فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،تهران،ایران

10.22061/tej.2009.1328

چکیده

سیستم­های باربر جانبی ساختمان به چهار دسته تقسیم می­شوند که عبارتند از قاب خمشی، دیوار برشی، بادبند‌‌، و مختلط (که ترکیبی از سه حالت فوق است). امروزه استفاده از سیستم های مختلط با قاب خمشی و دیوار برشی در سازه­های بتن مسلح بلند رشد فزاینده­ای یافته است و نحوه آموزش آن به مهندسان و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد اهمیت ویژه­ای دارد. نکته مهم آن است که طبق استاندارد 2800 و آیین نامه آبا، موضوع تحلیل و طراحی این نوع سازه­های مختلط قدری پیچیده شده و لازم است در محاسبه آنها از ممان اینرسی مقطع­های ترک خورده استفاده شود. در این مقاله نحوه آموزش این سیستم ها به سه روش سنتی، نرم افزاری، و ترکیبی با یکدیگر مقایسه شده­اند. نتیجه مطالعات آماری انجام شده بر روی نتایج تدریس با این سه روش آن است که استفاده از سیستم ترکیبی تئوریک و نرم افزاری در آموزش افراد برای تحلیل و طراحی سازه­های مختلط موفق­تر از دو روش دیگر است. تنها نکته منفی آموزش با این روش آن است که مدت زمان لازم برای آموزش نسبت به دو حالت قبل تا حدود دو برابر افزایش می­یابد. البته با در اختیار قرار دادن بخشی از اطلاعات و مثال­های حل شده به صورت جزوه آماده، این زمان کاهش می­یابد و به حدود 5/1 برابر  روش­های قبلی می­رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing Conventional, Computerized and Combined methods on Educating the Lateral Resistance Systems of Buildings

نویسنده [English]

  • M. Mazloum

Faculty of Civil Engineering, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

چکیده [English]

: The lateral load bearing systems of structures are divided to four major groups, which are: moment frames, shear walls, bracings, and combined systems that contain a combination of the previous ones. Nowadays, the combined systems of moment frames and shear walls are utilized in high-rise reinforced concrete structures frequently; therefore, the method of educating these systems is quite significant for postgraduate students and professional engineers. It is worth noting that according to the Iranian code of practice for seismic resistant design and also the Iranian concrete building code, the analysis and design of these combined structures have been complicated because the moment of inertia of cracked sections should be used. In this paper, the different methods of educating the combined shear wall – moment frame structural systems, which are conventional, computerized and a combination of these two methods, have been investigated. The results of statistical studies show that the combination of conventional and computational methods was more successful than the other ones. The only negative point of this method was that the time taken for teaching was improved about two times. Obviously, using the prepared handouts containing some necessary information and examples, decreased this period, and it became about 1.5 times of the other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • structure
  • reinforced concrete
  • bending frame
  • shear wall
  • cracking
  • Training

[1] Kirke A. and Hao H., Estimation of failure probabilities of RC frame structures in Singapore to the simulated largest credible ground motion, Engineering Structures,Vol. 26, 2004, pp. 139-150. [2] Jarmai K., Farkas J. and Kurobane Y., Optimum seismic design of a multi-storey steel frame, Engineering Structures, Vol. 28, 2006, pp. 1038- 1048. [3] Vasilopoulos A.A. and Beskos D.E., Seismic design of plane frames using advanced methods of analysis, Soil Dynamics and Earthquake Engineering,Vol. 26, 2006, pp. 1077-1100. [4] Kim S.E., Lee D.H. and Ngo-Huu C., Shaking table tests of a two-story unbraced steel frame, Journal of Constructional Steel Research, Vol. 63, 2007, pp. 412-421. موسی مظلوم مقایسه روشهای سنتی، نرم افزاری و ترکیبی در آموزش سیستمهای باربر جانبی ساختمانها نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال سوم، جلد 3 ،شماره 4 ،تابستان 8311 723 [5] Sadjadi R., Kianoush M.R. and Talebi S. Seismic performance of reinforced concrete moment resisting frames, Engineering Structures, Vol. 29, 2007, pp. 2365-2380. [6] Kim J. and Youngil S., Seismic design of lowrise steel frames with buckling-restrained braces, Engineering Structures,Vol. 26, 2004, pp. 543-551. [7] Ou J.P., Long X. and Li Q.S., Seismic response analysis of structures with velocity-dependent dampers, Journal of Constructional Steel Research,Vol. 63, 2007, pp. 628-638. [8] Golafshani A.A., Kabiri Rahani E. and Tabeshpour M.R., A new high performance semi-active bracing system, Engineering Structures,Vol. 28, 2006, pp. 1972-1982. [9] Hancock J. and Bommer J.J., Using spectral matched records to explore the influence of strong-motion duration on inelastic structural response, Soil Dynamics and Earthquake Engineering,Vol. 27, 2007, pp. 291-299. ]13 ]باجی حسن، محاسبات پروژههای ساختمانی با استفاده از ETABS و SAFE ،انتشارات نشر علم عمران، 1275. ]11 ]سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشرور، نشرریه شرماره 111 ،آیین نامه بتن ایران »آبا« )تجدید نظرر اول بره انضمام اصالحات(، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشری از زلزلره، انتشرارات سرازمان مردیریت و برنامره ریرزی کشرور، .1275 ]13 ]مقررات ملی ساختمان، مبحرث نهرم، طررح و اجررای سراختمان هرای برتن آرمره، دفترر تردوین و تررویج مقررات ملی ساختمان، وزارت مسرکن و شهرسرازی، .1275 [13] Brun M., Reynouard J.M. and Jezequel L., A simple shear wall model taking into account stiffness degradation, Engineering Structures, Vol. 25, 2003, pp. 1-9. [14] Kim J.H. and Mander J.B., Influence of transverse reinforcement on elastic shear stiffness of cracked concrete elements, Engineering Structures,Vol. 29, 2007, pp. 1798- 1807. [15] Park W.S., and Yun H.D., Seismic behaviour of coupling beams in a hybrid coupled shear walls, Journal of Constructional Steel Research,Vol. 61, 2005, pp. 1492-1524. [16] Zhao Z.Z., Kwan A.K.H. and He X.G. Nonlinear finite element analysis of deep reinforced concrete coupling beams, Engineering Structures,Vol. 26, 2004, pp. 13- 25. [17] Chai Y.H., and Kunnath S.K., Minimum thickness for ductile RC structural walls, Engineering Structures,Vol. 27, 2005, pp. 1052- 1063. [18] Meftah S.A., Yeghnem R., Tounsi A. and Bedia E.A.A., Lateral stiffness and vibration characteristics of composite plated RC shear walls with variable fibres spacing, Materials and Design,Vol. 29, 2008, pp. 1955-1964. [19] Kitada Y., Nishikawa T., Takiguchi K. and Maekawa K., Ultimate strength of reinforce concrete shear walls under multi-axes seismic loads”, Nuclear Engineering and Design,Vol. 237, 2007, pp. 1307-1314.