فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعـات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،تهران،ایران

چکیده

امروزه یادگیری الکترونیکی نقش مهمی را در آموزش ایفا می‌نماید و بدون شک یکی از مهم­ترین چالش‌های پیش‌ رو در آموزش الکترونیکی، تولید محتوای آموزشی مناسب برای یادگیرندگان است. از طرفی یادداشت‌برداری روشی معمول برای ثبت دیدگاه‌ها و ایده‌ها در ارتباط با قسمت خاصی از یک موضوع آموزشی است که می‌توان آنها را بین یادگیران به‌ اشتراک گذاشت. این یادداشت‌ها می‌تواند به صورت پرسش‌، طرح ابهامات و یا خلاصه‌برداری و نتیجه‌گیری در یک موضوع آموزشی باشد. بنابراین، یکی از فنّاوری­های قابل توجه در زمینة تولید محتوای آموزشی، استفاده از یادداشت‌های کاربران برای تولید و بهبود محتوای آموزشی است. از آن ‌جا‌ که می‌توان یادداشت‌های یادگیرندگان را در ارتباط با یک موضوع خاص آموزشی به محتوای درس چسباند، استفاده از این یادداشت‌های می‌تواند مؤلف درس را در بهبود محتوای الکترونیکی دروس خود یاری کند. زیرا با توجه به هستی‌شناسی1 و مشخص بودن این مطلب که هر یادداشت مربوط به چه مفهومی است می‌توان محتوا‌ی آموزشی مورد نظر را در سلسله مراتب هستی‌شناسی بهبود بخشید‌. در ضمن می‌توان قسمتی از محتوای مناسب آموزشی را از یادداشت‌های کاربران استخراج نمود و در اختیار دیگر یادگیرندگان قرار داد‌. مزیّت این راهکار استفاده از یادداشت‌هایی است که در مقایسه با بازخورد‌های‌ صریح یادگیران، کاملاً آزادانه و به صورت ضمنی انجام می‌شود. چارچوب پیشنهاد شده در این کار روشی را برای استفاده از یادداشت‌های کاربران در تولید و بهبود محتوای الکترونیکی در سیستم‌های یادگیری الکترونیکی ارائه می‌کند. در این مقاله جزئیات دسته‌بندی یادداشت‌ها و همچنین روش‌های امتیازدهی آنها تشریح خواهد شد. علاوه‌­بر این راهکارهای پیشنهادی برای استخراج نتائج تحلیل از یادداشت‌ها و تنظیم توصیه‌های لازم برای مؤلف درس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه راهکاری برای ارزیابی چارچوب پیشنهادی ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Framework for ‍Classification, Rating, and Extraction from Learners’ Annotations to Produce Learning Contents in E-Learning Systems

نویسندگان [English]

  • S.F. Noor Behbahani
  • A. Kardan

Faculty of Computer Engineering and Information Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays e-learning has an important role as a collaborative learning environment in education. Obviously one of the most important challenges in e-learning is to produce appropriate learning contents for learners. One solution could be selecting and edit appropriate annotations being placed by learners. Due to the possibility of adding annotations to a specific learning content, exploiting learners’ annotations can help course author to improve his/her learning content. Regarding to concepts’ ontology and contents’ annotations, it is possible to edit certain contents in content hierarchy. Furthermore, it is possible to create learning contents by selecting high rated learners’ annotations and presenting them to other learners. Being an implicit method related content annotation that can be easily edited or removed are considered as the advantages of the proposed method of using annotations for editing contents. In this paper a framework for using learners’ annotations for selecting and editing learning contents in e-learning systems is presented. The details of annotations classification and method of rating annotations will be discussed. In addition, the proposed solution is tested and advantages of annotations are analyzed in order to produce feedbacks for authors and the conclusions are shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-Learning
  • adaptable learning
  • note-taking
  • content production

[1] Martins A. C., Faria L., Vaz de Carvalho C. and Carrapatoso E., User Modeling in Adaptive Hypermedia Educational Systems, Educational Technology & Society, Vol. 11, No.1, 2008, pp. 194-207. [2] Sonwalkar N., Adaptive individualization: the next generation of online education, 2008, pp.44-47. [3] Brusilovsky P., Henze N., Open corpus adaptive educational hypermedia, In: Brusilovsky P., Kobsa A., Neidl W., (eds.): The Adaptive Web: Methods and Strategies of Web Personalization, Lecture Notes in omputer Science, Vol. 4321. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007. [4] Brusilovsky P., Adaptive navigation support, In: Brusilovsky P., Kobsa A., Neidl W. (eds.): The daptive Web: Methods and Strategies of Web Personalization. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4321. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007. [5] Brusilovsky P. and Millán E., User Models for Adaptive Hypermedia and Adaptive Educational Systems, The AdaptiveWeb, LNCS 4321, 2007, pp. 3 - 53. [6] Brusilovsky P., Adaptive navigation support, In: Brusilovsky P., Kobsa A., Neidl W. (eds.): The Adaptive Web: Methods and Strategies of Web Personalization. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4321. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007. [7] Brusilovsky P.,Developing Adaptive Educational Hypermedia Systems: From Design Models to Authoring Tools, In: Murray T., Blessing S., Ainsworth S. (eds.): Authoring Tools for Advanced Technology Learning Environments: Toward cost-effective adaptive, interactive, and intelligent educational software. Dordrecht, Kluwer, 2003, pp. 377-409. [8] De Bra P., Ruiter J.P., AHA! Adaptive hypermedia for all, In: Fowler W., Hasebrook J. (eds.) Proc. of WebNet'2001, World Conference of the WWW and Internet. AACE, 2001, pp. 262-268. معیاری برای دستهبندی، امتیازدهی و استخراج از یادداشت برداری یادگیرندگان ... نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال چهارم ، جلد 4 ،شماره 2 ،زمسـتان 1388 163 [9] Cotton K., Monitoring student learning in the classroom, Northwest Regional Educational Laboratory, U.S. Department of Education, School Improvement Research Series (SIRS), 1988. [10] Brusilovsky P., Schwarz E., Weber G., ELMART: An intelligent tutoring system on World Wide Web, In: Frasson C., Gauthier G., Lesgold A. (eds.) Proc. of Third International Conference on Intelligent Tutoring Systems, ITS-96. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1086. Springer Verlag, 1996,pp.261-269. [11] Cheung B., Hui L., Zhang J. and Yiu S.M., SmartTutor: An intelligent tutoring system in web-based adult education, The Journal of Systems and Software, Vol. 68, No. 1, 2003, pp. 11-25. [12] Holohan E., McMullen D., Melia M. and Pahl C., Adaptive E-Learning Content Generation based on Semantic Web Technology, In Proc. of the Workshop on Application of Semantic Web Technologies in E -Learning of the 12th International Conference on Artificial Intelligence Amsterdam, Netherlands, July, 2005. [13] Dias A., Bidarra J., Designing e-Content: a Challenge for Open Educational Resources, Comunicação publicada nas actas da conferência EADTU 2007, Lisboa, 2007. [14] Liang Y. Z., Zhongying Zeng Q.,(2007), Mining User’s Interest from Reading Behaviorin E-learning System, Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing, Eighth ACIS International Conference on Publication, Vol. 2, 2007, pp. 417-422. [15] Daconta M.C., Obrst L.J. and Smith K.T., The Semantic Web – a Guide to the Future of XML, Web Services, and Knowledge Management, Wiley Publishing Inc., Indianapolis, Indiana. 2003. [16] D’Angelo G., Dalla Didattica Alla E-Didactics - Paradigmi, Modelli e Tecnologie per l’eLearning, Editore: Napoli L., 2007. [17] Dicheva D., Aroyo L., Cristea A., Collaborative Courseware Authoring Support, WEBCATE 2002 – Computers and Advanced Technology in Education, Cancun, Mexico, May, 2002, pp.52-57. [18] Aroyo L., Dicheva D., Learning and Teaching Support for WWW-based Education", IJCEELL, 11(1/2), 2001,pp. 152-164. [19] Aroyo L., Dicheva D., Velev I. , A ConceptBased Approach to Support Learning in a Webbased Course Environment, J. Moore, C.L. Redfield, W. [20] Brusilovsky P., Adaptive Educational Hypermedia, Proceedings of PEG conference, Finland, 2001,pp.8-12. [21] De Bra P. and Calvi L., AHA! An open Adaptive Hypermedia Architecture, The New Review of Hypermedia and Multimedia, Vol. 4, 1998, pp. 115-139. [22] Kay J. and Kummerfeld B., Adaptive Hypertext for Individualised Instruction, Workshop on daptive Hypertext and Hypermedia, UM'94, Cape Cod, 1994. [23] Passier H., Jeuring J, Ontology based feedback generation in design oriented e-learning systems, IADIS e-Society, 2004. [24] Mory E., Feedback research revisited, in Handbook of research for educational communications and technology, D.H.Jonassen (Ed.), MacMillian Library Reference, New York, USA.Warmerdam J, Kleppe A, Praktisch UML, Addison Wesley, Amsterdam, The Netherlands. 2003.