فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری،دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی،تهران،ایران

2 گروه معماری،دانشگاه هنر اسلامی تبریز،تبریز،ایران

چکیده

امروزه با دخل و تصرف بی رویه انسان در محیط پیرامون و تهدید منابع طبیعی، آموزش وارزیابی زیست محیطی به یک ضرورت تبدیل شده است. نوشتار حاضر یک الگوی بوم شناختی را در آموزش توسعه پایدار با تأکید بر طراحی محیط دانشگاهی ارایه می‌دهد. فرضیه عمومی پژوهش آن است که معماری و منظر پردیس قابلیت های گسترده ای در تداعی معانی و آموزش مفاهیم مرتبط با پایداری به عموم دانشجویان دارد. به منظور تبیین دقیق‌تر این ایده، ابتدا سوابق آموزش دانشگاهی بررسی و به گرایش های رو به رشد آموزش پایداری در سطوح متفاوت آموزش عالی اشاره شده است. در این رابطه چند  نمونه از تجارب طراحی پایدار در پردیس های دانشگاهی معرفی شده است. در ادامه مدل طراحی معماری و منظر پردیس به مثابه یک مکان- رفتار آموزشی پیشنهاد شده و در اصول سه گانه  طراحی پایدار، شامل: صرفه جویی در مصرف منابع، چرخه طبیعی حیات و طراحی انسان گرا تبیین شده است. استنتاج نهایی بحث آن است که معماری و منظرپردیش می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم، ادراک و رفتار محیطی دانشجویان را متوجه مفاهیم پایداری نماید. در پایان، برخی از مصادیق طراحی منظر در دانشگاه ها و پارک های علمی- پژوهشی پایدار پیشنهاد شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sustainable Development Education with University campus Design

نویسندگان [English]

  • H.R. Azemati 1
  • M. Bagheri 2

1 Department of Architecture, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran

2 Department of Architecture, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Environmental education and evaluation is one of the most important tools to preserve the human built and natural environment. This article presents an ecological pattern in sustainable settlement education with emphasis on the university campus landscape and architecture design. As the main assumption, the university architecture and campus landscape can influence the students' perception and behavior in relation to sustainable development. The educational built environment of the university campus-as a behavior setting- has an affordance to convey the sustainability concepts to the students. The paper reviews some case studies in Europe and attempts to introduce sustainable development education with university architecture and campus design in Iran. The article has resulted a conceptual pattern with some environmental design strategies in both architecture and landscape design disciplines. Green buildings design, campus landscape design with bioclimatic approach, design for public transport, cycling and walking and creating green and quality public open spaces with community buildings are of the main strategies in university campus design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable development education
  • Principles of Design
  • Architecture and Landscape
  • University Campus

1 ]مکنون، رضا.آموزش مهندسی و توسعه پایدار مجموعیه م الههای سومین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملیی. دانشیگاه صینعتی امیرکبیر. آذرماه 1384. ]2 ]مرتضیوی، شیهرناز."روانشناسیی محیی وکیاربرد آن" انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.تهران. 1371. ]3 ]معمیاری دانشیگاه ادواردز، براییان. معمیاری دانشیگاه، ترجمه عظمتی، حمید رضا و باقری، محمد. انتشیارات هنر و معماری. تهران، 1376. [4] Luthy ET. Al. Future Concerns in Environmental Engineering Graduate Education, Professional Issues in Engineering Education and Practice, Vol. 118, No. 4, Oct. 1992. [5] Rubin, R. A. ET. Al. Sustainable Development and National Laws Professional Issues in Engineering and Practice, Vol. 119 No. 3 July, 1993. [6] Ian H.Thampson: Ecology, community and delight a trivalent approach to landscape, Elsevier, 2002. ]8 ]ترنر، تام، "شهر هموون چشم انیداز"، متیرجم فرشیاد نوریان، نشر شرکت پیردازش و برنامیه رییزی شیهری تهران. 1386. [8] Bell, Simon, Landscape: Pattern, Perception and Process, London, F & FN Spon.1999. [9] Calkins, Meg, strategy use and challenge, of ecological design in landscape architecture, landscape and urban planning, 2005. ]11 ]اسفندیاری، منصور."چشم انیداز طبیعیت در زیسیتگاه شییهری". مجلییه همگامییان. شییهرداری. شییماره 61 ، .1386 [11] Hatch. H. J. Relevant Engineering in 21st Century, Professional Issues in Engineering Education and Practice, Vol. 119, No. 3, July 1993. [12] Kriken, John Lund Principles of Campus Master Planning. Planning for Higher Education, 32, 3-46, 2004. ]13 ]کیم، جیین. "واحید معمیاری پاییدار )م دمیه ای بیر طراحییی پایییدار". ترجمییه نییازلی دبیییدیان و مییروه فرهودی. فصلنامه معمیاری اییران. شیماره 74 .پیاییز .1372 ]14 ]محرم نژاد، ناصر و حییدری، عمیران. "تیدوین الگیوی مدیریتی توسعه پایدارآموزش محی زیست برای نسل جیوان کشییور." فصییلنامه علمیی- پژوهشییی علییوم و تکنولوژی محی زیست. شماره 23 .بهار 1375.