فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

2 دانشگاه هنر اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

معماری گروهی موضوعی راهبردی و بحث برانگیز در موفقیت فرایند طراحی معماری امروز محسوب می­شود. همان طور که    می­دانیم؛ گروه فقط به مثابه مجموعهای از افراد عمل نمیکند، بلکه به نحوی از توانمندیهای مجموع افراد فراتر میرود. در این­گونه طراحی، ساختمان، گسترش ذره ذره مشارکت در طراحی است که فراتر از یک تک بنا است و حاوی ارتباطات اجتماعی کلیه افرادی است که درگیر فرایند طراحی بوده­اند. بر این اساس شیوه پیشنهادی مقاله مبتنی بر برخورد با معماری گروهی یک امر ضروری است؛ زیرا در طی رشد جوامع و گسترش علم، اجزاء یک گروه با کمک هم می­توانند چرخ­دنده­های ماشین طراحی را حرکت دهند. 
هدف این مقاله حرکت در راستای اصول پایه تفکر در طراحی گروهی می باشد. با توجه به چنین رویکردی به بررسی مفهوم گروه و کار گروهی در معماری پرداخته­ایم تا با شناسایی گام­های طراحی گروهی، در یک طراحی گروهی دانشجویی با دانشجویان همراه شویم و نقاط ضعف و قوت حرکت آنان را در گام­های متفاوت شناسایی کنیم و بر اساس اهمیت این مسأله در عصر حاضر اثرات آموزش در به کارگیری این فعالیت را در دانشجویان بررسی نماییم. در همین راستا و به منظور بررسی تاثیرات آموزش در بالا بردن کیفیت طراحی گروهی در دانشجویان، آزمونی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان به عمل آمد. این آزمون به صورت برگزاری جلسات اسکیس دو ساعته و تشکیل گروه­های پنج نفره و به روش تحقیق آزمون فرض تک متغیری و با توجه به مستقل بودن گروه­ها و برابری واریانس آنها در جامعه به شیوه آزمون t-student (t- تک متغیری) برای گروه­های مستقل صورت گرفت. این تست­ها شامل دو آزمون تست اولیه در شرایط عدم آگاهی و آشنایی دانشجویان با کار گروهی انجام شد و سپس تست تکمیلیاز دانشجویان مورد نظر به عمل آمد. پس از طی دوره آموزش و تشریح کار گروهی گرفته شد که نتایج این تست­ها در مقاله حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Collaborative Design: The Lost Ring in Architectural Design Education

نویسندگان [English]

  • F. Mozafar 1
  • M. Khakzand 1
  • F. Changiz 2
  • L. Farshadfar 2

1 Faculty of Architecture and Urban Planning, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Esfahan University of Art,Esfahan , Iran

چکیده [English]

Collaborative architecture is considered as a strategic and contentious subject in the success of today’s architecture. As we know, a group does not only act as a set of people, but also goes beyond the sum of people’s abilities in some way. In such design, the building is the gradual expansion in design being beyond a single building, and it contains the social communications and the group of people who deal with design process. The purpose of this article is moving in the course of basic principles of thought in collaborative design. On the basis of such approach, this paper, studies the concept of group and team work in architecture so that recognizing collaborative design steps, we accompanied with a group of students in a student team design and defined their weak and strong points of movement in different steps. According to the importance of participatory architecture in the current age, the impacts of trainings for applying this activity are studied in the students. In order to study the training effects in increasing teamwork quality among the students, Isfahan art university students have been tested. This test has been done as two-hour sketches in groups of five people. This test had been in the research method in Univariant Hypothesis Test and according to the independency of the groups and equivalence of their variance in the society as students’t test (single variable test) for independent groups. These tests included a pre test done in ignorance. The students became familiar with teamwork and then a post test has been taken by the given students after their training course and explaining team work for them, the test results have been studied in this article. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Architecture
  • Analysis Rules
  • Architectural Design Process
  • Design Behaviors
  • Group Communication

]1 ]براد بنت جفری، آموزش معماری، ترجمهی فرشته حبیب، برگرفته از کتاب آموزش معماران نوشتهی حسین سلطانزاده. انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1389 ،صفحه 29. ]2 ]سالوسترینی جیووانی، شیوهی آموزش پرسشها بسیار و پاسخها کم، ترجمهی احمد بدرطالعی، برگرفته از کتاب آموزش معماران نوشتهی حسین سلطان زاده، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1389 ،صفحه 53. ]3 ]الوسون برایان، طراحان چگونه می اندیشند؟ ابهام زدایی از فرایند طراحی، ترجمه دکتر حمید ندیمی، نشر دانشگاه شهید بهشتی ،1324 ،صفحه 112. ]4 ]جعفرنیا محسن، مهندسی تفکر، انتشارات سیمای دانش، 1324 ،صفحه 51. [5] Luck R., Architect and user interaction: the spoken representation of form and functional meaning in early design conversations , March 2006. [6] Kohn A., Punished by rewards? Educational Leadership,Vol. 53, No. 1, 1995. [7] http://www.irvani.com/weblog/archives/2006/05 /post_54.php [8] http://blogfa53.blogfa.com/post-116.aspx ]9 ]رضایینژاد عبدالرضا، دستنامه مدیران، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، 1385 ،صفحه .254 ]11 ]گینی تیم مک، طــراحی و فـــرایند طــراحی، کتاب آموزش معماران نوشته حسین سلطان زاده، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1389 ،صفحه 138. [11] Joachim S. and Petra B,S., Thinking in design teams - an analysis of team communication, March, 2002. ]12 ]سرمد زهره، بازرگان عباس و حجازی الهه، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، پاییز، 1326، صفحه 289. ]13 ]سرمد زهره، بازرگان عباس و حجازی الهه، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، نشر آگه، پاییز، 1326 ،صفحه .