فصلنامه علمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران،دانشگاه یزد،یزد،ایران

2 گروه سازه،دانشگاه یزد،یزد،ایران

چکیده

بر اساس ویرایش‌های قبل از سال 2002 آیین‌نامه ACI 318 در مقاطع خمشی معمولی تا قبل از رسیدن به آرماتور کششی حداکثر، استفاده از آرماتور فشاری ضرورتی نداشته و به کار بردن آن برای کمک به مقاومت خمشی مقطع غیر‌اقتصادی است. با تغییر نحوه‌ی تعیین ضریب کاهش مقاومت خمشی از ویرایش‌های سال 2002 به بعد، برای مقاطعی که از ناحیه‌ی کنترل شده با کشش خارج و به ناحیه‌ی انتقالی وارد می‌شوند، این ضریب کاهش می‌یابد. در این گونه موارد استفاده از آرماتور فشاری می‌تواند مقطع را به ناحیه‌ی کنترل شده با کشش بازگرداند و به طور غیر مستقیم با افزایش مقدار ضریب کاهش مقاومت، تأثیر قابل توجهی روی مقاومت خمشی مقطع داشته باشد که استفاده از آن را از نظر اقتصادی نیز توجیه می‌کند. در این تحقیق مسأله فوق مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و پیشنهاداتی جهت چگونگی استفاده بهینه از آرماتور ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of compressive reinforcement on the flexural strength of sections based on ACI 318-05

نویسندگان [English]

  • R. Morshed 1
  • A. Eslami 2

1 Faculty of Civil Engineering, Yazd University,Yazd,Iran

2 Structural engineering,Yazd university,Yazd,Iran

چکیده [English]

According to pre-2002 editions of the ACI 318 Regulations, in normal bending sections, it is not necessary to use a compression reinforcement before reaching the maximum tensile reinforcement and it is not necessary to use it to help the bending strength of the non-economical section. By changing the way the flexural strength reduction coefficient is determined since the 2002 editions, this coefficient is reduced for sections that are stretched out of the controlled area and entered into the transition zone. In such cases, the use of compression reinforcement can return the section to the controlled area by tension, and indirectly by increasing the value of the reduction coefficient of resistance, it has a significant effect on the flexural strength of the section, which justifies its use economically. . In this research, the above issue is examined and evaluated and suggestions for how to use the armature optimally are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compression reinforcement
  • Flexural strength
  • strength-reduction factor
  • Stretched controlled sections
  • Pressure-controlled sections

[1] ACI 318-99, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-99) and commentary (ACI 318RM-99), American Concrete Institute, MI, USA, 2002. [2] ACI 318-02, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-02) and commentary (ACI 318R-02), American Concrete Institute, MI, USA, 2002. [3] ACI 318-05, Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-05) and commentary (ACI 318R-05), American Concrete Institute, MI, USA, 2005. ]4[     ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ ﻧﮋاد داود،    ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺑﺘﻦ آرﻣـﻪ     ﺟﻠـﺪ اول، ، .1384 اﻧﺘﺸﺎرات ارﻛﺎن، ﭼﺎپ دوم [5] Mac Gregor, James G., Reinforced Concrete, Mechanics and Design, Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey, 2002