فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معدن و متالوژی،دانشگاه یزد،یزد،ایران

2 دانشگاه آزاد بافق،یزد،ایران

چکیده

وجود تعدادی از ترکیب ها مانند اکسید سیلیسیم و تیتانیم در بوکسیت، یکی از مهمترین عوامل کاهش کیفیت و نامرغوبی محصولات دیرگداز بحساب می‌آیند. در این پژوهش امکان بازیابی و استخراج این ترکیب ها و افزایش مدول Al2O3/SiO2 در کانسنگ بوکسیت شهید نیلچیان در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش فلوتاسیون معکوس بررسی گردیده است. در این مطالعه از بین عوامل موثر بر فرآیند فلوتاسیون، سه عامل PH، نوع و مقدار کلکتور و بازداشت کننده انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. از تالو آلکالی آمین به عنوان کلکتور و از اسید تانیک بعنوان بازداشت و متفرق کننده استفاده شده است. با استفاده از این روش مقدار ترکیب‌های تیتانیم دار و مدول Al2O3/SiO2  به ترتیب کاهش و افزایش قابل توجهی یافته است. از بین سه عامل مورد بررسی ، PH ، مؤثرترین عامل در کارایی فلوتاسیون بوکسیت این نوع ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Learn how to recover titanium oxide and increase the modulus of Al2O3 / SiO2 in bauxite using reverse flotation method

نویسندگان [English]

  • S.M. Hosseini 1
  • A. Dehghan 1
  • A.H. Koohsari 1
  • M. Khosravi 2

1 Faculty of Mining and Metallurgy, Yazd University, Yazd, Iran

2 Bafgh Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The presence of a number of compounds such as silicon oxide and titanium in bauxite is considered to be one of the most important factors in reducing the quality and poor quality of refractory products. In this study, the possibility of recovering and extracting these compounds and increasing the Al2O3 / SiO2 modulus in Shahid Nilchian boxing mine in Chaharmahal and Bakhtiari province has been investigated using reverse flotation method. In this study, among the factors affecting the flotation process, three factors of pH, type and amount of collector and arrester have been selected and studied. Talc alkaline amine has been used as a collector and tannic acid as a deterrent and dispersant. Using this method, the amount of titanium compounds and Al2O3 / SiO2 module has been significantly reduced and increased, respectively. Among the three factors studied, pH is the most effective factor in the effectiveness of bauxite flotation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voxit
  • reverse flotation
  • recovery
  • dopaline
  • refractory
  • processing

1 ]نعمت الهی حسیش " کانه آرایی" جلد یل و دو، انتشارات دانشگاه تهران، 1361. ]2 ]رضایی بهرام "روش پر عیار سازی ثقلی" انتشارات دانشگاه هرمی گان، 1375. ]3 ]رضایی بهرام " فلوتاسیون" انتشارات دانشگاه هرمیگان، 1375. ]4 ]عبدالهی هادی " افیای مدول SiO2/Al2O3 در نمونه کانسنگ بوکسیت بوکان با کاربرد روشهای فرآوری و مدل سازی لیچینگ آن در شرایط اسیدی" دانشگاه تهران، 1364 . ]5 ]دهخدا سودابه "بررسی امکان فرآوری TiO2 از ذخایر بوکسیتی معدن چپو" دانشگاه ارومیه، دانشکده فنی، پروژه کارشناسی مهندسی معدن، گرای استخراج، .1362 [6] Phalguni A., Jayant M.M., Natarajan K.A., "Biobeneficiation of bauxite Using Bacillus Polymyxa: Calcium and Iron Removal" International Journal of Mineral Proc, Elsevier Press, Vol. 48, 1996. [7] Crozier D.R., "Flotation Theory, Reagent and ore Testing", Pergamen Press, 1992. ]6 ]گیارشهای- مهندسیش معدن شهید نیلچیان )دوپالن( ]9 ]پایگاه ملی دادههای علوم زمیش ir.ngdir.www [10] Xu Z., Plitt V., Liu Q., "Recent Advances in Reverse Flotation of Diasporic Ores A Chinese Experience", Mineral Engineering Jurnal, Elsevier Press. Vol. 17, 2004. pp.1007-1015. [11] Wang .Y, Hu .Y, He .P, GU .G "Reverse Flotation for Removal of Silicates From Diasporic–Bauxite", Mineral Engineering Journal, Elsevier .Press, 2005, pp.63-68. [12] "Proceedings of Bauxite Symposium", Los Angeles, California, 1984.