فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ،تهران،ایران

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل مؤثّر در ارتقای آموزش طراحی مجتمع­های زیستی، جهت دستیابی به این هدف از شش گروه مرتبط با موضوع یعنی استادان درس طراحی معماری، استادان دروس مرتبط با معماری، معماران دست اندرکار طراحی مسکن، دانشجویانی که درس را گذرانده و در دفاتر مهندسی مشغول به کار شده اند، دانشجویان کارشناسی معماری که در حال گذراندن این درس می باشند و دانشجویان کارشناسی ارشد معماری با گرایش مسکن، نظرخواهی به عمل آمده است. این مطالعه از حیث هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که توجه به آموزش ترکیبی همگرا (استاد و شاگردی) و واگرا (مدرن)، توجه به دروس مرتبط و پیش نیاز طراحی، انسجام و انتقال یادگیری در امر آموزش طراحی مسکن، اعتقاد به ماهیت بین رشته­ای بودن معماری و به کارگیری علوم مرتبط، توجه بیشتر به خلاقیت و به کارگیری روش­های خلاقانه در کارگاه طرح معماری 5، مفید بودن ارتباط با معماران تجربی در امر آموزش طراحی مسکن، در نظر گرفتن ارزش­های فرهنگی، ملی و دینی در امر طراحی مسکن، دخیل کردن بهره­بردار در طراحی از طریق مشارکت فکری  و ارتباط سیستماتیک با دفاتر و مهندسان حرفه ای به زعم جامعه هدف، از مهم­ترین عوامل مؤثر در ارتقای آموزش طراحی مجتمع­های زیستی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factors to Enhance the Quality of Residential Complexes Design Education

نویسندگان [English]

  • M. Alal-hesabi
  • H. Arbabian
  • M. Yousef Zamani

Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this research is find effective factors to enhance the quality of Residential complexes design education .To achievement this aim we use the views of six related groups include, professors of architecture design , professors of related lessons , architectures engaged in house design ,the students of architecture that work in  engineers office, the undergraduate of architecture and M.A students of architecture in house branch .This research is an applicable study  . to gather the  information  we use the questionnaire . the information is  descriptive with survey branch. The results of research show that convergence integrated (teach- student) education , modern education , consider the prerequisites  and related lessons, coordinate and transfer learning about house design education , accept the architecture as cross-course and use the related knowledge , pay attention to creativity and use the creative  approaches in workshop of architecture design 5 , usefulness of communication with experienced architectures in house design education, consider the cultural , national and religious values in house design, participate user in design and utilize the thought and systematic communication of user with professional engineers office are important factors  to enhance the affectivity and quality of environment complexes design education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design of biological complexes
  • convergent and divergent education
  • coherence and transfer of learning
  • nature between fields
  • Creativity
  • Cultural Values

]1 ]طاقی زهرا، » نگاهی به آموزش معماری در دوران معاصر«، کنگر واریخ معماری و شهر سازی، جلد چهارم،1381 ،صفحههای 211 الی214. ]2 ]لنب جان، » آفرینو ناریه معماری: نقو علوم رفتاری در طراحی محی «، ورجمه علیرضا عینی فر، وهران، دانشگا وهران، موسسه انتشارات و چاپ، .181 صفحه، 1381 مهران علی الحسابی و همکاران شناسایی عوامل مؤثر ارتقای آموزش طراحی مجتمعهای زیستی 282 مجله فناوری آموزش، سال سوم، جلد 3 ،شماره 3 ،بهار 8311 ]3 ]سیفیان کاظم، »مجموعه مصاحبه ها اسرگذشت آموزش معماری در ایران(«، مجله آبادی، شمار 18 ، .3 صفحه، 1381 ]4 ]الوسن برایان، » طراحان چگونه می اندیشند: ابهام زدایی از فرایند طراحی«، ورجمه حمید ندیمی، وهران، دانشگا شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات، .111 صفحه، 1384 ]5 ]اهری زهرا و حبیبی محسن،» مسنن حداقل«، مرکز وحقیقات ساختمان و مسنن، چاپ دوم، 1371 ، صفحه 5 ، ]6 ]رازجویان محمود و شیخ طاهری حامد، » گمانهای به رشد ذهنی دانشجویان در کارگا معماری«، مجله صفه شمار 36 ،1382 ،صفحههای 93 الی119. ]7 ]مک گینتی، »طراحی و فرایند طراحی« دفتر پژوهوهای فرهنگی، ورجمه حسین سلطان زاد ، چاپ اول، 1371 ،صفحههای 138 الی148. ]8 ]ندیمی حمید، »درآمدی بر مبحث انسجام در آموزش معماری«، هنرنامه، شمار یک، 1384 ،صفحههای76 الی91. ]1 ]سلطان زاد حسین، » آموزش معماری و برخی از مسایل آن در ایران«، مجله معماری و فرهنب شمار .58الی 54 صفحههای، 1385 ،8 ]11 ]عینیفر علیرضا، » عوامل انسانی محیطی مؤثر در طراحی مجموعههای مسنونی«، مجله هنرهای زیبا، .