فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی،تهران،ایران

چکیده

در این مقاله ابتدا با استفاده از توزیع لجستیک سه پارامتری در پاسخ­گویی به پرسش­های چهارگزینه­ای در امتحانات ورودی، میزان توانایی هر یک از داوطلبان برای هر پرسش در نتیجه هر امتحان با روش نظریه­ی پرسش- پاسخ (IRT) مورد اندازه­گیری قرار گرفته و بر اساس توانایی نمره او تعیین شده و مبتنی بر این اطلاعات رتبه بندی داوطلبان انجام پذیرفته است. همچنین با استفاده از روش متداول پرسش­های چهار گزینه­ای، توزیع های تجربی و نظری نیز محاسبه و رتبه بندی شده است. دو نتیجه حاصل مورد قیاس قرار گرفته و با استفاده از آزمون نکویی برازش تناظر بین رتبه بندی­ها مورد مطالعه و بحث قرار گرفته­اند. براین اساس در یکی از آزمون­های سازمان سنجش آموزش کشور که با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری تهیه شده است، توانایی هر یک از امتحان دهندگان برآورد شد و برای هر آزمودنی مقدار توانایی، نمره بر اساس توانایی، نمره خام (روش کلاسیک)، رتبه بندی براساس نمره­های توانایی و براساس نمره­های خام، و تفاوت دو روش رتبه بندی بررسی شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Fitting Test for Logistic Function in Defining the Ability Level and Ranking in Exams

نویسنده [English]

  • K. Aghigh

Civil Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tusi University,Tehran,Iran

چکیده [English]

In this paper with using the three- parameter logistic function in response to 4  choice items, the range of ability of each participant for each item or each exam is measured by Item response theory (IRT) and is marked and ranked by each participant’s ability. We will compare (IRT) with traditional ways of marking and ranking, with fitting tests. For this purpose we used IRT and many softwares that we created ourselves for marking one of the exams of the Educational Assessment of Iran (sanjesh.org) and finding each participant’s ranking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Question-Answer Theory
  • IRT
  • Ranking
  • Logistics Distribution
  • Ability