشی (مثل خانه) تأسیس می­گردند. هدف از تحقیق حاضر، دست­یابی به اصول طراحی فضاهای ویژه کودکان برای کودکان 3 تا 6 ساله ایرانی با تأکید بر بهره­گیری از قابلیت­های محیطی مؤثر بر ذهن و رفتار کودکان، و رویکرد ارتقاء خلاقیت آنان است. در این تحقیق، بر پایه تلفیق نظریات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش تحقیق پیمایشی (زمینه­یابی) استفاده شده و براساس مدل خلاقیت، اصول طراحی فضاهای آموزشی استنتاج گردیده است. نتایج تحقیق براساس مدل، تهیه اصولی معمارانه­ برای طراحی فضاهای آموزشی کودکان 3 تا 6 ساله در جهت ارتقاء انگیزش و خلاقیت آنان است. تغییر- تکمیل پذیری فضا و اجزای آن، تداخل فضاهای باز و بسته و بازسازی عناصر محرک طبیعی مانند نور، آب و گیاهان می­شود.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing Patterns of Children Educational Spaces Based on Creativity Model

نویسندگان [English]

  • M. Shafaie
  • R. Madani

Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

In recent years, a significant population of children in Iran is caused a special attention towards the problem of educational spaces for children. Unfortunately in Iran, most schools and child care spaces are established in non-educational buildings (such as houses). Emphasizing on the advantages of environmental features that influence the human mind and his behavior, this study is seeking to achieve designing patterns for 3-6 years old children educational spaces. The Survey Research Method is used in this research. Based on the integration of related theories, the patterns are derived from the creativity model. The conclusion displays the patterns of children educational spaces for promoting their motivation and creativity, such as: the variability of space and its components, the interaction between indoor and outdoor spaces, diversity and game-making of the natural stimulus elements such as light, water and plants.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity model
  • children's educational spaces
  • creativity promotion
  • design principles

[1] Krippner S., Dreams and Creativity, Encyclopedia Of Creativity,vol 1,San Diego, 1999, pp. 597-606 . ]2 ]عظمتی حمیدرضا، اصول طراحی پارکهای شهری مبتنی بر ارتقاء خالقیت کودکان، پایاننامه دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387 ، صفحه 41. [3] Balke E., play and the arts : the importance of the unimportant, Childhood Education,Vol.73, No. 6, 1997, pp. 355-360. [4] Trevlas E., Matsouka O. and Zachopoulou E., Relationship between playfulness and motor creativity in preschool children, Routledge, part of the Taylor & Francis Group, Early Child Development and Care , Vol. 173, No. 5, 2003, pp. 535-543 . [5] Alexander Ch., Sara I., Murray S. and Max J., Ingrid Fiksdahl-King and Shlomo Angel, A Pattern Language, New York, Oxford University Press, 1977, p. 368. قابهای شفاف رنگی متحرک پنجره اصلی مینو شفایی و همکار 216 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم، جلد 4 ،شماره 3 ،بهار 9331 [6] Paulus P., Groups, Teams, and Creativity: the creative potential of idea-generating groups, Applied Psychology :An International Review, Vol. 49, 2000, pp. 237-262. [7] Mamykina L., Candy L. and Edmonds E., Collaborative-Creativity, Communication Of the ACM, Vol. 145, No .10, 2002, pp. 96-99. [8] Arnone Marilyn P., Using Instructional Design Strategies To Foster Curiosity, ERIC Clearinghouse on Information & Technology, Syracuse University, 2003. [9] Tamdogon. O.G., Creativity in Education: Clearness in Perception, Vigorousness in Curiosity, Education for Information ,IOS Press, Vol. 24, No. 2-3, 2006, pp. 139-151. [10] Mccoy M., Evans. J. and Gary W., The Potential Role Of The Physical Environment In Fostering Creativity, Creativity Research Journal, Vol .14, No .3, 2002. [11] Shibata S. and Suzuki N., Effects of an In door Plant On Creative task Performance and Mood, Scand g Psychol,Vol. 45, No.5, 2004. [12] Hornecker Eva., Space and Place – Setting Stage for Social Interaction, universiting of Sussex, 2005. [13] Edwards C.P. and Springate K.W., Encouraging creativity in early childhood classrooms, ERIC Digest, Office of Educational Research and Improvement, Washington DC, 1995. ]14 ]دالور علی، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ویرایش، تهران، 1387. ]10 ]کرلینجر فرد و پدهازراالزار، رگرسیون چند متغیری در پژوهش رفتاری، ترجمه حسن سرایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384. ]16 ]هومن حیدرعلی، تحلیل دادههای چند متغیری در پژوهش رفتاری، تهران، نشر پارسا، 1380. ]17 ]هومن حیدرعلی، مدلیابی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران، نشر سمت، 1384.